hamburger-icon

Kliker.info

Zaustavite Bakira : Političari hoće da ukinu kultnu emisiju FTV „60 minuta“

Zaustavite Bakira : Političari hoće da ukinu kultnu emisiju FTV „60 minuta“

03 Januara
05:35 2009

Dal­ko od oči­ju ja­vnos­ti, bi­je se te­ška bit­ka za FTV i u njoj se ko­ris­te sve sred­stva, a mu­ni­ci­ja sva­ke vrste se sva­ko­dne­vno ispa­lju­je. Ri­ječ je o to­me da je na sce­ni, što vi­dlji­vo što ne­vi­dlji­vo, bit­ka po­li­ti­čkih stra­na­ka na vlas­ti da za­vla­da­ju Fe­de­ral­nom te­le­vi­zi­jom.S ob­zi­rom da u po­li­ti­ci i bor­bi za vlast ni­šta ni­je slu­čaj­no, i ova bit­ka ima svo­ju po­za­di­nu. U naj­kra­ćem, ra­di se o emi­si­ji „60 mi­nu­ta“ ko­ju ure­đu­je Ba­kir Ha­dži­ome­ro­vić i ko­ja je naj­gle­da­ni­ja u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni. Pre­ma zva­ni­čnim po­da­ci­ma, emi­si­ja je izu­ze­tno gle­da­na i u Srbi­ji i Hrvat­skoj.Ha­dži­ome­ro­vi­će­va eki­pa vo­di žes­to­ku bit­ku pro­tiv kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je svih vrsta i sva­kog po­ne­dje­ljka ime­nom i pre­zi­me­nom ra­zot­kri­va­ju akte­re kri­mi­na­la, bez ob­zi­ra o ko­me se ra­di. Ka­ko „San“ sa­zna­je, i me­đu­na­ro­dnoj za­je­dni­ci, ko­ja da­je po­dršku i toj emi­si­ji i nje­nim auto­ri­ma, po­tpu­no je ja­sno ka­kva se sa­da igra igra.Ra­di se, za­pra­vo, o to­me da po­je­di­ne po­li­ti­čke stran­ke na vlas­ti u Fe­de­ra­ci­ji BiH i drža­vi već po­či­nju pri­pre­me za opće izbo­re ko­ji će se, po re­do­sli­je­du održa­ti prve su­bo­te u no­vem­bru 2010. go­di­ne. S ob­zi­rom da u svo­jim stra­te­gi­ja­ma i pla­no­vi­ma ima­ju na­mje­ru ovu go­di­nu „pus­ti­ti niz vo­du“, ja­sno je da im je cilj to­kom 2009. iz­vrši­ti sve pri­pre­me za izbor­nu go­di­nu u ko­joj će re­for­me i zao­kre­ti BiH na­bo­lje bi­ti os­tav­lje­ni po stra­ni, a u prvom pla­nu će bi­ti bit­ka za bi­ra­če i nji­ho­ve gla­so­ve.

Uki­da­nje is­ti­ne                 Ka­ko sa­zna­je­mo, stra­te­zi po­je­di­nih stra­na­ka su izra­ču­na­li da bi im TV ma­ga­zin „60 mi­nu­ta“ mo­gao po­kva­ri­ti na­mje­re i pla­no­ve i za­to su kre­nu­li u akci­ju. U tom smi­slu tre­ba po­sma­tra­ti i igre ko­je se vo­de oko ime­no­va­nja no­vog Upra­vnog odbo­ra Fe­de­ral­ne te­le­vi­zi­je.Ba­kir Ha­dži­ome­ro­vić i nje­go­vi sa­ra­dni­ci za sa­da ne že­le ni­šta ko­men­ta­ri­sa­ti, krat­ko ka­žu da nas­tav­lja­ju ra­di­ti svoj po­sao, a rea­kci­je os­tav­lja­ju za – dru­gi put.U ovom tre­nut­ku, ni­ko od zva­ni­čni­ka ne že­li da se upu­šta u pro­gno­ze ka­ko će ci­je­li ovaj slu­čaj da se okon­ča. Pre­ma ne­kim ne­zva­ni­čnim in­for­ma­ci­ja­ma, po­li­ti­čke stran­ke na val­sti i nji­ho­vi li­de­ri pos­ta­vi­li su se­bi cilj da emi­si­ja „60 mi­nu­ta“ bu­de uki­nu­ta u ju­nu ove go­di­ne. S dru­ge stra­ne, ka­ko sa­zna­je­mo, oni ne bi ima­li ni­šta pro­tiv da ovaj ma­ga­zin nas­ta­vi svoj ži­vot i na­kon to­ga, ali bez sa­daš­nje eki­pe na če­lu sa Ba­ki­rom Ha­dži­ome­ro­vi­ćem. Sad, ili bar za sa­da, još uvi­jek pi­pa­ju puls ja­vnos­ti, svje­sni da se ra­di o naj­gle­da­ni­joj TV emi­si­ji u drža­vi i da bi gra­đa­ni sa­svim si­gur­no bur­no re­agi­ra­li na za­bra­nu i uki­da­nje is­ti­ne o ov­daš­njim po­li­ti­ča­ri­ma na vlas­ti. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku