hamburger-icon

Kliker.info

Američki ambasador English : Nismo naivni i ostajemo uz Bosnu i Hercegovinu

Američki ambasador English : Nismo naivni i ostajemo uz Bosnu i Hercegovinu

12 Februara
06:37 2009

Admi­nis­tra­ci­ja pred­sje­dni­ka Ba­ra­ka Oba­me an­ga­ži­rat će kre­ato­re po­li­ti­ke s no­vim po­gle­di­ma, ali te­me­ljna po­sve­će­nost SAD pro­spe­ri­te­tnoj i de­mo­krat­skoj BiH je ne­po­ko­le­blji­va.Po­ru­čio je to ju­čer ame­ri­čki am­ba­sa­dor u BiH Charles English na pre­da­va­nju u Re­kto­ra­tu Uni­ver­zi­te­ta u Sa­ra­je­vu.Go­vo­re­ći o te­mi "Oče­ki­va­nja od vanj­ske po­li­ti­ke pred­sje­dni­ka Ba­ra­ka Oba­me, te njen zna­čaj za BiH", am­ba­sa­dor English se os­vrnuo na klju­čne prin­ci­pe ko­ji­ma će se ru­ko­vo­di­ti vanj­ska po­li­ti­ka no­vog ame­ri­čkog pred­sje­dni­ka. Je­dan od tih prin­ci­pa je, ka­ko je na­veo, vanj­ska po­li­ti­ka za­sno­va­na na ame­ri­čkim ide­ali­ma, na če­mu se po­slje­dnih 14 go­di­na te­me­lji­la ame­ri­čka po­li­ti­ka pre­ma BiH.- Bi­la bi gre­ška sma­tra­ti da smo nai­vni u ve­zi s iza­zo­vi­ma s ko­ji­ma se su­oča­va va­ša ze­mlja ili pre­tpos­ta­vi­ti da će admi­nis­tra­ci­ja pred­sje­dni­ka Oba­me na­pus­ti­ti pra­gma­ti­čan na­čin dje­lo­va­nja ko­ji je ka­ra­kte­ri­zi­rao na­šu vanj­sku po­li­ti­ku ov­dje u po­slje­dnjih 14 go­di­na. I da­lje će­mo bi­ti re­alis­ti­čni – obja­snio je am­ba­sa­dor In­gliš.On je oci­je­nio da će zbog bh. his­to­ri­je etni­čka pri­pa­dnost još ne­ko vri­je­me u po­li­ti­čkom ži­vo­tu BiH igra­ti ve­ću ulo­gu ne­go u ve­ći­ni de­mo­krat­skih ze­ma­lja svi­je­ta. Do­dao je da ja­ča, fun­kci­onal­ni­ja i efi­ka­sna drža­va mo­ra bi­ti u zna­čaj­noj mje­ri de­cen­tra­li­zi­ra­la s od­go­va­ra­ju­ćim sis­te­mom us­ta­vne re­gu­la­ti­ve ko­ja omo­gu­ća ra­vno­te­žu u ovlas­ti­ma za sva­ku etni­čku gru­pu.Ame­ri­čki am­ba­sa­dor je pod­sje­tio na ri­je­či pred­sje­dni­ka Oba­me u ina­ugu­ral­nom go­vo­ru da kom­pro­mis ko­ji slu­ži na­šim ide­ali­ma i am­bi­ci­ja­ma ni­je gri­jeh.

 U tom kon­tek­stu je oci­je­nio da je isu­vi­še du­go po­li­ti­ka u BiH bi­la uhva­će­na u zam­ku uza­ja­mnih op­tu­ži­va­nja i is­tro­še­nih do­gmi.- Kon­ti­nu­ira­no je to­kom po­slje­dnje dvi­je i po go­di­ne ra­sla na­ci­ona­lis­ti­čka re­to­ri­ka, što je alar­man­tno. To se mo­ra pro­mi­je­ni­ti – upo­zo­rio je am­ba­sa­dor English.On je pod­sje­tio da je nje­go­va vla­da poz­dra­vi­la Prud­ski spo­ra­zum čel­ni­ka SDA, HDZ BiH i SNSD kao pri­mjer kon­stru­kti­vnog di­ja­lo­ga ko­ji ima za cilj pro­na­la­že­nje izla­za iz po­li­ti­čkog ćor­so­ka­ka u BiH, te na­gla­sio da se te­ški pro­ble­mi u BiH ne mo­gu ri­je­ši­ti bez kom­pro­mi­sa i di­ja­lo­ga.- Ame­ri­čki an­ga­žman u će se BiH nas­ta­vi­ti, ali ame­ri­čko vod­stvo ne­će uvi­jek ima­ti oblik ka­kav je ima­lo u pro­šlos­ti. Pro­mi­je­ni­li su se pri­ori­te­ti s ko­ji­ma su su­oče­ni li­de­ri u BiH, a fo­kus ni­je vi­še sa­mo na Dej­to­nu. Da­nas je fo­kus na pro­ve­dbi mje­ra po­tre­bnih da bi se BiH pri­dru­ži­la NA­TO-u i EU – na­veo je English.Am­ba­sa­dor English is­ti­če da će Bri­sel i in­sti­tu­ci­je EU pre­uzi­ma­ti sve ve­ću ulo­gu u BiH ka­ko se ona bu­de pri­bli­ža­va­la os­tva­re­nju svo­jih evroa­tlan­tskih aspi­ra­ci­ja, ali da to ne zna­či da će Va­šin­gton okon­ča­ti svoj an­ga­žman u BiH.Ta­ko­đer, na­veo je da će SAD po­drža­ti tran­zi­ci­ju in­sti­tu­ci­je vi­so­kog pred­sta­vni­ka na in­sti­tu­ci­ju spe­ci­jal­nog pred­sta­vni­ka EU, "ne sa­mo za­to što je to do­bro sa­mo po se­bi, ne­go što to go­vo­ri o po­sve­će­nos­ti li­de­ra BiH kom­pro­mi­su i za­je­dni­čkoj bu­du­ćnos­ti".Ovu tri­bi­nu je or­ga­ni­zi­rao Uni­ver­zi­tet u Sa­ra­je­vu u sa­ra­dnji s Ure­dom za odno­se s ja­vnoš­ću ame­ri­čke am­ba­sa­de u Sa­ra­je­vu. 

Spri­je­čit će pro­vo­ka­ci­je

Am­ba­sa­dor Englishš je upo­zo­rio da SAD ne­će do­zvo­li­ti po­li­ti­čkim li­de­ri­ma da is­pro­vo­ci­ra­ju kri­zu ili blo­ki­ra­ju pro­ve­dbu uvje­ta i ci­lje­va za tran­zi­ci­ju OHR-a. Ka­zao je da će i di­plo­ma­ci­ja SAD u BiH bi­ti vo­đe­na is­tom ener­gi­jom i an­ga­žma­nom ko­ji su je vo­di­li u pro­te­klih 14 go­di­na, po­ja­sniv­ši da na­gla­sak na di­plo­ma­ci­ji na ko­ju po­zi­va pred­sje­dnik Ba­rak Oba­ma ni­je po­ziv na pa­si­vnost.– Ov­daš­nji po­li­ti­čki li­de­ri mo­gu oče­ki­va­ti da će­mo s nji­ma održa­va­ti ve­zu i na ja­vnom i na pri­va­tnom pla­nu. Mi ne­će­mo na­me­ta­ti rje­še­nja BiH dok va­ša ze­mlja bu­de pre­uzi­ma­la iza­zo­ve ko­ji pra­te pri­pre­me za član­stvo u NA­TO i EU – is­ta­knuo je English.

Us­ta­vne pro­mje­ne

SAD ne mo­gu i ne že­le di­kti­ra­ti ka­kvi će bi­ti re­zul­ta­ti pro­ce­sa us­ta­vne re­for­me, ka­zao je Charles English
– To je ne­što o če­mu se mo­ra­ju do­go­vo­ri­ti gra­đa­ni BiH, uklju­ću­ju­ći iza­bra­ne pred­sta­vni­ke sva tri kon­sti­tu­ti­vna na­ro­da. Baš kao što je ovo zna­čaj­no vri­je­me za SAD, zna­čaj­no je i za BiH. To je vri­je­me opa­snos­ti, ali i vri­je­me šan­si. Po­li­ti­čki li­de­ri BiH je mo­ra­ju is­ko­ris­ti­ti – na­gla­sio je am­ba­sa­dor English .

Ogro­man apa­rat

– BiH ni­kad ne­će, ni­ti bi tre­ba­lo, da ima ogro­man apa­rat na drža­vnom ni­vou ko­ji pos­to­ji u ne­kim dru­gim za­pa­dnoe­vrop­skim ze­mlja­ma – re­kao je English.

Lo­ši re­zul­ta­ti

– Po­li­ti­čki li­de­ri u BiH mo­ra­ju za­do­vo­lji­ti uslo­ve za pris­tup NA­TO sa­ve­zu i EU pre­ma de­fi­ni­ci­ji te dvi­je or­ga­ni­za­ci­je. Evi­den­ci­ja ono­ga što su do sa­da li­de­ri u BiH ura­di­li u ve­zi sa ispu­nja­va­njem sa­mo naj­va­žni­jih od ovih uslo­va po­ka­zu­je da su re­zul­ta­ti lo­ši i da si­tu­aci­ja mo­ra bi­ti po­prav­lje­na – is­ta­kao je Charles English.

Po­tre­bna hra­brost

– Put na­pri­jed bi­će te­žak. BiH mo­že se pri­bli­ži­ti svo­joj evroa­tlan­tskoj su­dbi­ni, ali će za­to bi­ti po­tre­bni hra­bri po­li­ti­čki li­de­ri. Za to će bi­ti po­tre­bno da pos­ti­gnu kon­sen­zus i do­đu do kom­pro­mi­sa. Po­zi­vam ih kao što je to ura­dio pred­sje­dnik Oba­ma po­zi­va­ju­ći ame­ri­čki na­rod "da obja­ve kraj si­tni­ča­vih za­mje­ra­nja i la­žnih obe­ća­nja… da umjes­to stra­ha, oda­be­ru na­du, a umjes­to su­ko­ba i nes­kla­da, je­dnis­tven cilj" – po­ru­čio je Charles English.   *Kliker.info-San)

 

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku