hamburger-icon

Kliker.info

Zloduh Karađorđeva opet lebdi iznad Bosne i Hercegovine

Zloduh Karađorđeva opet lebdi iznad Bosne i Hercegovine

31 Avgusta
03:24 2009

Pras­ko­zor­je agre­si­je na Bo­snu i Her­ce­go­vi­nu, 1991. go­di­na. U Ka­ra­đor­đe­vu se sas­ta­li pred­sje­dnik Hrvat­ske Fra­njo Tu­đman i pred­sje­dnik Srbi­je Slo­bo­dan Mi­lo­še­vić. Na sas­tan­ku, ko­ji je or­ga­ni­zi­ran uz stro­gu dis­kre­ci­ju, do­go­vo­re­na je po­dje­la Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne či­me bi se tre­ba­lo traj­no ri­je­ši­ti ju­go­slo­ven­sko, odno­sno srpsko-hrvat­sko pi­ta­nje u re­gi­onu. Osa­mna­est go­di­na po­sli­je, Dra­gan Čo­vić i Mi­lo­rad Do­dik, sas­ta­nak u po­lu­ile­ga­li sa pred­sje­dni­kom Srbi­je, Bo­ri­som Ta­di­ćem. O če­mu su raz­go­va­ra­li, ni­ko ne zna….Mnoge gra­đa­ne BiH ovaj sce­na­rio vra­ća u to pras­ko­zor­je agre­si­je na BiH…..

Po­znat sce­na­rio               Ovaj sce­na­rio se ni­ma­lo ne svi­đa ni bh. in­te­li­gen­ci­ji, a po­se­bno ne Gra­di­mi­ru Go­je­ru umje­tni­ku i po­li­ti­ča­ru. On za "San" ka­že da ne sa­mo da se bo­ji srpsko-hrvat­ske uro­te ne­go mi­sli da je ovo što se de­si­lo "ma­lo Ka­ra­đor­đe­vo".- Ovo­ga pu­ta, sve se odvi­ja pod vod­stvom ugla­đe­nog kva­zi­de­mo­kra­te Ta­di­ća, ko­ji sa­mim tim što ga­ji že­lju da na­pra­vi  "skup­šti­nu svih Srba sve­ta", na či­jem če­lu će sta­ja­ti on, po­ka­zu­je da i dan-da­nas nje­go­ve aspi­ra­ci­je pre­ma drža­vi BiH ni­su usa­hle – ka­že Go­jer i uka­zu­je na to da "ni HDZ BiH ne mi­sli ni­šta do­bro drža­vi BiH".-I ovo što je ovog tre­nut­ka ura­dio go­spo­din Čo­vić je sa­mo kraj­nje ra­zot­kri­va­nje nji­ho­vih na­mje­ra o po­dje­li BiH od ko­jih HDZ ni­ka­da odus­tao ni­je – miš­lje­nja je on.Os­ta­li bh. in­te­le­ktu­al­ci ne mi­sle da će u BiH bi­ti ra­ta, ali sma­tra­ju da "ovaj srpsko-hrvat­ski dvo­jac, odno­sno tro­jac, smiš­lja ne­što što si­gur­no ni­je do­bro za BiH".

 Pro­fe­sor i ana­li­ti­čar Mus­ta­fa Spa­hić je miš­lje­nja da je ovaj sas­ta­nak sa Ta­di­ćem, ko­ji je ina­če ro­đen i odras­tao u Sa­ra­je­vu, "kod onih ko­ji su sla­bi­jeg pa­mće­nja, iza­zi­va strah i aso­ci­ra ih na 1992. go­di­nu i na ra­zne su­sre­te ra­tnih zlo­či­na­ca".-One lju­de du­žeg pa­mće­nja ovaj sas­ta­nak pod­sje­ća ne sa­mo na 1992. go­di­nu, to je ko­pi­ja, njih pod­sje­ća za­pra­vo na or­gi­nal, a or­gi­nal je 26. august 1939. go­di­ne ka­da su Dra­gi­ša Cvet­ko­vić i Vlat­ko Ma­ček na­pra­vi­li ču­ve­ni spo­ra­zum "Cvet­ko­vić – Ma­ček". Okvir tog spo­ra­zu­ma je da se for­mi­ra ko­ali­ci­ona Vla­da, a su­šti­na je po­dje­la BiH. Ali ono što je na­jin­te­re­san­tni­je Srbi i Hrva­ti se ni­kad i ni u če­mu ni­su us­pje­li do­go­vo­ri­ti stvar­no i is­tin­ski osim o pi­ta­nju po­dje­le BiH. I naj­be­za­zle­ni­ji čo­vjek na svi­je­tu ka­da te pro­ce­se i po­li­ti­čke to­ko­ve gle­da pa i ovaj su­sret ap­so­lu­tno ga aso­ci­ra i vra­ća mu sli­ku kao je­dnu tra­umu – objaš­nja­va Spa­hić i pod­vla­či da "u BiH ne­će bi­ti ra­ta jer me­đu­na­ro­dna za­je­dni­ca to ne­će do­zvo­li­ti i o to­me je su­lu­do ra­zmiš­lja­ti".Spa­hić in­sis­ti­ra na to­me da ni­je gla­vno i osno­vno pi­ta­nje za­što su Čo­vić, Do­dik i Ta­dić održa­li sas­ta­nak u Beo­gra­du i o če­mu su oni u sa­držaj­nom smi­slu raz­go­vo­ra­li. Osno­vno fun­da­men­tal­no pi­ta­nje, pre­ma nje­go­vom miš­lje­nju, je za­što uo­pće po­li­ti­čke svi­jes­ti, ar­ti­ku­la­ci­je i sa­drža­ja, ne­ma kod Boš­nja­ka ko­je pre­dvo­di SDA, a na či­jem se če­lu na­la­zi Su­lej­man Ti­hić.

– Nji­ho­va po­li­ti­ka je po­li­ti­ka pu­za­va­ca gmi­za­va­ca, kal­ku­la­na­ta i po­li­ti­ka ko­ja ži­vi od da­nas do su­tra bez ika­kvih sa­drža­ja. Ono o če­mu tre­ba ra­zmiš­lja­ti je to da su Boš­nja­ci iz da­na u dan sve ma­nje po­li­ti­čki su­bjekt. Do­dik i Čo­vić od Pru­da gdje se Ti­hić "nas­pru­dio" sva­ki dan od nje­ga i od nje­go­vih sa­ra­dni­ka pra­ve po­li­ti­čke maj­mu­ne. Oni su vi­dje­li u nje­mu nes­tru­čnost i ne­kom­pe­ten­ci­ju što ispa­šta BiH kao cje­li­na. Ne mo­gu je uni­šti­ti ali je mo­gu osla­bi­ti u evrop­skim pro­ce­si­ma – tvrdi Spa­hić.Ne­ka­daš­nji ko­man­dant u Ar­mi­ji BiH Ra­miz Dre­ko­vić sma­tra da "ne­ma vi­še te si­le ko­ja bi mo­gla zas­tra­ši­ti Bo­san­ce i Her­ce­gov­ce i da ne­ma šan­se da bu­de ra­ta".-Ne­kad je to bi­la JNA u kom­bi­na­ci­ji sa pa­ra­voj­nim srpskim sna­ga­ma jer su ima­li ogro­mno na­oru­ža­nje ali sa­da je si­tu­aci­ja po­tpu­no dru­ga­či­ja. Ovaj sas­ta­nak za­pra­vo go­vo­ri sa­mo o nji­ho­vom odno­su pre­ma drža­vi BiH, a taj odnos je ja­dan. Oni si­gur­no ta­mo ni­su išli tu­ris­ti­čki i da obi­đu ma­lo Beo­grad ne­go na­mjer­no da pro­si­pa­ju de­mo­ga­go­ju i da se lju­di stra­še. Na­ra­vno iz nji­ho­ve per­spe­kti­ve to je nor­mal­no ali šte­ti sva­ka­ko drža­vi. Kao fol pred­stav­lja­ju si­tu­aci­ju u BiH, pa zar je tre­ba vi­še pred­stav­lja­ti – sma­tra Dre­ko­vić.

Oprav­da­na su­mnja                              I pro­fe­sor Zdrav­ko Gre­bo sma­tra ta­ko­đer za ču­dno po­sje­tu ovog dvoj­ca Beo­gra­du, ali ne vi­di ne­kih ozbi­ljni­jih po­slje­di­ca zbog nje.-O sa­drža­ju nji­ho­vog raz­go­vo­ra za­is­ta ne znam pu­no ali mi jes­te bi­lo neuobi­ča­je­no da sa­mo njih dvo­ji­ca odu ta­mo i da sto­ji u sa­op­šte­nji­ma ka­ko su pri­ča­li o ne­kim uop­šte­nim stva­ri­ma – is­ti­če on.Ni pro­fe­sor Mir­ko Pe­ja­no­vić ne vi­di ne­ke po­gu­bne po­slje­di­ce ovog sas­tan­ka ali sma­tra da "ni­je do­bro što su ta­mo dvo­ji­ca, a ne tro­ji­ca iz BiH".-Ni­sam u to­ku šta je bio pre­dmet raz­go­vo­ra ali mo­gu sa­mo re­ći da me­đu­drža­vni raz­go­vo­ri, odno­sno raz­go­vo­ri kod drža­vni­ka u Hrvat­skoj i Srbi­ji bez od­go­va­ra­ju­ćeg bh. drža­vnog i vi­še­na­ci­onal­nog sas­ta­va mo­gu iza­zi­va­ti su­mnju kod dru­gih i to ni­je do­bro za naš ra­zvoj – miš­lje­nja je Pe­ja­no­vić.

La­tić: Ni­šta ne­le­gal­no                        Pi­sac, no­vi­nar i po­li­ti­čar Ne­džad La­tić ka­že da je taj sas­ta­nak po­tpu­no le­ga­lan i da ne­ma šan­se ni po­mi­sli­ti na rat a ka­mo­li pri­ča­ti o nje­mu.-Što bi to išao sa­mo je­dan Su­lej­man Ti­hić u Beo­grad, a ne mo­gu ići Čo­vić i Do­dik. To je sa­svim le­gal­no, a ile­gal­na je po­sje­ta Ti­hi­ća, ko­ji je bio ta­mo bez iči­jeg zna­nja. Ta­kve pri­če mo­gu kon­stru­isa­ti sa­mo je­dan po­li­ti­čar pro­fi­la Su­lej­ma­na Ti­hi­ća i me­di­ji ko­ji po­drža­va­ju ta­kvog go­lu­ba umje­re­nja­ka. Sad će on i nje­mu sli­čni ka­mi­ka­ti da se oni do­go­va­ra­ju na ra­čun Boš­nja­ka, što je glu­post. Taj go­lub mi­ra je na­pra­vio rat me­đu Boš­nja­ci­ma, a glu­mio na­vo­dno, ne­ka­kva opra­šta­nja i glu­pos­ti pre­ma Srbi­ma. To je je­dna bi­je­dno pri­mi­ti­vna i na­ka­zna po­li­ti­ka i ne tre­ba sad in­sis­ti­ra­ti na tom pi­ta­nju što se sas­ta­ju Čo­vić i Do­dik s Ta­di­ćem – za­klju­ču­je La­tić.

Umje­tni­čki op­ti­mi­zam                       Umje­tnik Rat­ko Oro­zo­vić je vje­či­ti op­ti­mis­ta. On ka­že da „ne vi­di ni­šta ču­dno što se lju­di sas­ta­ju i do­go­va­ra­ju".-Da su se pri­je ta­ko sas­ta­ja­li i do­go­va­ra­li, ne bi bi­lo ra­ta. A u ovo vri­je­me ga si­gur­no ne­će bi­ti. Mo­že pri­ča­ti ko šta ho­će ali lju­di ne že­le da ra­tu­ju – ka­že on.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku