hamburger-icon

Kliker.info

Ćiro Blažević : Put do Afrike vodi preko Španije

Ćiro Blažević : Put do Afrike vodi preko Španije

30 Marta
02:37 2009

Mi­ro­slav Ba­že­vić, he­roj na­ci­je, tre­ner svih tre­ne­ra, u no­ći sa su­bo­te na ne­dje­lju, vrtio je film iz Gen­ka. To je nje­gov prvi "os­kar" od ka­ko je na klu­pi bh. re­pre­zen­ta­ci­je. Po­bje­de nas Es­to­ni­jom i Ar­me­ni­jom bi­le su oče­ki­va­ne, pa se meč sa Bel­gi­jom tre­ti­rao kao tre­nu­tak is­ti­ne. Pri­znao je Ći­ro šta ga je sve mu­či­lo uoči uta­kmi­ce, ka­ko je pre­živ­lja­vao sa­te do obra­ču­na, za­što je iz sa­ta u sat tum­bao sas­tav…- Ni­sam vas dra­gi mo­ji pri­ja­te­lji sla­gao za sas­tav. Ne ra­dim to, ku­nem ti se. Mo­rao sam "ke­mi­ja­ti", jer ni sam ni­sam znao naj­bo­lju pos­ta­vu. Za­to što smo ima­li dos­ta pe­ho­va uoči me­ča – pri­znao je za "San" Ći­ro Bla­že­vić.U svim li­ni­ja­ma se­le­ktor je imao di­le­me.- Mi­tro­vić je imao sta­no­vi­tu pre­dnost, ali je Su­pić bio pri­pra­van i po­sao odra­dio vi­še ne­go ko­rek­tno. Još da po­pra­vi de­ga­žman, ina­če pos­ki­dao je sve što je tre­ba­lo.

Di­vim se Spa­hi­ću                  Na li­je­vom bo­ku na­jav­lji­van je Mar­ko To­pić, star­tao je Se­ni­jad Ibri­čić. I brli­lji­rao u prvom di­je­lu, a ka­da je os­tao bez Spa­hi­ća, ni­je mo­gao sve sam…- To­pić je bio je­dno od rje­še­nja, jer sam sma­trao da to mo­že odra­di­ti. Mno­gi su se za­ču­di­li ka­da sam Ibru iza­brao. Znam ja da to ni­je nje­go­va pra­va po­zi­ci­ja, ali svi smo u slu­žbi ko­le­kti­va i on je to odli­čno odra­dio.Oče­ki­vao se Da­rio Da­mja­no­vić u po­če­tnoj pos­ta­vi il ba­rem u nas­tav­ku.Da­rio je izni­mno ko­re­ktan igrač, ali fa­li mu uta­kmi­ca. On je u sva­kom slu­ča­ju kan­di­dat za po­če­tnu pos­ta­vu za meč u Ze­ni­ci.  Svi se di­ve se­le­kto­ru, a on na­šem ka­pi­te­nu. Evo I za­što?Spa­hić je fe­no­men. Me­di­cin­ski fe­no­men. Ide na šte­tu svog zdrav­lja sa­mo da bi po­mo­gao. Ka­pa mu du po­da.

O Dže­ki je sve re­če­no…                 Dže­ko je pra­vi džek. Ni­ko mu ni­šta ne mo­že. Kad kre­ne ni la­som ga ne mo­gu za­us­ta­vi­ti. Mi­slim da ni­je bio of­sajd kod je­dne na­še akci­je ko­ju su su­di­je pre­ki­nu­le.Na spo­men Sa­fe­ta Na­da­re­vi­ća se­le­ktor se zno­ji. Za­to što je Sa­jo ju­na­čki odra­dio od prve do po­slje­dnje se­kun­de.Šta sam ti go­vo­rio, za­što sam ljut na nje­ga. Pa, za­to što nas Tur­ci ni­kad ne bi do­bi­li da je bio Na­da­re­vić. Do­bi­li bi oni po no­su, a mi bi smo sa­da bi­li čvrsto na dru­goj po­zi­ci­ji.Bla­že­vi­ća da­nas ne za­ni­ma dru­ga po­zi­ci­ja.Ako ho­će­mo dru­gu po­zi­ci­ju i ba­raž, mo­ra­mo ju­ri­ti prvo mjes­to. Za­to svi pu­te­vi u Afri­ku vo­de pre­ko Špa­ni­je. Sje­ćaš li se ka­da sam ti go­vo­rio da će odlu­či­va­ti po­slje­dnja uta­kmi­ca sa Špan­ci­ma. I ho­će.Ko­ji bi nam re­zul­tat Tur­ske i Špa­ni­je naj­vi­še od­go­va­rao? Vje­ro­va­tno po­bje­da “Fu­ri­je”…Ma, daj šta ti je. Že­lim da na­ša bra­ća Tur­ci po­bje­de Špa­ni­ju.Za­što? Ugro­zit će na­še akci­je u bor­bi za dru­gu po­zi­ci­ju…E, moj pri­ja­te­lju. Ti kao da me ne po­zna­ješ. Me­ni tre­ba po­bje­da Tur­ske, ka­ko bi u po­slje­dnjoj uta­kmi­ci po­bi­je­di­li Špa­ni­ju i bo­do­vno se izra­vna­li.

Hrvat­ska nas se pla­ši                    To po­dra­zu­mi­je­va sve po­bje­de do kra­ja ci­klu­sa?Ja to i že­lim. Ne ka­žem da će ta­ko bi­ti, ali mo­ra­mo ići po­bje­dni­čki do kra­ja. Ni­je to ne­re­al­no.U ba­ra­žu mo­že­mo do­bi­ti i Hrvat­sku…Bo­lje im je ne­ka mo­le Bo­ga da na iz­bje­gnu. I Vlat­ko Mar­ko­vić me zvao i ka­že: Ći­ro čes­ti­tam ti i ne bih vo­lio da se na­đe­mo u ba­ra­žu. Strah mog Vlat­ka od nje­go­vog Ći­re.Bel­gi­jan­ci će u Ze­ni­ci igra­ti ras­te­re­će­no, ka­ko se pri­pre­mi­ti, os­vje­ži­ti, na­ći do­da­tne mo­ti­ve…?Ima­mo mi mo­ti­va na pre­tek. Na­vi­ja­či, oni pra­vi ko­ji ne ru­še, ne pa­le, ko­ji ne ba­ca­ju ba­klje i ne ugro­ža­va­ju ži­vo­te akte­ra, ko­ji ne ru­še naš pro­je­kat, oni će nas no­si­ti do po­bje­de. Mo­lim sve na­vi­ja­če ko­ji do­đu u Ze­ni­cu da bu­du dio na­šeg pro­je­kta, da za­je­dni­čki os­tva­ri­mo to­li­ko že­lje­ni cilj i odla­zak na svjet­sko prven­stvo – izja­vio je za “San” Ći­ro Bla­že­vić.

Po­sje­ta Be­šli­ću

Se­le­kto­ra je na­zvao Ha­lid Be­šlić i čes­ti­tao na ve­li­čan­stve­noj po­bje­di.- Be­šli­će­va mi je čes­tit­ka je­dna od naj­dra­žih. Je­dva če­kam da ga vi­dim. Do­go­vo­ri­li smo se da ga po­sje­tim. Prva na­ša na­re­dna uta­kmi­ca Ha­lid je naš spe­ci­jal­ni gost – na­ja­vio je Bla­že­vić.

Šti­lić, Mir­vić, Sma­jić če­ka­ju šan­su         U na­šem ta­bo­ru ni­ko ni­je na­čis­to, da li Sa­mir Mu­ra­to­vić ima je­dan ili dva žu­ta kar­to­na. Si­gur­no je da je po­žu­tio u su­bo­tu, ali se ne zna da li da je de­le­gat upi­sao na­kon je­da­na­es­ter­ca u Mur­si­ji. Admi­nis­tra­ci­ja Sa­ve­za di­le­mu mo­že ot­klo­nu­ti sa­mo ako po­ša­lje di­re­ktan upit u FI­FA -u. Ina­če, ne­ko­li­ci­na igrač ko­ji su bi­li na tri­bi­na­ma, pri­že­ljku­ju šan­su ba­rem na klu­pi. To su Se­mir Šti­lić, ma­es­tral­ni pa­ker ko­ji če­ka svo­jih pet mi­nu­ta, za­tim, Da­mir Mir­vić, ko­ji se opo­ra­vio te lu­ci­dni Su­lej­man Sma­jić.

Pro­lić: Su­di­ja bez gre­ške              Sa­lem Pro­lić biv­ši su­di­ja sa zna­kom FI­FA, su­đe­nje u Gen­ku rus­kog in­ter­na­ci­onal­na oci­je­nio je, sko­ro pa odli­čnim.- Ima­li smo sjaj­no su­đe­nje, vje­ro­va­tno i zbog re­pu­ta­ci­je ko­ju ima Bla­že­vić. Su­di­ja je svi­rao sve što je vi­dio. Ne ide nje­mu, već asis­ten­tu za pre­kid Dže­ki­ne akci­je. Miš­lje­nja sam da ni­je bi­lo ne­do­zvo­lje­ne po­zi­ci­je. U sva­kom slu­ča­ju ima­li smo vrhun­sko su­đe­nje – ko­men­tar je Sa­lem Pro­li­ća.

Bar­ba­rez, Ba­jić, Ma­le­tić…          Kao i na sva­koj uta­kmi­ci i u su­bo­tu se skan­di­ra­lo Ser­ge­ju Bar­ba­re­zu, ko­ji je bio u ćo­šku tri­bi­ne, tik do na­ših na­vi­ja­ča. Osim Bar­ba­re­za, na­še igra­če su bo­dri­li dos­ko­raš­nji re­pre­zen­ta­tivc, Bra­ni­mir Ba­jić, Dar­ko Ma­le­tić, Adnan Ćus­to­vić…Ćus­to­vić je do­šao na uta­kmi­cu u dre­su bh re­pre­zen­ta­ci­je u ko­jem je pos­ti­gao gol Tur­ci­ma na Ko­še­vu.- Do­ći ću i na tre­ning svo­je eki­pe da svo­jim Bel­gi­jan­ci­ma ispi­jam krv. Sre­tan sam i za­hva­lan se­le­kto­ru Bla­že­vi­ću što nas je uči­nio po­no­snim – ka­zao je Ćus­to­vić.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku