hamburger-icon

Kliker.info

Uurovision : U Oslo putuje Vukašin Brajić sa pjesmom “Mu­nja i grom”

Uurovision : U Oslo putuje Vukašin Brajić sa pjesmom “Mu­nja i grom”

12 Januara
05:13 2010

Ovo­go­diš­nji pred­sta­vnik BiH na 55. Euro­son­gu ko­ji će se u ma­ju održa­ti u oslu je je Vu­ka­šin Bra­jić. Pje­smu «Mu­nja i grom», ko­ja će prvi put bi­ti pred­stav­lje­na ja­vnos­ti 7. mar­ta u spe­ci­jal­nom TV pro­gra­mu , na­pi­sao je Di­no Ša­ran, fon­tmen gru­pe «Le­tu štu­ke».Odlu­ku da Bra­jić ove go­di­ne pred­stav­lja BiH do­ni­je­la je stru­čna ko­mi­si­ja, či­jih je se­dam čla­no­va, mu­zi­čkih struč­nja­ka na ju­če­raš­njem sas­tan­ku di­re­kci­je BH Euro­son­ga. Pje­vač Bra­jić i tek­sto­pi­sac Ša­ran, iza­bra­ni su izme­đu 90 pris­ti­glih pri­ja­va izvo­đa­ča i auto­ra, ko­li­ko ih je kon­ku­ri­sa­lo ove go­di­ne za BH Euro­song.Ina­če, Bra­jić je bio je­dan od fi­na­lis­ta pro­šlo­go­diš­njeg re­gi­onal­nog mu­zi­čkog pro­je­kta «Ope­ra­ci­je Tri­jumf».Iako ne­ma vi­še­go­diš­nje mu­zi­čko is­kus­tvo, mla­di Bra­jić je već po­ka­zao vo­kal­ne spo­so­bnos­ti u srbi­jan­skom mu­zi­čkom pro­je­ktu «Ope­ra­ci­ja tri­jumf». Sa is­ta­knu­tim pje­va­čkim ta­len­tom, uspio je ući u fi­na­le, te do­bi­ti po­zi­ti­vne kri­ti­ke ži­ri­ja, ko­je je tom pri­li­kom po­se­bno na­gla­si­la i Isme­ta Der­voz.

Mu­zi­čka ško­la             Vu­ka­šin je ro­đen 9. fe­bru­ara 1984. go­di­ne u San­skom Mos­tu. Ima mla­đeg bra­ta Ne­na­da i mla­đu ses­tru Ne­ve­nu.In­te­res za mu­zi­ku je po­ka­zao još u ra­nom de­tinj­stvu ka­da je od ro­di­te­lja, u tre­ćem ra­zre­du, za­tra­žio da ga upi­šu u mu­zi­čku ško­lu, što u te­škom ra­tnom vre­me­nu ni­je bi­lo mo­gu­će.Vu­ka­ši­no­va po­ro­di­ca se 1995. go­di­ne pre­se­li­la iz Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne u Srbi­ju, u Ma­li Po­ža­re­vac, gdje su pro­ve­li go­di­nu da­na, da bi se na­kon to­ga pre­se­li­li u Čačak, gdje po­ro­di­ca Bra­jić i da­nas ži­vi.U Ča­čku je za­vršio gi­mna­zi­ju, a za ovaj grad su ve­za­ni i nje­go­vi mu­zi­čki po­če­ci. Iako mu ro­di­te­lji ni­su mo­gli priu­šti­ti mu­zi­čko obra­zo­va­nje, Vu­ka­šin se sam tru­dio uče­ći iz knji­ga i sa in­ter­ne­ta pa je sa­vla­dao svi­ra­nje kla­vi­ja­tu­ra i gi­ta­re, ko­ju je sa ne­pu­nih 15 go­di­na do­bio na po­klon od uja­ka, i re­kao po­ro­di­ci:- Je­dno­ga da­na sve vas će ova gi­ta­ra da hra­ni.Ta­ko­đer je pje­vao u ho­ru, ple­sao u ple­snom klu­bu "Lu­na" i bio član Dram­skog klu­ba knji­že­vne omla­di­ne. Ta­ko je ste­kao prva is­kus­tva u ja­vnim nas­tu­pi­ma i ta­kmi­če­nji­ma. Sa 19 go­di­na odla­zi iz Ča­čka u Ne­go­tin gdje je upi­sao Uči­telj­ski fa­kul­tet jer mu je on pru­žao ono što vo­li – scen­ski po­kret, mu­zi­ku i pj eva­nje. Od di­plo­me ga da­nas di­je­li di­plom­ski rad ko­ji je odlo­žio zbog po­čet­ka mu­zi­čke ka­ri­je­re.

Do­bi­tna kom­bi­na­ci­ja        Je­dan od ve­ćih us­pje­ha u ka­ri­je­ji Vu­ka­šin je do­ži­vio u fe­bru­aru pro­šle go­di­ne ka­da je sa čla­no­vi­ma "OT ben­da" i So­njom Ba­kić nas­tu­pao kao pred­gru­pa svjet­skoj zvi­jez­di Ja­me­su Blun­tu na nje­go­vom kon­cer­tu u Beo­gra­du.Osim to­ga, Bra­jić je pro­šle go­di­ne nas­tu­pao na Be­ovi­zi­ji s upra­vo s OT ben­dom i pje­smom "Bla­go­slov za kraj".Baj­ri­će­va mla­dost i Ša­ra­nov već do­bro po­znat kom­po­zi­tor­ski us­pjeh mo­žda je do­bi­tna kom­bi­na­ci­ja ko­ja bi Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni mo­gla do­ni­je­ti us­pjeh u Oslu.

Ša­ran: Bra­jić je gla­vna zvi­jez­da    – Gru­pi «Le­tu štu­ke» je već da­vno po­nu­đe­no da se pri­ja­vi­mo na kon­kurs, ali ja ni­sam bio za tu op­ci­ju. Stvar je u to­me što ne že­lim da pje­vam, te sam ove go­di­ne po­slao pje­smu, za ko­ju je stru­čna ko­mi­si­ja odlu­či­la da je ot­pje­va Vu­ka­šin Bra­jić. O svo­joj pje­smi ne bih ni­ka­ko go­vo­rio, ni­ti fi­lo­zo­fi­rao, jer ni­sam čo­vjek od tog po­sla – re­kao je Ša­ran, ko­jem je je­di­ni cilj da Bra­jić do­bro ot­pje­va nje­go­vu kom­po­zi­ci­ju i da se što bo­lje pla­si­ra­mo na Euro­son­gu u Oslu.  U tom  smi­sli, Ša­ran is­ti­če da u ovoj či­ta­voj pop­mi, ko­ja se kao i sva­ke go­di­ne di­že oko bh. euro­son­ga, Baj­rić tre­ba bi­ti gla­vna zvi­jez­da, a ne on.  (Kliker.info-San)

Oznake
Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku