hamburger-icon

Kliker.info

Irmin povratak iz mrtvih : Sin Ham­za mi je naj­veći po­klon su­dbi­ne

Irmin povratak iz mrtvih : Sin Ham­za mi je naj­veći po­klon su­dbi­ne

13 Aprila
05:54 2011

Pri­je pu­nih de­vet mje­se­ci u stra­vičnoj tra­ge­di­ji na ri­je­ci Uni život su iz­gu­bi­li 37- go­diš­nji Azem Gu­šo, šes­to­go­diš­nji i če­tve­ro­go­diš­nji dječaci Ha­ris i Me­hmed, te osmo­go­diš­nja dje­vojčica Ha­na Gu­šo.Su­pru­zi i maj­ci dje­ce, Ir­mi Gu­šo, život je iz­gu­bio sva­ki smi­sao i ta­man kad je bi­la na gra­ni­ci da po­kle­kne pred tu­gom, sa­zna da je u dru­gom sta­nju.Pre­kjučer, u po­ro­di­li­štu Kan­to­nal­ne bol­ni­ce ro­di­la je zdra­vog dječaka, a priča o čaro­bnom živo­tnom čudu bez tek­sta os­tav­lja građane u Bi­haću.Mi smo svi po­tre­se­ni ve­ličinom i značajem ovog mo­men­ta. Tačno 10. ju­la de­si­la se ta tra­ge­di­ja, a Ir­ma je ro­di­la 10. apri­la, tačno de­vet mje­se­ci na­kon to­ga. To nas je na­ježilo i još uvi­jek ne možemo se suz­držati od emo­ci­ja – priča nam ba­bi­ca Ari­fa Ab­di­hodžić. 

Su­dbi­na začeća ovog ma­li­ša­na, uoči sa­me tra­ge­di­je, vra­ti­lo je Ir­mu iz mrtvih.-Vje­ra u Bo­ga me je izvu­kla. Svo­me si­nu da­la sam ime Ham­za, što znači lav, jer i ja i on smo se bo­ri­li kao la­vo­vi da os­ta­ne­mo u živo­tu, po­go­to­vo zbog težine tra­ge­di­je ko­ja je pret­ho­di­la nje­go­vom rođenju – priča nam maj­ka Ir­ma. Na li­cu Ir­me Gu­šo iz Bi­haća, te­ška tu­ga je os­ta­vi­la oži­ljke, a da­nas na tom li­cu na­kon de­vet mje­se­ci blis­ta os­mjeh.Dje­do­vi i ne­ne, dajdže i tet­ke, ne­pres­ta­no zo­vu i obi­la­ze, plaču od sreće, po­go­to­vo mo­ja ma­ma. Svi­ma je ovo dje­te po­se­bno – priča nam Ir­ma.Ona sa ses­trom živi u svo­joj kući Po­ko­ju, ma­ti i otac u Vrsti kod Bi­haća, a sve­kar i sve­krva u Vi­še­gra­du. Obje po­ro­di­ce su je­dna­ko bi­le po­tre­se­ne tra­ge­di­jom i obje su do­bi­le naj­no­vi­jeg čla­na, la­va, mi­lje­ni­ka i utje­hu, sve u ma­lom Ham­zi.Ali za Ir­mu on je naj­veći po­klon su­dbi­ne, do­kaz da život ide da­lje.-On je za me­ne no­vi početak – kroz su­ze je ti­ho pro­zbo­ri­la Ir­ma, mi­lu­jući svo­je di­je­te ko­je je na svi­jet sti­glo po­sli­je dje­vojčice i dva dječaka.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku