hamburger-icon

Kliker.info

Vlatko Glavaš : Zaslužio sam bolji tretman kod NSBiH

Vlatko Glavaš : Zaslužio sam bolji tretman kod NSBiH

19 Avgusta
04:29 2009

I dok no­go­me­tnom sce­nom u BiH – uz ča­sne izu­zet­ke – de­fi­li­ra­ju tre­ner­ske anal­fa­be­te, Vlat­ko Gla­vaš, go­di­na­ma če­ka svo­jih "pet mi­nu­ta". Ni­kad ni­je imao svog za­šti­tni­ka, pa je nje­gov put do zvi­jez­da bio po­sut trnjem. Gla­vaš je di­je­te bu­go­jan­ske Is­kre, biv­ši ka­pi­ten bun­de­sli­ga­ša For­tu­ne i bh re­pre­zen­ta­ci­je. Nje­go­va je ka­ri­je­ra, bez mrlje. Po­sje­du­je Pro­fi li­cen­cu, za­vi­dno igra­čko is­kus­tvo u Nje­ma­čkoj i tre­ner­sko u bh re­pre­zen­ta­ci­ji. Kan­di­dat je za tre­ne­ra Sa­ra­je­va i Čeli­ka. – Tre­ba mi ve­li­ki klub u BiH, a i Sa­ra­je­vo i Čelik su ve­li­ki, ka­ko bih tre­ner­ski po­sao nas­ta­vio u Bun­de­sli­gi. Baš kao što sam kao igrač iz Bu­goj­na do­spio do ka­pi­te­na je­dne bun­de­sli­ga­ške eki­pe – ka­že Gla­vaš.

Bio je na ko­rak do klu­pe Sa­ra­je­va? – Sve je bi­lo do­go­vo­re­no, a ona sve pro­pa­lo. Za­pe­lo je oko pla­će, odno­sno spon­zo­ra. Svo­jim do­las­kom, ga­ran­ti­rao sam do­la­zak mo­ćnih spon­zo­ra. Ni­kog ne kri­vim što se ni­smo do­go­vo­ri­li, mo­žda bu­de vi­še sre­će na­re­dni put.

O ko­le­ga­ma go­vo­ri u su­per­la­ti­vi­ma..         – Ci­je­nim i Ištu­ka i Ja­njo­ša, ko­ji vo­de klu­bo­ve, za ko­je se ve­že i mo­je ime kao po­ten­ci­jal­nog tre­ne­ra. Ni­kom ne že­lim ko­pa­ti ja­mu, ne ra­du­jem se ot­ka­zi­ma ko­le­ga, ma­da je ta­kav tre­ner­ski po­ziv. Da sam ne­ko­me ra­dio iza le­đa, već bih vo­dio ne­ki naš tim. Po­uz­dao se u obe­ća­nja no­go­me­tnih auto­ri­te­ta, to­pio se od ta­pša­nja i "ša­re­nih la­ža".

 I Mi­ro­slav Bla­že­vić je obe­ćao po­moć. – Bio sam pred ugo­vo­rom sa Sla­ven Be­lu­po, pa sa Se­sve­ta­ma, ali su dru­gi us­ko­či­li. Oči­to je ne­ki­ma tre­ba­lo da li­ci­ti­ra­ju mo­jim ime­nom. Go­di­na­ma ste bi­li u re­pre­zen­ta­ci­ji, naj­du­že kao de­sna ru­ka Ba­ki Sli­ško­vi­ću. Ni­kad nis­te "plju­va­li" po Sa­ve­zu,

ka­ko je mo­gu­će da Vas NSBiH ni­je an­ga­žo­vao ni­ti u je­dnoj se­le­kci­ji? – Ja sam ko­re­ktan sa svi­ma. Pro­fe­si­onal­no sam ra­dio sa Ba­kom, ja­vnost zna da smo ne­što na­pra­vi­li. Ni­sam za kla­no­ve, već za tim­ski rad. Svi­me kao ta­kvog zna­ju. Bio sam kan­di­dat za se­le­kto­ra A-ti­ma, pri­je ne­go što je do­šao Me­ho Ko­dro. I Ći­ro Bla­že­vić mi je obe­ćao po­mo­ći, za­hva­lan mi je što sam mu dao ko­ri­sne in­for­ma­ci­je o na­šim igra­či­ma ka­da je on do­la­zio.

 A, šta je sa Sa­ve­zom, zna se da ste Vi u ko­rek­tnim odno­si­ma sa Mu­ni­bom Uša­no­vi­ćem.. – Je­sam, u do­brim sam odno­si­ma i ne sra­mim se to­ga. Ne­ka mi­sli šta ko ho­će, ja sam sa svi­ma, ne sa­mo sa Uša­no­vi­ćem, u ko­rek­tnim odno­si­ma. Umi­jem da ra­zli­ku­jem pri­va­tni ži­vot od po­sla. I kad ni­je bi­lo po­pu­lar­no ja sam izno­sio svo­je miš­lje­nje. Vje­ro­va­tno me to ko­šta­lo po­sla, an­ga­žma­na, uspo­ri­lo mo­ju tre­ner­sku ka­ri­je­ru, ali ne mo­gu se mi­je­nja­ti ni pri­la­go­đa­va­ti od si­tu­aci­je od si­tu­aci­je. Ni­sam ta­ko od­go­jen.

 Jes­te li, mo­žda ne­kad za­ža­li­li što ste se prvi u ra­tno vri­je­me oda­zi­va­li na sve akci­je, na sve uta­kmi­ce. Po­go­to­vo sad ka­da vi­di­te da to ni­je na ne­koj ci­je­ni? – Kri­vo mi je zbog odno­sa ne­kih lju­di pre­ma me­ni, a ni­ka­ko zbog onog što sam či­nio. Ja sam po­no­san što sam bio ka­pi­ten bh re­pre­zen­ta­ci­je u naj­te­že vri­je­me. Bio je to pe­ri­od ka­da ni­smo bi­li ni u FI­FA -i ni u UEFA -i. Sa­vez i re­pre­zen­ta­ci­ja ni­su ima­li ni opre­me, ni lop­ti, ni pa­ra. Zvao sam sve svo­je pri­ja­te­lje igra­če, biv­še aso­ve da igra­ju, da po­ma­žu i da nas po­drže. Mo­ja po­ro­di­ca i ja smo po­no­sni na taj pe­ri­od, ma­da ni­je bi­lo ni­ma­lo za­hval­no. Bi­lo je i ne­ugo­dnih si­tu­aci­ja. Znaš, u ono vri­je­me kad ne­kom po­ma­žeš, dru­ga stra­na mi­sli da nje­mu odma­žeš. Ja sam svi­ma po­ma­gao jer sam ta­kav ro­đen. Ru­žno je sa­da spo­mi­nja­ti, ali sam po­slao na sto­ti­ne ga­ran­tnih pi­sa­ma na­šim lju­di­ma svih na­ci­onal­nos­ti. I da­nas to či­nim. Ne tra­žim ni­šta osim pri­li­ke ko­ju sam za­slu­žio kao spor­tis­ta i čo­vi­jek. Kao Vlat­ko Gla­vaš, a ne za­to što sam ne­kog za­du­žio – izja­vio je za "San" Vlat­ko Gla­vaš, spor­tska i ljud­ska gro­ma­da i čo­vi­jek ko­ji je za­du­žio bh no­go­met.

Sa Ro­nal­dom na cen­tru                Gla­vaš je sa Ale­ksan­drom Ris­ti­ćem uveo For­tu­nu iz Di­zel­dor­fa iz tre­će u Prvu li­gu. Bio je je­dan od ri­jet­kih stra­na­ca ka­pi­ten bun­de­sli­ga­ša. Kao ka­pi­ten pre­dvo­dio je naš tim u Ma­na­usu ka­da je Bra­zil ugos­tio bh re­pre­zen­ta­ci­ju. Ro­nal­do i Gla­vaš su za­mi­je­ni­li zas­ta­vi­ce na cen­tru. Vlat­ko je igrao kod Fu­ada Mu­zu­ro­vi­ća ci­je­li je­dan ci­klus, a on­da se pro­tiv se­le­kci­je Svi­je­ta na Ko­še­vu opros­tio. Ka­da je na­kon šest go­di­na Blaž Sli­ško­vić od­stu­pio, Gla­va­šu je po­nu­đe­no da nas­ta­vi, ali se so­li­da­ri­sao sa "še­fom".   (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku