hamburger-icon

Kliker.info

Vjerovali ili ne : Za loše stvari u Bosni i Hercegovini krivi su svi osim SDA!

Vjerovali ili ne : Za loše stvari u Bosni i Hercegovini krivi su svi osim SDA!

30 Decembra
04:27 2009

Za sve lo­še stva­ri ko­je su za­de­si­le gra­đa­ne BiH u 2009. go­di­ni kri­vi su svi osim SDA. Ta­ko bi se u naj­kra­ćem mo­glo sa­že­ti tra­di­ci­onal­no, no­vo­go­diš­nje obra­ća­nje ja­vnos­ti Su­lej­ma­na Ti­hi­ća, pred­sje­dni­ka SDA.Ti­hić je u is­crpnom go­vo­ru, pred vi­še sto­ti­na stra­na­čkih čel­ni­ka i sim­pa­ti­ze­ra, na­bro­jao de­se­ti­ne pro­ma­ša­ja i pro­pu­šte­nih pri­li­ka ko­je su obi­lje­ži­le go­di­nu na izma­ku, ali u sve­mu to­me ni­je pre­po­znao ni­ti mrvi­cu od­go­vor­nos­ti vlas­ti­te stran­ke i nje­nih broj­nih mi­nis­ta­ra, pre­mi­je­ra, po­sla­ni­ka! Sto­ga su mno­gi od pri­su­tnih, Ti­hi­će­vo obra­ća­nje, izme­đu se­be, oci­je­ni­li kao go­vor čel­ni­ka opo­zi­ci­one, a ne vla­da­ju­će stran­ke.Ti­hić je, ta­ko, kriv­ci­ma za pro­past us­ta­vnih re­for­mi vo­đe­nih u okvi­ru bu­tmir­skog pro­ce­sa, okri­vio sve uče­sni­ke izu­zev pred­sta­vni­ka SDA.

 Oci­je­nio je ka­ko "po­li­ti­ka ko­ju vo­de Mi­lo­rad Do­dik, Mla­den Iva­nić, Dra­gan Čo­vić, Bo­žo Lju­bić, Zlat­ko La­gu­mdži­ja i Ha­ris Si­laj­džić u ko­na­čni­ci ima is­ti re­zul­tat, a to je za­drža­va­nje sta­tu­sa kvo". Na­bro­ja­ne li­de­re in­di­rek­tno je pro­zvao i za ne­uki­da­nje vi­za gra­đa­ni­ma BiH, odbi­ja­nje zah­tje­va BiH za član­stvo u NA­TO-ovom pro­gra­mu MAP, kao i ne­mo­gu­ćnost po­dno­še­nja apli­ka­ci­je za kan­di­dat­ski sta­tus BiH za član­stvo u Evrop­skoj uni­ji.- Da je pri­hva­ćen bu­tmir­ski pa­ket aman­dma­na, sve to bi ima­li od po­čet­ka idu­će go­di­ne – re­kao je Ti­hić.Li­der SDA kao klju­čni pro­blem u BiH oci­je­nio je nes­pre­mnost do­ma­ćih li­de­ra na kom­pro­mi­se, ali je kao od­go­vor­nu pro­zvao čak i ja­vnost ko­ja ne po­drža­va po­li­ti­ku kom­pro­mi­sa, već po­li­ti­ku islju­či­vos­ti. Upra­vo je to, pre­ma nje­go­vom miš­lje­nju, dio uzro­ka pro­pas­ti Prud­skog pro­ce­sa, za či­ji ne­us­pjeh je ipak, sma­tra Ti­hić, na­jod­go­vor­ni­ji Do­dik ko­ji je odus­tao od do­go­vo­re­nih rje­še­nja.

Po­hva­le Pru­du                           Upra­vo je Prud, pre­ma Ti­hi­će­voj ocje­ni, dao je­di­ni po­zi­ti­van re­zul­tat u to­ku ove go­di­ne, a to je usva­ja­nje aman­dma­na na Us­tav BiH, ko­jim se re­gu­li­ra sta­tus Dis­tri­kta Brčko. Za­slu­ge za usva­ja­nje ovog aman­dma­na su pre­ma Ti­hi­ću is­klju­či­vo na SDA. Či­nje­ni­cu da je u Pru­du do­go­vo­re­no da se sta­tus Brčkog ri­je­ši kroz us­ta­vni za­kon, a ne aman­dman na Us­tav Ti­hić me­đu­tim ni­je spo­mi­njao.Za­ni­mlji­vo je da pred­sje­dnik SDA ne sma­tra ka­dro­ve svo­je stran­ke od­go­vor­nim ni za ka­tas­tro­fal­nu eko­nom­sku si­tu­aci­ju, ko­ju je i sam pri­znao. Kri­vi­ca je po­no­vo na svim os­ta­lim, ali i na ne­ga­ti­vnom utje­ca­ju svjet­ske eko­nom­ske kri­ze. Kao po­zi­ti­vne do­ga­đa­je Ti­hić je iz­dvo­jio pad ci­je­na od 1,4 pos­to i rast pla­ća za 1,3 pos­to! Za na­re­dnu go­di­nu, Ti­hić na­jav­lju­je in­ves­ti­ci­je od oko dvi­je mi­li­jar­de ma­ra­ka, pri­je sve­ga u iz­gra­dnju auto­pu­te­va, brzih ces­ta, že­lje­zni­ca te ener­get­skih obje­ka­ta.Po­ru­čio je da u idu­ćoj go­di­ni oče­ku­je po­če­tak eko­nom­skog opo­rav­ka, ma­da je is­ta­kao ka­ko nas če­ka te­ška go­di­na, iako je, po nje­go­vom miš­lje­nju bi­lo i te­žih!

Di­re­kto­ri na ra­por­tu                        No­vo­go­diš­nje obra­ća­nje Su­lej­ma­na Ti­hi­ća, po­red os­ta­lih, po­mno su pra­ti­li i čel­ni­ci mno­gih ja­vnih pre­du­ze­ća. Mjes­ta se na­šlo i za Ra­mi­za Dža­fe­ro­vi­ća, di­re­kto­ra Ra­zvoj­ne ban­ke FBiH ko­ji se sa Ti­hi­ćem vi­še ne­go srda­čno poz­dra­vio. Po­red nje­ga, stra­na­čkog li­de­ra paž­lji­vo su slu­ša­li i broj­ni di­re­kto­ri "BH Te­le­co­ma", "Ener­go­in­ves­ta" i dru­gih drža­vnih fir­mi.

Ra­di­kal Ra­don­čić                                 Su­lej­man Ti­hić oci­je­nio je i da stran­ka ko­ju pre­dvo­di Fa­hru­din Ra­don­čić pro­vo­di opa­snu ra­di­ka­li­za­ci­ju Boš­nja­ka, "što mo­že bi­ti šte­tno po drža­vu".- Mo­že se re­ći da je to ne­ka vrsta boš­nja­čke ra­di­kal­ne stran­ke. Vla­snik te stran­ke je uje­dno i vla­snik me­di­ja ko­ji oda­vno kre­ira­ju atmo­sfe­ru da ni­šta u BiH ne va­lja. Ni­je do­bro što ra­di­ka­li­zi­ra­ju Boš­nja­ke, jer ta­ko ra­di­ka­li­zi­ra­ju ci­je­lu BiH. Tre­ba, me­đu­tim, zna­ti ka­ko su nje­go­vi me­di­ji pos­ta­li stra­na­čka gla­si­la i to vi­še ni­su obje­kti­vni me­di­ji – re­kao je Ti­hić.

SDP kriv za Mos­tar                                 Za­ni­mlji­vo je da je li­der SDA op­tu­žio SDP kao kriv­ca za po­no­vni izbor Lju­be Be­šli­ća za gra­do­na­čel­ni­ka Mos­ta­ra.- Na ovaj na­čin su pa­le sve krin­ke i za­blu­de o SDP-u kao na­vo­dno pro­bo­san­skoj po­li­ti­čkoj stran­ci – ka­zao je Ti­hić.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku