hamburger-icon

Kliker.info

Fenomen ili prevara : Papa naredio istragu o ukazanju Gospe u Međugorju

Fenomen ili prevara : Papa naredio istragu o ukazanju Gospe u Međugorju

18 Marta
07:18 2010

Va­ti­kan je jučer sa­općio da je i zva­nično po­kre­nuo is­tra­gu o uka­za­nju Dje­vi­ce Ma­ri­je u Međugor­ju. For­mi­ra­na je po­se­bna međuna­ro­dna is­tražna ko­mi­si­ja na čelu s ita­li­jan­skim kar­di­na­lom Ka­mi­lom Ru­ini­jem ko­ja će, na­kon što za­vrši po­sao, iz­vje­štaj pre­da­ti Kon­gre­ga­ci­ji za dok­tri­nu vje­re. Kar­di­nal Ru­ini bio je sa­vje­tnik  pa­pe Iva­na Pa­vla II.Odlu­ka Va­ti­ka­na tu­mači se kao ko­načna na­mje­ra da se ra­zri­je­ši slučaj Međugor­je i na­po­kon ut­vrdi da li je uka­za­nje Go­spe izmiš­lje­no ka­ko bi se za­ra­dio no­vac.Prvo uka­za­nje Go­spe bi­lo je u ju­nu 1981. go­di­ne i od ta­da je Međugor­je po­sje­ti­lo vi­še od 30 mi­li­ona ho­doča­sni­ka iz ci­je­log svi­je­ta.

Bio je 24. ju­ni 1981. ka­da su Ivan­ka Ivan­ko­vić i Mir­ja­na Dra­gičević iz Bi­ja­ko­vića oti­šle iznad se­la da po­tje­ra­ju ov­ce. Ivan­ka je po­hađala gi­mna­zi­ju u Mos­ta­ru, a Mir­ja­na gi­mna­zi­ju u Sa­ra­je­vu i do­šle su kući na škol­ski ra­spust. U je­dnom tre­nut­ku, Ivan­ka je po­vi­ka­la: „Eno Go­spe u brdu", a Mir­ja­na je od­go­vo­ri­la: „Ma ka­kva Go­spa". Uzne­mi­re­ne, vra­ti­le su se u se­lo i is­pričale vršnja­ci­ma šta se do­go­di­lo. Ma­lo ka­sni­je, po­no­vo su oti­šle iznad se­la, za­je­dno sa Mil­kom Pa­vlo­vić, Iva­nom Dra­gičevićem, Vic­kom Ivan­ko­vić i Iva­nom Ivan­ko­vićem. Ivan­ka je opet ka­za­la da je vi­dje­la Go­spu da bi os­ta­li ka­za­li da im se uka­za­la. Oti­šli su svi za­je­dno u se­lo, is­pričali sve i ni­ko im ni­je vje­ro­vao. Su­tra­dan, su svi za­je­dno, osim Mil­ke Pa­vlo­vić i Iva­na Ivan­ko­vića, oti­šli iznad se­la. Pri­družili su im se Ma­ri­ja Pa­vlo­vić i Ja­kov Čolo i svih šes­to­ro su ka­za­li da im se uka­za­la Dje­vi­ca Ma­ri­ja.U pe­tak, 26. ju­na 1981. na mjes­tu uka­za­nja sku­pi­lo se ne­ko­li­ko hi­lja­da lju­di.I od tog da­na, priča o uka­za­nju Go­spe u Međugor­ju tra­je. Re­do­vne, sva­ko­dne­vne mi­se prvi je držao međugor­ski žu­pnik fra Jo­zo Zov­ko. 

Gdje su sa­da oni ko­ji­ma se Go­spa uka­za­la                 Mir­ja­na Dra­gičević i Ivan­ka Ivan­ko­vić su uda­te i sa obi­te­lji­ma žive u se­li­ma Bi­ja­ko­vići, odno­sno Mi­le­ti­na. Ivan Dra­gičević se oženio Ame­ri­kan­kom i živi u Bi­ja­ko­vićima po­put Ja­ko­va Čole ko­ji se oženio Ita­li­jan­kom. Ma­ri­ja Pa­vlo­vić se uda­la za Ita­li­ja­na i živi u ita­li­jan­skom gra­du Mon­ci, a Vic­ka Ivan­ko­vić živi u Međugor­ju.Oni kažu da im se i sa­da po­vre­me­no uka­zu­je Ma­ri­ja Dje­vi­ca, da im je po­vje­ri­la de­set taj­ni i da će ih oni ot­kri­ti ka­da to Go­spa odre­di. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku