hamburger-icon

Kliker.info

Tužilaštvo BiH i SIPA istražuju privatizaciju i poslovanje Aluminija Mostar !?

Tužilaštvo BiH i SIPA istražuju privatizaciju i poslovanje Aluminija Mostar !?

20 Avgusta
04:11 2009

Drža­vno tu­ži­laš­tvo po­kre­nu­lo je is­tra­gu o pri­va­ti­za­ci­ji "Alu­mi­ni­ja" Mos­tar, ali i po­slo­va­nju te kom­pa­ni­je u pret­ho­dnim go­di­na­ma. Sa­zna­je ovo "San" iz izvo­ra blis­kih ovoj in­sti­tu­ci­ji.Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma do ko­jih smo do­šli, in­spe­kto­ri Agen­ci­je za is­tra­ge i za­šti­tu BiH već su po na­lo­gu Tu­ži­laš­tva BiH u­ze­li svu do­ku­men­ta­ci­ju ve­za­nu za pro­ces pri­va­ti­za­ci­je, od skla­pa­nja Spo­ra­zu­ma izme­đu Vla­de FBiH i "Alu­mi­ni­ja", pa do ra­spi­si­va­nja ten­de­ra i ocje­nji­va­nja pris­ti­glih po­nu­da.O po­čet­ku is­tra­ge i SIPA-inom u­zi­ma­nju do­ku­men­ta­ci­je, Vla­du FBiH ju­čer je na sje­dni­ci in­for­mi­rao pred­sje­dnik Ko­mi­si­je za pri­va­ti­za­ci­ju "Alu­mi­ni­ja" i di­re­ktor Agen­ci­je za pri­va­ti­za­ci­ju FBiH Enes Ga­nić. No, bez ob­zi­ra na to, Vla­da ni ju­čer ni­je do­ni­je­la for­mal­nu odlu­ku o po­ni­šta­va­nju ten­de­ra i pro­gla­še­nju pro­ce­sa pri­va­ti­za­ci­je ne­us­pje­lim.

To je Vla­di pre­dlo­ži­la Ko­mi­si­ja za pri­va­ti­za­ci­ju, na­kon što vi­še od dvi­je go­di­ne ni­je na­prav­ljen ni­ka­kav po­mak u pre­go­vo­ri­ma sa prvo­ran­gi­ra­nim po­nu­đa­čem, kon­zor­ci­jem "Glen­co­ra", "Fe­ala" i "Da­le­ko­vo­da". Pro­ble­mi oko ci­je­na stru­je i sku­pog sa­ni­ra­nja odla­ga­li­šta crve­nog mu­lja ni­su ra­zri­je­še­ni, a u me­đu­vre­me­nu je is­te­kao ne sa­mo spo­ra­zum pre­ma ko­jem je pri­va­ti­za­ci­je vo­đe­na, već i ban­kar­ske ga­ran­ci­je ko­je su pra­ti­le po­nu­du kon­zor­ci­ja.Vla­da FBiH za­tra­ži­la je da Ko­mi­si­ja pre­dlo­ži šta ura­di­ti na­kon po­ni­šte­nja pri­va­ti­za­ci­je, s ob­zi­rom da je taj pro­ces za­pra­vo bio ključ kom­pro­mi­sa pos­ti­gnu­tog oko ut­vrđi­va­nja vla­sni­čke stru­ktu­re u "Aluminiju". Pro­blem vla­sniš­tva ni­je ri­je­šen još od 1993. go­di­ne, a pre­ma po­me­nu­tom Spo­ra­zu­mu, drža­va je ima­la 44 pos­to ka­pi­ta­la, 12 pos­to bi­lo je vla­sniš­tvo šibenske TLM, dok je pre­os­ta­lih 44 pos­to bio ne­no­mi­ni­ra­ni ka­pi­tal, što je odre­dba ko­ja ne pos­to­ji ni u je­dnom za­ko­nu.Čini se ka­ko će na kra­ju ci­je­la pri­ča oko pri­va­ti­za­ci­je "Alu­mi­ni­ja", ali i de­ce­nij­ske bor­be oko ut­vrđi­va­nja vla­sniš­tva do­bi­ti sud­ski epi­log.

Slučaj UBIG               Za­ni­mlji­vo je da su još pri­je dvi­je go­di­ne sud­sku tu­žbu zbog eli­mi­ni­ra­nja sa ten­de­ra za pri­va­ti­za­ci­ju "Alu­mi­ni­ja" po­dni­je­li i pred­stav­nci li­tvan­ske kom­pa­ni­je UBIG, vla­sni­ka zvor­ni­čkog "Bi­ra­ča". Oni su tvrdi­li da su imali najbolju ponudu, ali da su eli­mi­ni­ra­ni već na­kon prve fa­ze ten­de­ra da bi mos­tar­ski kom­bi­nat ku­pio "Glen­cor". Ovaj slu­čaj i da­lje se vo­di pred Kan­to­nal­nim su­dom u Sa­ra­je­vu. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku