hamburger-icon

Kliker.info

Vahid Hećo : Vlada Federacije Bosne i Hercegovine više ne postoji

Vahid Hećo : Vlada Federacije Bosne i Hercegovine više ne postoji

13 Februara
08:17 2009

"Mi­slim da Vla­da Fe­de­ra­ci­je BiH vi­še ne pos­to­ji, jer ap­so­lu­tno ni­je u sta­nju da vla­da i jer je u to­tal­noj blo­ka­di u ko­joj ne mo­že re­ali­zi­ra­ti ni­ti je­dan pro­je­kat".Re­kao je ovo ju­čer za "San" mi­nis­tar ener­ge­ti­ke, in­dus­tri­je i ru­dar­stva FBiH Va­hid He­ćo na­kon sje­dni­ce na ko­joj je Vla­da po­ni­štila odlu­ku o izbo­ru stra­te­ških par­tne­ra u gra­dnji ener­get­skih obje­ka­ta.Ovim je na pri­ču oko in­ves­ti­ci­je te­ške se­dam mi­li­jar­di ma­ra­ka, oko ko­je se vla­da­ju­će stran­ke spo­re du­že od go­di­nu i de­fi­ni­ti­vno stav­lje­na ta­čka. He­ćo ka­že da je ju­če­raš­nja odlu­ka do­ni­je­ta s ti­je­snim rezultatom gla­sa­nja, sa osam gla­so­va za i se­dam pro­tiv.Odlu­ku o for­mal­nom po­ni­šte­nju izbo­ra stra­te­ških par­tne­ra pre­dlo­žio je pre­mi­jer Ne­džad Bran­ko­vić, a po­red nje­ga za nju su gla­sa­li i os­ta­li mi­nis­tri iz SDA i HDZ BiH. Pro­tiv su bi­li mi­nis­tri iz SBiH i HDZ 1990.- Sma­tram da je ova­kav re­zul­tat gla­sa­nja po­ka­za­telj po­tpu­ne po­dje­lje­nos­ti i ne­fun­kci­onal­nos­ti Vla­de za ko­ju mi­slim da fun­kci­oni­ra na­zor. Sto­jim i da­lje iza izja­ve ko­ju sam dao da­vno pri­je da ako pa­dne ovaj pro­je­kat, pa­da i Vla­da – re­kao je He­ćo.On je is­ta­kao i da će Pred­sje­dniš­tvo SBiH ubrzo ra­zma­tra­ti si­tu­aci­ju oko op­stan­ka tre­nu­tne vla­da­ju­će ko­ali­ci­je, na­kon do­no­še­nja ova­kve odlu­ke.Pred­sje­dnik SDA Su­lej­man Ti­hić ka­že za "San" da su ova­kve ocje­ne o pa­du Vla­de FBiH "pre­tje­ri­va­nje mi­nis­tra He­će" i na­po­mi­nje da ne oče­ku­je da bu­de bi­lo ka­kvih pro­mje­na unu­tar odno­sa u vla­da­ju­ćoj ko­ali­ci­ji u FBiH.Za čelnika SDA je po­ni­štavanje odlu­ke o stra­te­škim par­tne­ri­ma oče­ki­van po­tez fe­de­ral­ne Vla­de, u skla­du sa zah­tje­vi­ma stranke, ali i ra­ni­je izni­je­tim sta­vo­vi­ma SBiH ko­ja je i sa­ma izja­vi­la da odus­ta­je od ovih pro­je­ka­ta.- Oče­ku­jem da se što pri­je u Par­la­men­tu FBiH na­đu za­ko­ni o ja­vno-pri­va­tnom par­tner­stvu u oblas­ti ener­ge­ti­ke, ali i svim dru­gim se­kto­ri­ma u ko­jim se oče­ku­ju ova­kva vrsta ula­ga­nja, ko­jim bi se pro­pi­sa­li ja­sni kri­te­ri­ji za ta­kve po­slo­ve – re­kao je Ti­hić.

Nesuđeni partneri

Pre­ma odlu­ci Vla­de FBiH iz de­cem­bra 2007. go­di­ne, stra­te­ški par­tner Elek­tro­pri­vre­de BiH za iz­gra­dnju HE Us­ti­ko­li­na i HE Vran­duk tre­bao je bi­ti kon­zor­cij iz Aus­tri­je "APET Gru­pa". Za TE Tu­zla, Blok 7, ru­dnik i TE Bu­goj­no te HE Unac EnBW" iz Nje­ma­čke, a za iz­gra­dnju TE Ka­kanj "Kaz­tran­sgas" iz Ka­zah­sta­na. Stra­te­ški par­tner Elek­tro­pri­vre­de HZHB za obje­kte PHE Vri­lo i Ri­TE Kon­go­ra tre­bao je bi­ti kon­zor­cij  "APET Gru­pa" iz Aus­tri­je.  (Kliker.info-San)

 

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku