hamburger-icon

Kliker.info

Tragedija na skijanju : Banjalučanka Tamara Cvitković poginula u lavini na Jahorini

Tragedija na skijanju : Banjalučanka Tamara Cvitković poginula u lavini na Jahorini

01 Februara
07:52 2010

Dva­de­se­tšes­to­go­diš­nja Ba­nja­lu­čan­ka po­gi­nu­la je ju­čer na Ja­ho­ri­ni na­kon što se po­kre­nu­la snje­žna la­vi­na ko­ja ju je za­trpa­la.Tom pri­li­kom la­kše je po­vri­je­đen i je­dan mla­dić, ko­ji je sa nas­tra­da­lom i još dvo­ji­com pri­ja­te­lja, bor­dao na neo­bra­đe­nom di­je­lu sta­ze za­bra­nje­nom za ski­ja­nje.U Cen­tru ja­vne bez­bje­dnos­ti Is­to­čno Sa­ra­je­vo si­noć ni­su že­lje­li ot­kri­va­ti iden­ti­tet nas­tra­da­le dje­voj­ke dok ne obavijeste porodicu, a ne­zva­ni­čno sa­zna­je­mo da se ra­di o 26-go­diš­njoj Ta­ma­ri Cvitković.- Ne­sre­ća se de­si­la oko 14 sa­ti, na gor­njem di­je­lu sta­ze u šu­mi za žen­ski olim­pij­ski spust, ko­ji ni­je u fun­kci­ji i ne­pris­tu­pa­čan je za ski­ja­še. Na sa­mom po­čet­ku sta­ze sto­je dva zna­ka upozorenja od ko­jih se je­dan odno­si na za­bra­nu ski­ja­nja, a dru­gi na za­bra­nu pro­la­za.

Če­tve­ro bor­de­ra je i to pro­šlo i ušli su u šu­mu – po­ja­snio je za "San" Mi­ro­slav Ka­lem, ru­ko­vo­di­lac Gor­ske slu­žbe spa­sa­va­nja Olim­pij­skog cen­tra Ja­ho­ri­na.Na­kon što su ušli u šu­mu, dje­voj­ka i dvojica mla­di­ća su se spus­ti­li, dok je je­dan od njih os­tao na po­čet­ku sta­ze. U tom mo­men­tu se po­kre­nula snje­žna la­vi­na ši­ri­ne 50 i du­ži­ne 200 me­ta­ra.Dje­voj­ka je os­ta­la za­glav­lje­na izme­đu dva drve­ta u šu­mi na du­bi­ni od me­tar i po sni­je­ga, dok se mla­dić ko­jeg je ta­ko­đer za­trpa­la la­vi­na uspio sam izvu­ći. On i nje­go­vi pri­ja­te­lji su po­če­li pa­ni­čno do­zi­va­ti u po­moć, ta­ko da ih je čuo ne­ko od ski­ja­ša ko­ji su o sve­mu oba­vi­jes­ti­li pri­pa­dni­ke Gor­ske slu­žbe.- U po­čet­ku ni­smo ra­spo­la­ga­li pra­vom in­for­ma­ci­jom šta se de­si­lo. Prvo nam je jav­lje­no da je ne­ko od ski­ja­ša upao u ru­pu u šu­mu, ali ka­da su naše eki­pe do­šle na li­ce mjes­ta, mla­dić ko­ji se na­la­zio na tom lo­ka­li­te­tu re­kao im je da je la­vi­na za­trpa­la dje­voj­ku i po­ka­zao je mjes­to na ko­jem je po­slje­dnji put vi­dio – ka­zao je Ka­lem.Za­hva­lju­ju­ći toj in­for­ma­ci­ji, spa­si­oci su dje­voj­ku ispod la­vi­ne izvu­kli u ro­ku od po­la sa­ta. Na ža­lost, za Ba­nja­lu­čan­ku je već bi­lo ka­sno.Ni­je da­va­la zna­ke ži­vo­ta, a ni re­ani­ma­ci­ja ni­je po­mo­gla. Me­di­cin­ski te­hni­čar Gor­ske slu­žbe spa­sa­va­nja mo­gao je sa­mo da kon­sta­tu­je smrt. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku