hamburger-icon

Kliker.info

Tihić konačno progledao : Neka se svijet povlači pred Dodikom, ja više neću

Tihić konačno progledao : Neka se svijet povlači pred Dodikom, ja više neću

15 Juna
03:49 2009

 

 

Čelnik SDA Su­lej­man Ti­hić uči­nio je že­lju vi­so­kog pred­sta­vni­ka EU za vanj­sku po­li­ti­ku i be­zbi­je­dnost Ha­vi­je­ra So­la­ne da na nas­tav­ku raz­go­vo­ra iz "prud­skog pro­ce­sa" vi­di kom­ple­tnu "prud­sku troj­ku" – ne­os­tva­re­nom.No, i bez ob­zi­ra na Ti­hi­će­vo od­sus­tvo, pred­sje­dnici SNSD Mi­lo­rad Do­dik i HDZ BiH Dra­gan Čović održa­li su taj sas­ta­nak sa vi­so­kim pred­sta­vni­kom Va­len­ti­nom In­ckom ju­čer u Ba­nja Lu­ci. "Prud­ska troj­ka" sve­la se tako na "prud­sku dvoj­ku plus vi­so­ki pred­sta­vnik".To­kom ju­če­raš­njih raz­go­vo­ra pos­ti­gnu­t je dogovor za uknji­ža­va­nje 69 voj­nih obje­ka­ta sa te­ri­to­ri­je ci­je­le BiH, a na­jav­ljen je i nas­ta­vak ovih raz­go­vo­ra, uz po­tre­bu da se u priču o ovom pi­ta­nju uklju­če i dru­gi bh. po­li­ti­ča­ri da bi se pos­ti­gla pu­na sa­gla­snost. Na­kon sas­tan­ka na ko­jem su učes­tvo­va­li i odre­đe­ni ek­sper­ti za uknji­žbu drža­vne imo­vi­ne, po Do­di­ko­vim izja­va­ma, rje­še­nje ne­će bi­ti na šte­tu ni je­dne stra­ne u BiH.

 

Su­lej­man Ti­hić je u ju­če­r u izja­vi "Sa­nu" os­tao čvrst u svom sta­vu da se ne­će pri­dru­ži­ti "prud­skom pro­ce­su" sve dok me­đu­na­ro­dna za­je­dni­ca i OHR ne po­du­zmu po­tre­bne mje­re protiv Do­di­ko­vog, kao i an­ti­dej­ton­skog dje­lo­va­nja os­ta­lih pred­sta­vni­ka vlas­ti iz RS.– Ne­ću ići na te sas­tan­ke dok se ne za­us­ta­vi an­ti­dej­ton­sko dje­lo­va­nje, ne sa­mo Do­di­ka, ne­go svih pred­sta­vni­ka vlas­ti RS, ka­ko en­ti­tet­skih, ta­ko i na drža­vnom ni­vou. To du­go tra­je, sa ten­den­ci­jom da se nas­ta­vi. Moj po­ku­šaj kod OHR-a da to za­us­ta­vi je odba­čen. EU i OHR su se po­vu­kli i može se oče­ki­va­ti da će se ići u još go­rem prav­cu. Ne že­lim da učes­tvu­jem na stas­tan­ci­ma ko­ji će le­ga­li­zo­va­ti to po­na­ša­nje – ka­zao je Ti­hić za "San".Do­dik i Čović jučer su izra­zi­li ža­lje­nje zbog Ti­hi­će­vog od­sus­tva, a In­cko je izja­vio da po­štu­je sta­vo­ve koje je šef SDA na­veo kao ra­zlo­g za odsustvo sa sas­tan­ka u Ba­njoj Lu­ci, ali je do­dao i da je on Tihića upo­znao sa ti­me šta su bi­le te­me da­naš­njih raz­go­vo­ra. Do­dao je da mu je va­žno dos­to­jan­stvo sva­kog čo­vje­ka, te da že­li da se nas­ta­vi "prud­ski pro­ces".

Samo njihov dogovor

Efe­kti ju­če­raš­njih raz­go­vo­ra za Sulejmana Tihića ne­ma­ju ni­ka­kvu te­ži­nu i on ih ocje­nju­je kao li­čne sta­vo­ve uče­sni­ka, tačno onako ka­ko su svo­je­do­bno prud­ski spo­ra­zum tadašnje trojke ka­ra­kte­ri­sa­li čelnici po­li­ti­čkih par­ti­ja ko­ji ni­su bi­li po­zva­ni na ta­daš­nje su­srete Ti­hića, Čovića i Do­dika.- Ovo će sad bi­ti do­go­vor oko pi­ta­nja ko­ja sa­mo oni do­go­vo­re, to ne­će bi­ti je­din­ste­vni sta­vo­vi – ka­že Ti­hić.Njemu po­se­bno sme­ta pre­ve­li­ka to­le­ran­ci­ja an­ti­dej­to­nskog po­na­ša­nja iz RS koja vlada u me­đu­na­ro­dnoj za­je­dni­ci, OHR-u i EU.- Ja sam oče­ki­vao i sa svo­je stra­ne sam po­ku­šao da ra­dim na di­ja­lo­gu i pos­ti­za­nju kom­pro­mi­sa. Svi­ma su po­zna­te mo­je izja­ve u Na­ro­dnoj skup­šti­ni RS, mo­je izja­ve o pi­ta­nju pro­šlos­ti, sa­daš­njos­ti i bu­du­ćnos­ti. Imao sam mno­go kri­ti­ka, a za­uz­vrat ni­sam do­bio ni­šta. Po­drška me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce je ugla­vnom bi­la sa­mo ver­bal­na. Čak i kad su re­kli da je re­to­ri­ka Mil­ro­ada Do­di­ka an­ti­dej­ton­ska, umjes­to da to san­kci­oni­šu, oni su se po­vla­či­li i po­vla­đi­va­li mu. Oni neka se po­vla­če, ja vi­še ne­ću – ka­te­go­ri­čan je Ti­hić.Za špe­ku­la­ci­je da izla­zi iz "prud­skog pro­ce­sa" i da for­si­ra pri­ču o an­ti­dej­ton­skom dje­lo­va­nju kao pre­di­zbor­nu kam­pa­nju za izbo­re na­re­dne go­di­ne, Ti­hić ka­že da ni­su ta­čne. 

Poruka PIK-u

– Ni­kad se ni­sam nekako po­na­šao zbog svo­jih li­čnih in­te­re­sa. Da sam se ta­ko po­na­šao, dru­ga­či­ju bih po­li­ti­ku vo­dio i pred V kon­gres SDA. Uvi­jek sam gle­dao šta je in­te­res drža­ve. Moj sa­daš­nji stav ne­ma ve­ze sa pre­di­zbor­nom re­to­ri­kom. Bo­jim se da će me­đu­na­ro­dna za­je­dni­ca ova­kvom po­li­ti­kom sta­nje u BiH još vi­še is­kom­pli­ko­va­ti, da ne­će vi­še bi­ti mjes­ta i pros­to­ra za Su­lej­ma­na Ti­hi­ća i ta­kve po­li­ti­ke. I na ovoj stra­ni će se po­ja­vi­ti is­te ta­kve po­li­ti­ke is­klju­či­vos­ti i li­čnos­ti ko­je se po­na­ša­ju an­ti­dej­ton­ski, a on­da nek nam je bog na po­mo­ći – kaže Ti­hić.Dra­gan Čović jučer je podsjetio da su i on i Do­dik i Ti­hić ra­ni­je obe­ća­li me­đu­na­ro­dnim zva­ni­čni­ci­ma nas­ta­vak raz­go­vo­ra.- Za­to sam pre­uzeo oba­ve­zu da da­nas do­đem ov­dje te da kroz ova­kve di­rek­tne raz­go­vo­re, ko­ji ap­so­lu­tno ne­ma­ju al­ter­na­ti­vu, po­ku­ša­mo ri­je­ši­ti pro­ble­me ko­je ima­mo – ka­zao je Čović agen­ci­ja­ma i na­veo da se "mo­ra po­sla­ti afir­ma­ti­vna po­ru­ka" bu­du­ći da kra­jem mje­se­ca za­sje­da i PIK, Vi­je­će za provedbu mi­ra.On je pre­ci­zi­rao da je plan bio do tada ri­je­ši­ti svih pet plus dva pos­tav­lje­na uvje­ta i ci­lja, te u ju­lu nas­ta­vi­ti raz­go­vo­re na dru­ge te­me ko­je op­te­re­ću­ju BiH.- Ako se pres­ta­ne raz­go­va­ra­ti, u BiH će­mo ima­ti anar­hi­ju i opši zas­toj, a sa­daš­nje vri­je­me eko­nom­skih i dru­gih pro­ble­ma tje­ra sve da po­kažu od­go­vor­nost – za­klju­čio je Čović.Oba­ve­zu za sa­zi­va­nje na­re­dnog sas­tan­ka u sklo­pu "prud­skog pro­ce­sa" pre­uzeo je na se­be Incko, re­kav­ši da bi se tre­bao održa­ti pri­je za­sje­da­nja PIK-a ko­je je za­ka­za­no kra­jem ju­na.

olanine želje

Havijer So­la­na raz­go­vo­re "prud­skog pro­ce­sa" sma­tra fun­da­men­tal­nim i že­li da taj pro­ces bu­de us­pje­šan, što zna­či pri­bli­ža­va­nje BiH Evrop­skoj uni­ji. Nje­go­va gla­sno­go­vor­ni­ca Kris­ti­na Ga­lja­ko­va rekla je agencijama da je So­la­na u su­bo­tu raz­go­va­rao te­le­fo­nom sa šefovima bh. par­ti­ja sa ko­ji­ma EU že­li da osi­gu­ra da BiH kre­ne na­pri­jed. Ko­men­ta­ri­šu­ći izja­vu Su­lej­ma­na Ti­hi­ća da EU fa­vo­ri­zu­je Srbi­ju i da je je­dan od pri­ori­te­ta Bri­se­la evrop­ski put Srbi­je "zbog če­ga ne že­le da se ta­la­sa u BiH", Ga­lja­ko­va je re­kla da to ne za­slu­žu­je ko­men­tar jer, kako kaže, "svi zna­ju da to ni­je slu­čaj i da fa­vo­ri­zo­va­nje ni­je po­li­ti­ka EU".

Domaće snage

Valentin In­cko po­drža­va "prud­ski", odno­sno sva­ki pro­ces ko­ji se za­sni­va na di­ja­lo­gu i kom­pro­mi­su, bu­du­ći da su to evrop­ski stan­dar­di. Za "prud­ski pro­ces" je re­kao da ima i po­dršku Ha­vi­je­ra So­la­ne, pot­pred­sje­dni­ka SAD Džo­ze­fa Baj­de­na i zva­ni­čni­ka Bri­se­la, jer su ga za­po­če­le do­ma­će sna­ge i on je bu­du­ćnost BiH.

Incko želi ukidanje OHR-a

Milorad Dodik, Dragan Čović i Valentin Incko jučer su raz­go­va­ra­li i o do­sad uči­nje­nom na ispu­nja­va­nju uvje­ta za li­be­ra­li­za­ci­ju vi­znog re­ži­ma. Iako je Do­dik bio na­ja­vio i raz­go­vor o uki­da­nju OHR-a, ju­čer ni­je re­če­no da se o to­me pri­ča­lo. Valentin In­cko je, ipak, na­kon sas­tan­ka podsjetio da bi PIK u okto­bru mo­gao do­ni­je­ti do­ni­je­ti odlu­ku o tran­sfor­ma­ci­ji OHR-a u Ured spe­ci­jal­nog pred­sta­vni­ka EU.- Bi­lo bi mi dra­go da se OHR za­tvo­ri. Sve ću uči­ni­ti da se to i de­si – re­kao je In­cko.

Kao Boban i Karadžić

Jučerašnji sas­ta­nak u Ba­njoj Lu­ci, SDP-u iz­gle­da kao sas­ta­nak Ma­te Bo­ba­na i Ra­do­va­na Ka­ra­dži­ća održan u Gracu u Aus­tri­ji 1992. go­di­ne. Taj sas­ta­nak je, kao i ovaj u Ba­nja Lu­ci, ta­ko­đer bio or­ga­ni­zo­van uz po­kro­vi­telj­stvo di­je­la me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce.– Ja­vnost ne tre­ba pod­sje­ća­ti da se re­zul­ta­ti­ma tog sas­tan­ka i da­nas su­di pred me­đu­na­ro­dnim su­dom u Ha­gu, kao i pred su­do­vi­ma ze­ma­lja re­gi­je. Upo­zo­ra­vamo me­đu­na­ro­dnu za­je­dni­cu da put ko­jim su sa­da kre­nu­li vo­di no­vom po­ku­ša­ju di­je­lje­nja BiH, što je bi­lo po­tpu­no ne­pri­hva­tlji­vo i nei­zvo­di­vo od 1992. do 1995. go­di­ne, a u da­naš­njoj si­tu­aci­ji je pra­kti­čno ne­mo­gu­će. Uče­sni­ci ovog sas­tan­ka, bez ob­zi­ra na nji­hov do­go­vor da će se do­go­va­ra­ti, su na do­brom pu­tu da za­vrše kao i nji­ho­vi pret­ho­dni­ci – saopšteno je iz SDP BiH.Dok me­đu­na­ro­dna za­je­dni­ca ne odlu­či da li sto­ji iza bon­skih ovlas­ti ko­je, stav je SDP-a, je­di­no mo­gu sta­ti u kra­ju div­lja­nju Milorada Dodika, svi do­ma­ći po­li­ti­čki akte­ri mo­ra­ju bi­ti svje­sni da bi­lo ka­ko pre­go­va­ra­nje van in­sti­tu­ci­ja BiH, po­go­to­vo u sklo­pu ko­je­ka­kvih "prud­skih pro­ce­sa", mo­že sa­mo ima­ti is­te re­zul­ta­te ko­je su ima­li pre­go­vo­ri pred­sje­dni­ka biv­ših ju­go­slo­ven­skih re­pu­bli­ka pri­je izbi­ja­nja ra­ta. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku