hamburger-icon

Kliker.info

Velika Kladuša : Nije započelo sudsko čerupanje “Agrokomerca”

Velika Kladuša : Nije započelo sudsko čerupanje “Agrokomerca”

22 Maja
05:32 2009

U cen­tru Ve­li­ke Kla­du­še ju­čer su održa­ni mir­ni pro­tes­ti ra­dni­ka "Agro­ko­mer­ca" i gra­đa­na Ve­li­ke Kla­du­še, na ko­jem su o te­škom sta­nju u ovom pre­du­ze­ću progo­vo­ri­li pred­sje­dnik Odbo­ra za spas nekadašnjeg prehrambenog giganta Mir­vet Be­ga­no­vić, na­čel­nik Ve­li­ke Kla­du­še Admil Mu­la­lić, te broj­ni pred­sta­vni­ci sin­di­ka­ta, di­oni­ča­ra, mje­snih za­je­dni­ca, ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja…

Samo "Lijanovići"

Iz­vršni odbor za spas "Agro­ko­mer­ca" na­kon pro­tes­ta je saopćio da je pos­ti­gnut prvi i osno­vni cilj sku­pa jer je za­us­tav­lje­na pro­da­ja imo­vi­ne pre­du­ze­ća. Na­ime, pa­ra­lel­no sa pro­tes­ti­ma, u Općin­skom su­du u Ve­li­koj Kla­du­ši održa­no je za­ka­za­no ro­či­šte za pro­da­ju Pre­hram­be­ne in­dus­tri­je "Agro­ko­mer­ca", kojom je trebalo obezbijediti sredstva za vraćanje dugova u iznosu od oko milion KM. U sudnici u Velikoj Kladuši bili su advokati radnika, pred­sta­vni­ci uprave i sindikata "Agro­ko­mer­ca", te kan­to­nal­ni pra­vo­bra­ni­lac Him­zo Ezić, koji je bio i ge­ne­ral­ni zas­tu­pni­k fe­de­ral­nog pra­vo­bra­ni­oca i pu­no­mo­ćnik Po­re­zne upra­ve. S druge strane bili su potencijalni kupci prijavljeni za usmeno nadmetanje Ivan Ša­ko­ta iz Ši­ro­kog Bri­je­ga, Mi­lo­rad Ba­hir koji je zastupao širokobriješku fir­mu "Far­mer co.", te "Lijanovići" iz Ši­ro­kog Bri­je­ga koji su, osim što su bili zainteresirani za kupovinu, bili i tužitelj u ovom slučaju. Na­kon po­je­di­na­čnog izjaš­nja­va­nja, svi pri­su­tni osim pred­sta­vni­ka "Li­ja­no­vića", složili su se da se ro­či­šte od­go­di na osno­vu naj­no­vi­jih sa­zna­nja, ali je sut­ki­nja Sa­mi­ra Ja­he­fen­dić odba­ci­la pri­go­vo­re i konstatirala da su ispu­nje­ni svi uvje­ti za ja­vno na­dme­ta­nje. Vrijednost imo­vi­ne Pre­hram­be­ne in­dus­tri­je procijenjena je na više od 21 mi­li­on KM, a sut­ki­nja Ja­he­fen­dić je ka­za­la da na jučerašnjoj licitaciji neće biti prodata ako se ne pos­ti­gne ci­je­na od 10.947.367 KM.

Razum protiv kriminala

Na­kon obja­ve po­če­tne ci­je­ne svi za­in­te­re­si­ra­ni su se po­je­di­na­čno izja­sni­li da odus­ta­ju od na­dme­ta­nja, pa je sutkinja Ja­he­fen­dić obja­vi­la da ja­vno na­dme­ta­nje ni­je us­pje­lo i na­lo­ži­la da se u ro­ku od osam da­na potencijalnim kupcima vrati novac uplaćen kao ga­ran­ci­ja za učeš­će u na­dme­ta­nju.- Sma­tram da je prva bit­ka za "Agro­ko­merc" do­bi­ve­na i sa­da smo stvo­ri­li uslo­ve na­dle­žnim, odno­sno vla­dama FBiH i USK da u mi­ru ra­de i riješe problem, što ra­dni­ci "Agro­ko­mer­ca" če­ka­ju već 20 go­di­na – ka­zao je na­kon ro­či­šta pravobranilac Ezić.U isto vrijeme je sa sku­pa ispred suda oda­sla­na sna­žna po­ru­ka je­din­stva i odlu­čnos­ti gra­đa­na, po­se­bno ra­dni­ka i di­oni­ča­ra "Agro­ko­mer­ca" da će i dalje svim sred­stvi­ma bra­niti i od­bra­niti svo­ju imo­vi­nu i svo­je pre­du­ze­će.- Ovo je sna­žna po­ru­ka i po­ziv i svim os­ta­lim ra­dni­ci­ma u BiH da se pro­bu­de, da us­ta­nu u bor­bu za svo­je i da se ni­ko­ga ne bo­je, jer vri­je­me zas­tra­ši­va­nja i in­sti­tu­ci­onal­nog te­ro­ra pro­la­zi i do­la­zi vri­je­me ka­da se tre­ba ra­zu­mom i sna­gom je­din­stva bo­ri­ti pro­tiv or­ga­ni­zi­ra­nog kri­mi­na­la svih vrsta i di­men­zi­ja. Nas ne­će za­us­ta­vi­ti u bor­bi za na­še. Mi tu­đe ne tra­ži­mo, sa­mo bra­ni­mo svo­je – ka­zao je Mir­vet Be­ga­no­vić.Pro­tes­ti u cen­tru Ve­li­ke Kla­du­še pro­te­kli su bez in­ci­den­ta. Skup su osi­gu­ra­va­li pri­pa­dni­ci MUP USK. Iz­vršni odbor za spas Agro­ko­mer­ca za­hva­lio se svim gra­đa­ni­ma, svim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, sin­di­ka­ti­ma, in­sti­tu­ci­ja­ma i po­je­din­ci­ma, a po­se­bno no­vi­na­ri­ma i me­di­ji­ma, na po­mo­ći u bor­bi za za­šti­tu in­te­re­sa ra­dni­ka i gra­đa­na, te ih po­zi­va na nas­ta­vak bor­be za "Agro­ko­merc".

Poštenija rješenja

Re­agi­ra­la je jučer i DNZ BiH, čiji je portparol Nermin Purić saopćio da je stranka za­do­volj­na zbog us­pje­ha pro­tes­tnog sku­pa i od­go­de pro­da­je imo­vi­ne "Agro­ko­mer­ca" ko­ja je bi­la pla­ni­ra­na.- Ovaj pro­test i de­ša­va­nja u Ve­li­koj Kla­du­ši tre­ba­ju slu­ži­ti kao pri­mjer ka­ko se za­je­dni­čkim sna­ga­ma, bez pre­bro­ja­va­nja po­li­ti­čkih krvnih zrna­ca i bez skri­ve­nih na­mje­ra, uje­di­nje­ni gra­đa­ni, ra­dni­ci, sin­di­ka­lis­ti, ne­vla­din se­ktor i po­se­bno me­di­ji mo­gu bo­ri­ti i izbo­ri­ti za pra­ve­dni­je i po­šte­ni­je rje­ša­va­nje pri­va­ti­za­cij­skih za­vrzla­ma u bo­san­sko­her­ce­go­va­čkim pre­du­ze­ći­ma – is­ti­ču u DNZ BiH. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku