hamburger-icon

Kliker.info

Svinjska gripa sve opasnija : Troje oboljelih Sarajlija aparati drže u životu

Svinjska gripa sve opasnija : Troje oboljelih Sarajlija aparati drže u životu

30 Novembra
06:10 2009

Broj obo­lje­lih od svinj­ske gri­pe i da­lje bi­lje­ži po­rast, a pot­vrđe­na je i prva žrtva u Bo­san­sko-po­drinj­skog kan­to­nu – dru­ga u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni. To je dva­de­se­to­go­diš­nja Mer­si­da Je­la­ško­vić.

Vi­tal­no ugro­že­ni                     Da je si­tu­aci­ja sve ozbi­ljni­ja pot­vrđu­ju i po­slje­dnji po­da­ci iz bh. bol­ni­ca u ve­zi sa svinj­skom gri­pom.- Na Kli­ni­ci za in­fe­kti­ve bo­les­ti Kli­ni­čkog cen­tra u Sa­ra­je­vu smje­šte­no je 19 pa­ci­je­na­ta. Je­dan je na in­ten­ti­vnoj nje­zi, ali su svi sta­bil­ni.Na in­ten­zi­vno-in­ter­nis­ti­čkoj te­ra­pi­ji su tri pa­ci­jen­ta iz Sa­ra­je­va. Je­dan od njih, 1970. go­di­šte, je izu­ze­tno te­žak slu­čaj i vi­tal­no je ugro­žen. On, kao i dvad­set­tro­go­diš­nja dje­voj­ka, pri­klju­čen je na apa­ra­te za di­sa­nje i di­ja­li­zu, jer je do­šlo do pres­tan­ka ra­da bu­bre­ga. Tre­ći pa­ci­jent ima sa­mo po­tpo­mo­gnu­to di­sa­nje – ka­za­la nam je gla­sno­go­vor­ni­ca Kli­ni­čkog cen­tra Bi­lja­na Jan­drić.U ma­njem bh. en­ti­te­tu sa­mo za vi­kend pot­vrđe­no je 19 no­vih slu­ča­je­va svinj­ske gri­pe – 12 u Ba­nja­lu­ci, tri na po­dru­čju op­šti­ne Is­to­čno Sa­ra­je­vo, te po dva u Do­bo­ju i Tre­bi­nju.- Na In­fe­kti­vnoj kli­ni­ci Kli­ni­čkog cen­tra Ba­nja­lu­ka ho­spi­ta­lo­zo­va­na su 53 obo­lje­la. Od to­ga je 24 na odje­li­ma i 29 u dne­vnoj bol­ni­ci. Ugla­vnom su to dje­ca škol­skog uzras­ta,a svi su sa bla­žom kli­ni­čkom sli­kom – sao­pći­la nam je gla­sno­go­vor­ni­ca In­sti­tu­ta za za­šti­tu zdrav­lja RS Mil­ka Mrđa.

Naz­mje­nji­va va­kci­na             Te­ži slu­ča­je­vi obo­lje­va­nja od svinj­ske gri­pe i tra­gi­čni is­ho­di iza­zi­va­ju kod gra­đa­na ve­li­ki strah, ali i su­mnju u li­je­ko­ve i va­kci­ne, jer sma­tra­ju da ni­je bi­lo vre­me­na da se ispi­ta ni­ho­vo dje­lo­va­nje. No, še­fi­ca Slu­žbe za epi­de­mi­olo­gi­ju Za­vo­da za ja­vno zdrav­stvo FBiH Je­le­na Ra­vli­ja i da­lje tvrdi da je va­kci­na naj­bo­lja za­šti­ta od gri­pe.- Već du­že se go­vo­ri o dje­lo­tvor­nos­ti va­kci­ne pro­tiv no­ve gri­pe, a ko­ju mi oče­ku­je­mo tek iza No­ve go­di­ne. U su­sje­dnoj Hrvat­skoj pri­su­tan je ma­nji in­te­res za va­kci­ni­sa­nje, ali lju­di se jav­lja­ju. Sli­čna je si­tu­aci­ja i u dru­gim ze­ma­lja­ma ko­je ima­ju pris­tup va­kci­ni. Ma­nji je oda­ziv za va­kci­na­ci­ju ali se ona odvi­ja. Za sa­da bo­lje mje­re za­šti­te od gri­pe ne­ma. Re­zul­ta­ti u svi­je­tu go­vo­re da va­kci­na ima do­bar si­gur­no­sni pro­fil. U Ka­na­di se ra­di­lo o aler­gij­skim rea­kci­ja­ma. Vje­ro­va­tno su i kod stan­dar­dnih va­kci­na mo­gu­će nus po­ja­ve u smi­slu aler­gij­skog re­agi­ra­nja – na­gla­ša­va Ra­vli­ja za „San".

Srbi­ja do­bi­la va­kci­ne              U Srbi­ju je sti­gao prvi kon­ti­gent od 140.000 va­kci­na far­ma­ce­ut­ske ku­će "No­var­tis" pro­tiv no­ve gri­pe A H1N1.Ka­ko je sao­pće­no, za­šti­ta na­ju­gro­že­ni­jih ka­te­go­ri­ja sta­no­vniš­tva po­čet će izme­đu 10. i 15. de­cem­bra. Prvo će bi­ti va­kci­ni­sa­ni hro­ni­čni bo­le­sni­ci, tru­dni­ce i dje­ca sta­ri­ja od šest mje­se­ci. U dru­gom kru­gu bit će va­kci­ni­sa­ni za­po­sle­ni u ja­vnim us­ta­no­va­ma, a po­tom, u tre­ćem kru­gu, svi os­ta­li.U Srbi­ji je pot­vrđe­no 364 slu­ča­je­va obo­li­je­va­nja od svinj­ske gri­pe, te 18 smrtnih slu­ča­je­va. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku