hamburger-icon

Kliker.info

Hladan tuš : Meksikanci će u Atlanti nastupiti s rezervnim sastavom

Hladan tuš : Meksikanci će u Atlanti nastupiti s rezervnim sastavom

29 Januara
08:05 2011

Se­le­ktor Sa­fet Su­šić si­gur­no ne­će os­ta­ti ra­vno­du­šan na vi­jest da Me­ksi­kan­ci u su­sre­tu pro­tiv no­go­me­tne re­pre­zen­ta­ci­je BiH u Atlan­ti ne pla­ni­ra­ju is­trča­ti u naj­bo­ljem sas­ta­vu. Ovo će vje­ro­va­tno iza­zva­ti i bur­ne rea­kci­je bh. no­go­me­tne ja­vnos­ti, jer sve su pri­li­ke da će ame­ri­čki "sno­vi" bi­ti još je­dno ra­zo­ča­re­nje. Tim vi­še što je ot­ka­za­na i na­jav­lje­na pro­vje­ra ko­ju su na tur­ni­ru u "ze­mlji mo­gu­ćnos­ti" tre­ba­li ima­ti naj­bo­lji igra­či Pre­mi­jer li­ge BiH. Na­ime, Su­ši­ćev ko­le­ga na klu­pi Me­ksi­ka Ho­ze Ma­nu­el de la To­re, za pri­ja­telj­sku uta­kmi­cu pro­tiv Zma­je­va ko­ja je na ra­spo­re­du 9. fe­bru­ara po­zvao je is­klju­či­vo igra­če iz do­ma­ćeg šam­pi­ona­ta!

Na nje­go­vom spis­ku ne­ma naj­bo­ljih no­go­me­ta­ša iz evrop­skih li­ga, kao ni re­pre­zen­ta­ti­va­ca ko­ji sa klu­bo­vi­ma igra­ju Ko­pa Li­ber­ta­do­res, ju­žno­ame­ri­čku ver­zi­ju Li­ge prva­ka. Po­pu­lar­ni Che­po je po­zvao čak pe­to­ri­cu igra­ča To­lu­ce, ti­ma ko­jeg je ra­ni­je vo­dio s klu­pe, a ovim či­nom je na se­be na­vu­kao gnjev i kri­ti­ke me­ksi­čke ja­vnos­ti. Me­đu po­zva­nim "som­bre­ro­si­ma" je 22 igra­ča, i to: Je­sus Co­ro­na (Cruz Azul), Al­fre­do Ta­la­ve­ra (To­lu­ca), Pa­ul Agu­ilar (Pac­hu­ca), Ivan Es­tra­da (San­tos), Le­obar­do Lo­pez (Pac­hu­ca), Ed­gar Dueńas (To­lu­ca), Jonny Ma­gal­lon (Chi­vas), Hu­go Ayala (Ti­gres), Jor­ge Tor­res Ni­le (Ti­gres), Ge­rar­do Ro­dri­gu­ez (Pac­hu­ca), ve­zni red Ge­rar­do Tor­ra­do (Cruz Azul), Isra­el Cas­tro (Pu­mas), Je­sus Za­va­la (Mon­ter­rey), An­to­nio Ri­os (To­lu­ca), An­to­nio Na­el­son "Zin­ha" (To­lu­ca), Lu­is Pe­rez (Mon­ter­rey), Ed­gar Pac­he­co (Atlas), Eli­as Her­nan­dez (Mo­re­lia), Nes­tor Cal­de­ron (To­lu­ca), Jo­se Ma­ria Car­de­nas (San­tos), Al­do de Ni­gris (Mon­ter­rey), Ju­an Car­los Cac­ho (Pu­mas).

Ob­zi­rom na "sna­gu" Me­ksi­ka­na­ca, ko­ji će nas­tu­pi­ti bez naj­zvu­čni­jih ime­na (Her­nan­dez, Ve­la, Dos San­tos…) pos­tav­lja se pi­ta­nje da li je Zma­je­vi­ma uop­šte tre­ba­lo na­por­no pu­to­va­nje u Atlan­tu ili je mo­žda bi­lo bo­lje da su igra­li na Sta­rom kon­ti­nen­tu. Ipak, ni­šta se ne mo­že pro­mi­je­ni­ti u "pet do dva­na­est", a Su­šić ne­ma pros­to­ra za kal­ku­la­ci­je, jer je ovo po­slje­dnja pro­vje­ra pred klju­čni du­el kva­li­fi­ka­ci­ja. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku