hamburger-icon

Kliker.info

Zlatko Petričević : Portugalci od Ćire očekuju totalni bunker

Zlatko Petričević : Portugalci od Ćire očekuju totalni bunker

29 Oktobra
06:45 2009

Zlat­ko Pe­tri­če­vić, ek­spert za ju­žno­ame­ri­čki fu­dbal, ko­ji ži­vi i ra­di u Švi­car­skoj, pro­te­klog je vi­ken­da bo­ra­vio u Por­tu­ga­lu gdje je po­sma­trao dvi­je uta­kmi­ce ta­moš­njeg na­ci­onal­nog prven­stva.

– Gle­dao sam du­ele Rio Ave – Spor­ting Bra­ga (1:1) i Ben­fi­ka – Na­ci­onal (6:1). Za­ni­mao me vi­še meč Spor­tin­ga, zbog nji­ho­vog gol­ma­na Edu­ar­da, ko­ji će bra­ni­ti pro­tiv nas. I, uvje­rio sam se da on jes­te sla­bi­ja ka­ri­ka eki­pe Kar­lo­sa Kvi­ro­za. Gol ko­ji je pri­mio ide na nje­go­vu du­šu – ka­že u raz­go­vo­ru za “San Sport” Pe­tri­če­vić, ko­ji je u Ci­ri­hu ne­da­vno (za vri­je­me žri­je­ba ba­ra­ža) raz­go­va­rao sa na­šim se­le­kto­rom i po­nu­dio svo­ju po­moć ka­da je u pi­ta­nju ske­ni­ra­nje Por­tu­ga­la­ca.

U Por­tu­ga­lu ste bi­li do po­ne­dje­ljka, pre­tpos­tav­ljam da ste či­ta­li por­tu­gal­ske spor­tske me­di­je?

– Da. Po­red me­di­ja, raz­go­va­rao sam s mno­go svo­jih pri­ja­te­lja, no­go­me­tnih struč­nja­ka, i po sve­mu su­de­ći Kvi­roz već sa­da ima sko­ro 99 od­sto po­če­tnog sas­ta­va ko­jeg će izves­ti pro­tiv nas. A, to je sas­tav ko­ji se for­si­ra po­la­ko i u me­di­ji­ma.

Ima li u nje­mu Re­alo­va Kris­ti­ja­na Ro­nal­da?

– Ako bu­de zdrav, si­gur­no ima. Ma­da bih ja vo­lio da ne­ma, jer ipak je on igrač ko­ji je­dnim po­te­zom, ma u ka­kvoj je for­mi, mo­že ri­je­ši­ti meč.

Šta spre­ma Kvi­roz za Ći­ru Bla­že­vi­ća 14. no­vem­bra u Li­sa­bo­nu?

– For­ma­ci­ju od ko­je oče­ku­je gol u prvih 20 mi­nu­ta me­ča. To mu je gla­vni cilj. Jer ra­di se o psi­hi­čki dos­ta sla­boj eki­pi, ko­ja ako ne za­bi­je na vri­je­me, po­či­nje pa­da­ti u igri. Mo­ra­mo se od­bra­ni­ti prvih 20 mi­nu­ta, jer ako nas na­čnu u tom pe­ri­odu, bi­će pro­ble­ma.

Edu­ar­do je či­ni se si­gu­ran na go­lu, a i bra­nio je naj­vi­še du­ela u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma, šta je sa os­tat­kom eki­pe?

– Za­dnju li­ni­ju će si­gur­no či­ni­ti Čel­zi­jev Bo­sin­gva de­sno i ovaj Du­da iz Ma­la­ge li­je­vo. Kao sto­pe­ri igrat će Bru­no Al­ves iz Por­ta i Kar­va­ljo iz Čel­zi­ja.

Pe­pe iz Re­ala je ve­ći­nu uta­kmi­ca u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma igrao?

– Dos­ta pu­ta kao sto­per, ali Pe­pe će vje­ro­va­tno pro­tiv nas po­če­ti na za­dnjem ve­znom, upra­vo zbog onih prvih 20 mi­nu­ta o ko­ji­ma sam pri­čao, u ko­ji­ma Ka­vi­roz že­li i gol. Pe­pe je mno­go agre­si­vni­ji i on će bi­ti za­du­žen i za Zvjez­da­na Mi­si­mo­vi­ća. S njim će Kvi­roz po­ku­ša­ti ri­je­ši­ti pro­blem ko­ji ga pri­tiš­će od star­ta kva­li­fi­ka­ci­ja, a to je si­tu­aci­ja ka­da Por­tu­gal­ci iz­gu­be lop­tu na sre­di­ni te­re­na.

Bit­ka u ve­znoj li­ni­ji bit će se­gment igre na ko­ji će dos­ta paž­nje obra­ti­ti oba se­le­kto­ra?

– Da. Por­tu­gal­ci će ići sa svo­jim kla­si­čnim sti­lom od no­ge no­ge, ne­će tu bi­ti pu­no du­gih lop­ti. Is­pred Pe­pea će bi­ti De­ko iz Čel­zi­ja, li­je­vo Si­mao, de­sno Na­ni. De­ko ni­je u ne­koj po­se­bnoj for­mi, što je do­bro, a Na­ni ma­lo igra u Man­čes­te­ru. Si­mao je mo­žda i naj­stan­dar­dni­ji u svom klu­bu.

Za ra­zli­ku od Ći­re Bla­že­vi­ća, Kvi­roz je u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma u na­pa­du dos­ta ro­ti­rao…

– Mi­slim da je na­pad de­fi­nit­vno ja­ča stra­na na­šeg ti­ma, po­go­to­vo ako Ro­nal­do ne bu­de igrao. Za sa­da, Kvi­roz je uvje­ren da će Kris­ti­ja­no igra­ti, a druš­tvo će mu pra­vi­ti Li­ed­son, na­pa­dač Spor­tin­ga iz Li­sa­bo­na.

Ima li eki­pa ko­ju ste sa­da na­bro­ja­li, a za ko­ju se pre­tpos­tav­lja da bi tre­ba­la či­ni­ti udar­nu pos­ta­vu Por­tu­ga­la­ca 14. no­vem­bra, svo­jih ma­na?

– Si­gur­no da ima. Re­ci­mo De­ku dos­ta pri­go­va­ra­ju na to­me što u de­fan­zi­vi uzi­ma dos­ta ma­lo lop­ti. S dru­ge stra­ne, ovaj Du­du na li­je­voj stra­ni je su­per ofan­zi­van, re­do­vno ide do kra­ja, ima do­bar cen­tar­šut, ali ne­ri­jet­ko ta li­je­va stra­na zna os­ta­ti šu­plja. I tu mo­žda le­ži na­ša šan­sa.

Vra­ti­mo se ma­lo Ro­nal­du. Ka­ko ga za­su­ta­vi­ti ako bu­de igrao?

– Ako ne pri­mi­mo gol u prvih 20 mi­nu­ta, Ro­nal­do će se po­če­ti vra­ća­ti na svo­ju po­lo­vi­nu po lop­tu. Ono što mi­slim je da ni­ka­ko ne smi­je­mo na­pra­vi­ti jes­te da pro­tiv nje­ga igra­mo je­dan na je­dan. To je osu­đe­no na pro­past, u ma ka­kvoj for­mi on bio. Da­kle, mo­ra­mo ima­ti uvi­jek osi­gu­rač na nje­mu.

Šta oče­ku­ju u Por­tu­ga­lu od Ći­re Bla­že­vi­ća?

– Svi su ubi­je­đe­ni da će­mo do­ći sa to­tal­nim bun­ke­rom. Obi­čno se u me­di­ji­ma pro­vla­či for­ma­ci­ja 4-5-1 ko­ju oče­ku­ju od Ći­re. Oni se spre­ma­ju za naš bun­ker, i mi­slim da mi ne smi­je­mo se­bi do­zvo­li­ti lu­ksuz da uta­kmi­cu po­čne­mo ona­ko ka­ko oni mi­sle da ho­će­mo. Te­ško bi se od­bra­ni­li.

Ko­ji dio na­šeg ti­ma sma­tra­ju naj­lo­ši­jim?

– Za njih je to na­ša za­dnja li­ni­ja. Ubje­đe­ni su da ne­ma­mo kva­li­tet po­za­di i da u na­šoj za­dnjoj li­ni­ji vi­de svo­ju šan­su.

Ko­ga se naj­vi­še pri­bo­ja­va­ju u na­šim re­do­vi­ma?

– Troj­ka Mi­si­mo­vić – Dže­ko – Ibi­še­vić. Njih se naj­vi­še bo­je i o nji­ma se naj­vi­še pi­še u ta­moš­njim me­di­ji­ma – ka­zao je u raz­go­vo­ru za “San Sport” Zlat­ko Pte­ri­če­vić.

Bo­san­ska zi­ma

– Još je­dna stvar ko­ju tre­ba ima­ti u vi­du je­su vre­men­ski uslo­vi. Prvu uta­kmi­cu igrat će­mo na tem­pe­ra­tu­ri mo­žda čak i 20 ste­pe­ni ve­ćoj ne­go u BiH. Mi­slim da će to na­ma ići u pri­log jer mi­slim da se na­ma mno­go la­kše adap­ti­ra­ti i pri­pre­mi­ti za prvi meč. U uz­vra­tu Por­tu­gal­ce će u Ze­ni­ci vje­ro­va­tno sa­če­ka­ti “mi­nus” i zbog to­ga je va­žno da u prvom me­ču os­tva­ri­mo akti­van re­zul­tat. Le­de­no vri­je­me u Bo­sni i na­ši na­vi­ja­či bit će na­ša ve­li­ka pre­dnost u dru­gom me­ču – ka­že Pe­tri­če­vić.

Pre­ki­di su kao pe­na­li

– Ono na što Por­tu­gal­ci po­la­žu ve­li­ke na­de je­su pre­ki­di. To­ga se mo­ra­mo do­bro ču­va­ti. Oni će ići na pre­krša­je bli­zu na­šeg še­sna­es­ter­ca, jer ima­ju stra­šan izbor šu­te­ra. Ka­da je bli­zu, šu­ti­ra De­ko, ka­da je ma­lo ve­ća raz­da­lji­na, šu­ti­ra Ro­nal­do. A, svi smo na TV-u ima­li pri­li­ke gle­da­ti ka­ko to oni ra­de. Oni pre­ki­de s Ro­nal­dom u eki­pi vo­le zva­ti pe­na­li­ma – objaš­nja­va Pe­tri­če­vić.

Le­id­son će gris­ti

– U prven­stvu na­pa­dač Le­id­son baš i ne blis­ta, a s dru­ge stra­ne, igra­či ga još ni­su baš naj­bo­lje pri­hva­ti­li, jer on je tek ne­da­vno do­bio pa­soš Por­tu­ga­la, ob­zi­rom da je ro­đen u Bra­zi­lu. Opet, to mo­že bi­ti i mač sa dvi­je oš­tri­ce, jer si­gur­no da on ima mno­go ve­ću že­lju da se do­ka­že os­tat­ku eki­pe i nji­ho­vim na­vi­ja­či­ma. Ba­raž je sva­ka­ko naj­bo­lja pri­li­ka i da se za­hva­li Kvi­ro­zu ko­ji ga je pro­mo­vi­rao u por­tu­gal­skog

re­pre­zen­ta­tiv­ca.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku