hamburger-icon

Kliker.info

Vahid Hećo : Privatizacija Aluminija je propala

Vahid Hećo : Privatizacija Aluminija je propala

02 Jula
00:29 2009

Ko­mi­si­ja za pri­va­ti­za­ci­ju 88 pos­to ka­pi­ta­la "Alu­mi­ni­ja" Mos­tar po­sla­la je Vla­di FBiH svoj ko­na­čni iz­vje­štaj u ko­jem pre­dla­že da se pro­ces pri­va­ti­za­ci­je pro­gla­si ne­us­pje­lim.Pot­vrdio je ovo za "San" Va­hid He­ćo, mi­nis­tar ener­ge­ti­ke, in­dus­tri­je i ru­dar­stva FBiH. Mi­nis­tar ka­že da je do­bio ko­pi­ju iz­vje­šta­ja Ko­mi­si­je u ko­jem se pre­dla­že ova­kav za­klju­čak.- Raz­go­va­rao sam o to­me sa pre­mi­je­rom Mus­ta­fom Mu­je­zi­no­vi­ćem i us­ko­ro oče­ku­jem da taj iz­vje­štaj do­đe na dne­vni red i da se Vla­da izja­sni o nje­mu, ali ako je stav Ko­mi­si­je da se pri­va­ti­za­ci­ja pro­gla­si ne­us­pje­lom on­da ne vi­dim šta bi Vla­da dru­go mo­gla ura­di­ti – re­kao je He­ćo.

Svoj stav Ko­mi­si­ja je obra­zlo­ži­la ne­mo­gu­ćno­sću da se sa kon­zor­ci­jem "Glen­co­ra", "Fe­ala" i "Da­le­ko­vo­da" pos­ti­gne obos­tra­no pri­hva­tljiv do­go­vor oko ci­je­na stru­je, sa­ni­ra­nja odla­ga­li­šta crve­nog mu­lja kao i ne­mo­gu­ćnost pos­ti­za­nja do­go­vo­ra oko na­či­na re­gis­tra­ci­je ka­pi­ta­la ko­ji bi se pri­va­ti­zi­rao, s ob­zi­rom da ka­pi­tal "Alu­mi­ni­ja" ko­ji se pri­va­ti­zi­ra ni­je upi­san u Re­gis­tru vri­je­dno­snih pa­pi­ra FBiH, ni­ti je mo­gu­će upi­sa­ti vla­sniš­tvo nad 44 pos­to, ta­ko­zva­nog ne­no­mi­ni­ra­nog ka­pi­ta­la.Ipak Ured za za­ko­no­dav­stvo Vla­de FBiH dao je dru­ga­či­je miš­lje­nje u ko­jem na­vo­di da je re­gis­tra­ci­ja mo­gu­ća, što je za "San" pot­vrdio i Ivo La­sić, generalni di­re­ktor "Alu­mi­ni­ja".

Hećo, me­đu­tim, sma­tra da Ured za za­ko­no­dav­stvo ni­je na­dle­žan za da­va­nje ta­kvih ko­men­ta­ra.Ta­ko će pre­ma sve­mu su­de­ći, na­kon dvi­je i po go­di­ne pre­go­vo­ra sa kon­zor­ci­jem pro­pas­ti pro­da­ja ka­pi­ta­la "Alu­mi­ni­ja" za ko­ji je kon­zor­cij nu­dio 130 mi­li­ona eura, te in­ves­ti­ci­ju od do­da­tnih 200 mi­li­ona eura. Pre­ma ra­ni­jim na­ja­va­ma upra­ve mos­tar­ske fir­me, u slu­ča­ju pro­pas­ti pri­va­ti­za­ci­je oni će po­ku­ša­ti vlasničku stru­ktu­ru "Alu­mi­ni­ja" vra­ti­ti na stanje iz 1997. go­di­ne ka­da je drža­va ima­le sve­ga 24 pos­to kapitala. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku