hamburger-icon

Kliker.info

Vjerovali ili ne : Zijad i Alma Šišić tužili reisa Cerića za fašizam !!!

Vjerovali ili ne : Zijad i Alma Šišić tužili reisa Cerića za fašizam !!!

20 Novembra
13:31 2007

Su­pru­žni­ci Zi­jad i Al­ma Ši­šić tu­žili su re­isa Islam­ske za­je­dni­ce BiH Mustafu Cerića i pred­sje­dni­ka udru­že­nja Il­mi­je BiH Mu­ha­re­ma Ha­san­be­go­vi­ća Evrop­skom su­du za ljud­ska pra­va u Stra­zbu­ru.Šišići u obra­zlo­že­nju na­vo­di da je tu­žba po­dne­se­na ra­di "fa­ši­soi­dnog i ja­vnog krše­nja te­me­ljnih ljud­skih pra­va, ko­ja di­rek­tno krše Evrop­sku kon­ven­ci­ju o ljud­skim pra­vi­ma i te­me­ljnim slo­bo­da­ma kao sas­ta­vnog di­je­la Us­ta­va BiH, ko­jim se ga­ran­ti­ra slo­bo­da mi­sli, sa­vjes­ti i vje­re, te slo­bo­da izra­ža­va­na­ja".Zi­ja­d i Al­ma Ši­šić navode da je Ha­san­be­go­vi­ć, na na­go­vor Ce­ri­ća, 17. ma­ja ove go­di­ne u am­fi­tea­tru kul­tur­nog cen­tra "Kralj Fahd Bin Ab­dul Aziz" u Sa­ra­je­vu, pred ne­ko­li­ko sto­ti­na ugle­dnih mu­sli­ma­na i pred čla­no­vi­ma Evrop­skog vi­je­ća za fe­tve i is­tra­ži­va­nja, "kao opa­ren va­trom dže­he­ne­ma u ma­ni­ru in­kvi­zi­to­ra" sko­čio za go­vor­ni­cu i po­ku­šao za­bra­ni­ti go­vor Zi­ja­da Ši­ši­ća.- Za­bra­nju­jem ti da o uzvi­še­nom Kur'anu go­vo­riš – ka­zao je Ha­san­be­go­vić.Ši­šići za "San" po­ja­šnjavaju da se in­ci­dent do­go­dio na skupu organiziranom po­vo­dom de­se­te go­diš­nji­ce ra­da Evropskog vijeća za fetve i istraživanja od 15. do 20. ma­ja u Sa­ra­je­vu.- U tom pe­ri­odu je održa­na 17. sje­dni­ca Evrop­skog vi­je­ća za fe­tve i is­tra­ži­va­nja, a 17. ma­ja pre­da­va­nje je održao dr. Ju­suf El- Ka­ra­da­vi, je­dan od naj­ve­ćih ha­fi­za da­naš­nji­ce. Na­kon na­da­hnu­tog pre­da­va­nja dr. Ka­ra­da­vi­ja, po­red ko­jeg su sje­di­li bh. re­is dr. Mus­ta­fa Ce­rić i pred­sje­dnik Il­mi­je BiH Mu­ha­rem Ha­san­be­go­vić, svi­ma pri­su­tnim je omo­gu­će­no da pos­ta­ve pi­ta­nja. Ka­ko smo mo­ja su­pru­ga i ja po­sve­će­ni is­tra­ži­va­nju sve­tog tek­sta Kur'ana odlu­či­li, smo da svo­je ne­do­umi­ce oko tu­ma­če­nja odre­đe­nih aje­ta pro­vje­ri­mao kod naj­ve­ćeg ži­vu­ćeg šej­ha – priča nam Zijad. On je sje­dio u dru­gom re­du am­fi­tea­tra i kaže da je prvi za­mo­lio da mu daju mi­kro­fon da bi pos­ta­vio pi­ta­nja dr.Ka­ra­da­vi­ju.- Prvo pi­ta­nje se odno­si­lo na pri­je­vod Kur'ana ko­jeg je na­pra­vio dr. Esad Du­ra­ko­vić, ko­ji u svom pri­je­vo­du 58. su­re /Ras­pra­va/ u 22. aje­tu u za­dnjoj re­če­ni­ci tvrdi "Al­la­ho­vu stran­ku či­ne upra­vo ne­sre­tni­ci". Kon­sta­ti­rao sam da se u svim dru­gim pri­je­vo­di­ma ča­snog Kur'ana, ko­je su pri­pre­mi­li Kor­kut, Ka­rić, ^auše­vić i Pan­džo tvrdi su­pro­tno – po­jaš­nja­va Ši­šić za "San".Ne­ja­sno­ća je, pojašnjava naš sagovornik, u to­me što svi dru­gi pri­je­vo­di Kur'ana uklju­ču­ju­ći i "Tef­sir" Ibn Ke­si­ra u iz­da­nju Vi­so­kog sa­udij­skog ko­mi­te­ta za po­moć BiH, kao i u iz­da­nju Kul­tur­nog cen­tra Kralj Fahd, navode da za razliku od Du­ra­ko­vi­će­vog pri­je­vo­da, u tom ajetu stoji dru­ga­či­ji kon­tek­st re­če­ni­ce – "Oni su Al­la­ho­va stran­ka, a do­is­ta, Al­la­ho­va stran­ka oni ko­ji će si­gur­no us­pje­ti". – Dok je Zi­jad go­vo­rio o ču­dnom pri­je­vo­du Du­ra­ko­vi­ća, re­is Ce­rić je ome­tao nje­gov go­vor, ne­kul­tur­no ša­putao dr. Ka­ra­da­vi­ju na uho da bi ga omeo u slu­ša­nju pi­ta­nja. Po­tom je ma­ni­rom se­os­kog ja­li­ja­ša na­mi­gnuo go­spo­di­nu Ha­san­be­go­vi­ću, na šta je ovaj sko­čio za go­vor­ni­cu, uzeo mi­kro­fon i u ma­ni­ru pro­vje­re­nog udba­ša dre­knuo "Za­bra­nju­jem ti da o to­me go­vo­riš" – priča Al­ma Šišić.Zi­jad Ši­šić je, prepričava nam ona, na te pro­vo­ka­ci­je od­go­vo­rio da su oni ko­ji za­bra­nju­ju pos­tav­lja­nje pi­ta­nja, od­go­vor­ni za ove zlo­upo­tre­be Kur'ana.- Na­kon ovog upo­zo­re­nja go­spo­din Ha­san­be­go­vić nas­ta­vio je sa udba­škim pro­vo­ka­ci­ja­ma ne­ko­li­ko pu­ta po­nav­lja­ju­ći "pos­ta­vi pi­ta­nje… pos­ta­vi pi­ta­nje" – ka­že Amra Ši­šić.Ona tvrdi da je dr. Ka­ra­da­vi na­kon ovih pro­vo­ka­ci­ja shva­ti da ima po­sla sa ljudima koji ne da­ju vjer­ni­ci­ma da pi­taje, te se okre­nuo od "šap­ta­ča" i paž­lji­vo sa­slu­šao dru­go pitanje.U po­jaš­nje­nju za po­di­za­nje tu­žbe, su­pru­žni­ci Ši­ši­ć na­vo­de da je na­mje­ra nje­nog objav­lji­va­nja u ja­vnos­ti bi­la po­tre­ba da se "ova­kvo kle­ro-fa­šis­ti­čko po­na­ša­nje sud­ski san­kci­oni­še, da ne bi pos­ta­lo obra­zac po­na­ša­nja pre­ma vjer­ni­ci­ma".- S druge strane, mi kao bosanski muslimani želimo da ukažemo na duboku hipokriziju koja vlada u Islamskoj zajednici BiH jer kako drugačije objasniti činjenicu da neko, u ovom slučaju Mustafa ef. Cerić, ko pretenduje da bude evropski muftija, javno i bezobrazno krši Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. I ono što je u svemu najpogubnije, prije svega za njih same, reis Ce­rić i nje­go­va "svi­ta" krše te­me­ljne prin­ci­pe isla­ma i islam­skog po­na­ša­nja – ka­žu Al­ma i Zi­jad Ši­šić.Zijad i Alma Šišić su u svojoj tužbi podnijeli i odštetni zahtjev vrijedan 114.000 eura.U Islamskoj zajednici BiH jučer nisu imali komentara. Amir Ho­džić, di­re­ktor Mu­sli­man­ske in­for­ma­ti­vne no­vin­ske agen­ci­je, ka­zao nam je da sva­ka ima pra­vo da po­dne­se tu­žbu.- To je nji­ho­vo pra­vo – krat­ko je  pro­ko­men­ta­ri­sao Ho­džić.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku