hamburger-icon

Kliker.info

Sulejman Tihić: Nisam i neću podleći pritiscima i podmićivanju

Sulejman Tihić: Nisam i neću podleći pritiscima i podmićivanju

10 Novembra
14:14 2006

"I oni koji su u diskusijama bili za provjeru povjerenja predsjedniku odmah na osnovu argumenta prihvatili su da nakon implementacije izbornih rezultata i naše analize tih rezultata Glavni odbor donese odluke i predloži odgovarajuæe mjere", kazao je Tihiæ. Istièe da je bio izložen raznim vrstama pritisaka, te da su mu preko posrednika nudili na poklon kuæu u Sarajevu da odstupi sa funkcije, na šta nije pristao. Istièe da æe pregovarati sa svim strankama kako bi izbjegli ucjene iz Stranke za BiH.

 

 

 

NN: Da li su zakljuèci Predsjedništva SDA od prije dva dana promijenili stavove stranke u vezi sa formiranjem vlasti i pregovorima o koalicijama?

TIHIÆ: Zakljuèci su pobjeda stranke, pobjeda jednog demokratskog naèina rješavanja problema u stranci. Oduprli smo se pokušajima izvana destabiliziranja stranke, posebno napadima na mene. Veoma važan je zakljuèak da æe SDA iæi u koalicije sa strankama sa kojima se možemo dogovoriti o programskim ciljevima i koji poštuju izborni rezultat stranke. Isto tako, opredijeljeni smo za partnerstvo i koaliciju sa Strankom za BiH na istim principima, s tim da tamo gdje nije moguæe ovlašæuju se kantonalni odbori da stvaraju koalicije i sa drugim strankama, kao u Unsko-sanskom, Srednjebosanskom, Bosanskopodrinjskom kantonu, jer na ovaj naèin sprijeèiæemo ucjene kojima smo izloženi od strane Stranke za BiH, kao da mi jedino moramo i možemo koalirati s njima.

NN: Kakva je uopšte pozicija SDA u ovoj èvrstoj koaliciji sa Strankom za BiH i kako ste zadovoljni dosadašnjim voðenjem pregovora?

TIHIÆ: Ne znam ko ju je nazvao èvrstom koalicijom jer mi još nemamo sporazum.

NN: To su javno izjavili šefovi oba pregovaraèka tima, i Safet Haliloviæ i vaš zamjenik Adnan Terziæ.

TIHIÆ: Ne znam to. Mi smo samostalne stranke i treba da nastupamo samostalno u voðenju pregovora sa drugim strankama. Neæemo nastupati kao blok, nego samostalno. Svaka stranka ima svoj identitet, svoje politièke ciljeve, a ima dosta toga oko èega se slažemo. Još nije napravljen sporazum ni o programskim ciljevima, a pogotovo ne o raspodjeli pozicija. Nadam se da æemo postiæi taj sporazum u duhu onih ranije dogovorenih principa o programskim ciljevima i o raspodjeli pozicija. Ja sam protiv formiranja nekih politièko-nacionalnih blokova. To je vrijeme iza nas i ako tako nastupamo dajemo moguænost i na drugoj ili treæoj strani formiranja istih takvih blokova. To nije ni za koga dobro.

NN: U zakljuècima stoji da ste Vi u pregovaraèkom timu stranke. Do sada niste bili?

TIHIÆ: Do sada sam nastupao u razgovorima kao predsjednik stranke, Adnan Terziæ je moj zamjenik, a èlanovi tima su potpredsjednici stranke. U praksi, kada se pregovora sa strankama gdje je na èelu tima predsjednik stranke, ja predvodim tim kada je s druge strane stola predsjednik neke stranke. Kada nema predsjednika stranke, Terziæ vodi pregovaraèki tim sa zamjenikom ili potpredsjednikom te druge stranke i njihovim timom. To što se dogovori svakako mora doæi na razmatranje organa stranke, a ne može zamjenik dogovarati nešto s èim se predsjednik ne slaže.

NN: Koliko ste se na sjednici Predsjedništva zadržali na pitanju Vaše ostavke i koji su argumenti bili za to da treba da podnesete ostavku?

TIHIÆ: Bio je manji broj èlanova Predsjedništva koji su smatrali da treba iæi na provjeru povjerenja i predsjednika i drugih, te da to treba izvršiti u kratkom roku, tokom ovoga mjeseca. Jedna ubjedljiva veæina bila je protiv toga i smatrala je da ne smijemo podleæi pritiscima koji destabilizuju stranku i da treba u skladu sa našim aktima da primijenimo demokratsku proceduru, saèiniti analizu i implementirati izborne rezultate. Poslije toga na sjednici Glavnog odbora, najvišeg tijela stranke, donijeæemo odgovarajuæe odluke. Da li æe to biti novi kongres, konvencija, provjera povjerenja ili nešto èetvrto, odrediæe Glavni odbor. Ne može nama niko sa strane mijenjati predsjednika stranke. Nažalost, neki su u stranci podlegli tim pritiscima. Drago mi je da je ovakva odluka donesena jednoglasno.

NN: Prije sjednice Nedžad Poliæ je kazao da æe tražiti provjeru povjerenja predsjedniku, a neposredno prije toga stigla je takva inicijativa iz sarajevskog odbora sa prijedlogom da Vas zamijeni Bakir Izetbegoviæ. Šta se promijenilo? 

TIHIÆ: Izvršni odbor Kantona Sarajevo veæinom glasova uputio je jedan takav poziv da ponudim ostavku. Po Statutu Izvršni odbor nema nadležnost za takve odluke jer to je operativno tijelo. To teško može donijeti i Kantonalni odbor kao izvršno tijelo. Ovdje je, najblaže reèeno, došlo do nekorektnog ponašanja predsjednika odbora Zenièko-dobojskog i Sarajevskog kantona. Prvo su glasali u tijelu koje nije za to nadležno, a i odluke su donijeli preglasavanjem.

NN: To pokazuje krupne razlike u mišljenju unutar rukovodstva SDA, kako æe to biti riješeno i koliko je to veæ naštetilo stranci?

TIHIÆ: Sigurno da je to naštetilo stranci u svim ovim javnim razmimoilaženjima. Neke od informacija sa zatvorenih sastanaka su objavljivane iskljuèivo u jednim novinama, što nije dobro. Pojedinci su me javno prozivali na podnošenje ostavke, umjesto da to rade u institucijama stranke. Nije dobro da ja, kao predsjednik stranke, o stavovima Kantonalnog odbora u Sarajevu, gdje je sjednica trajala do dva sata ujutro, saznajem iz dnevne štampe, konkretno iz "Dnevnog avaza", umjesto na temelju akta. Ni dan-danas nisam dobio taj stav i zakljuèak Izvršnog odbora u Sarajevu. To ne ide u prilog jedinstvu stranke i vjerujem da æemo svi iz toga izvuæi odreðene pouke i napraviti odreðeno provjetravanje, da se tako izrazim. Treba uspostaviti demokratske odnose i spreman sam, ukoliko neko smatra da predsjednik ima prevelike ovlasti, da se to promijeni. Meðutim, te ovlasti su odreðene prije mene, ja sam to naslijedio od svog prethodnika. O tome æemo sigurno raspravljati na sjednici Glavnog odbora stranke. NN: Jeste li bili izloženi pritiscima unutar stranke, a ne samo medijskim, jer u medijima su, ipak, istupali funkcioneri SDA?

TIHIÆ: Ti ljudi iz stranke koji su na mene vršili pritiske mogu se nabrojati na prste jedne ruke.

NN: Nabrojte ih…

TIHIÆ: Ma, ne bih ja da ih brojim.

NN: Govorilo se o tome da su Vam nuðeni stanovi, zaposlenje i sliène pogodnosti. Je li to taèno?

TIHIÆ: Kada su oni vidjeli da ja i pored svih pritisaka ne posustajem, došlo je i do toga. Ti ljudi, iz tih centara moæi, funkcionišu na sasvim razlièitim principima od mene, pa su za moju ostavku nudili da mi kupe kuæu u Sarajevu, jer nemam riješeno stambeno pitanje, a znaju da je izvor moje egzistencije samo plata koju zaraðujem. Poruka je bila ako to ne prihvatim da æe me slomiti kampanjom koju su poveli protiv mene. Odbio sam zato što se to duboko sukobljava sa mojim moralnim principima. Sve ovo što radim kao predsjednik stranke, ranije kao èlan Predsjedništva BiH, i sve ono kroz šta sam u životu prošao, ukljuèujuæi i logore tokom rata, govori da je mene dragi Bog ostavio u životu da se borim za takva moralna naèela, za sve ono što je dobro, što je pravedno. Nikada se neæu baviti kriminalnim aktivnostima da bih zadovoljio svoje liène interese. Nikada! Imam ja dovoljno imovine u Bosanskom Šamcu i danas-sutra, kada se prestanem baviti politikom, vratiæu se u svoj Šamac i kazati: "Hvala Bogu! Kroz šta sam prošao i kroz šta su stotine hiljada ljudi u ovoj zemlji prošli – dobro je".

NN: Jesu li to bile direktne ponude ljudi iz stranke ili preko posrednika?

TIHIÆ: Ponude su došle preko posrednika koji je èlan stranke, a koji je moj prijatelj i znali su da mu ja vjerujem, s tim da je takva vrsta ponude meni dolazila i ranije, a sada su je ponovili, iako sam je i ranije odbio.

NN: Da li su se takvim ponudama rješavala kadrovska pitanja u stranci kada su ljudi odstupali s funkcije?

TIHIÆ: Vidite, ako su oni u stanju da takvo što nude jednom predsjedniku države, jer sam tada bio predsjedavajuæi Predsjedništva, mogu misliti èemu su sve izloženi drugi ljudi, pa i oni u Predsjedništvu moje stranke. Mogu samo zamisliti kakvim prijetnjama, ucjenama, podmiæivanjima i pritiscima su izloženi, kako bi se uradilo nešto drugaèije što ide na ruku nekim centrima moæi. Ponekada od glasanja na ovaj ili onaj naèin zavisi sve. Ne želim ni da razmišljam o tim moguænostima, to nije moj svijet.

NN: Sada, ako su pritisci prošli, slijedi implementacija izbornih rezultata u entitetima, te na nivou BiH. U Domu naroda FBiH veæ ima zastoja jer nema dovoljno Srba. Hoæe li rokovi biti probijeni?

TIHIÆ: Do sada je SDA vodila glavnu rijeè u implementaciji izbora jer smo bili ubjedljivo najjaèi i nije bilo puno problema. Mi smo ti koji su pravili sporazume, a neki drugi sjedili su u zavjetrini, èekajuæi svoj dio kolaèa. Sada tri-èetiri stranke treba da dogovaraju. Kao predsjednik stranke èinim sve da to ubrzam. Dva puta sam govorio sa Harisom Silajdžiæem, bio sam kod Milorada Dodika, kada su me napali zašto idem na njegovo imanje, kao da i to ne pokazuje da imamo dobre ljudske odnose. Razgovarao sam i sa Božom Ljubiæem i Draganom Èoviæem. Ali, svi oni meðusobno treba da razgovaraju. Ne želim biti nièiji posrednik, govorim samo sa pozicija svoje stranke. Što se Doma naroda FBiH tièe mislim da ga treba u potpunosti konstituisati, a za to bi trebale ustavne izmjene i znatno vrijeme. Postoji puni politièki konsenzus da se osigura ravnopravnost srpskog naroda u FBiH. Možda bi bilo najbolje da visoki predstavnik izmijeni tu odredbu Ustava FBiH i da je odmah usvojimo na prvoj narednoj sjednici.

NN: Imate li veæ neki dogovor sa SNSD-om? Šta oni nude SDA u Vladi RS, a šta traže zauzvrat?

TIHIÆ: Nismo došli u tu fazu broja ministarstava i resora. Naèelno smo dogovorili partnerske odnose na nivou RS i FBiH, te na nivou BiH, s tim da iste takve odnose treba da dogovori Stranka za BiH. Za razliku od SNSD-a, SDA nije u stanju da ispoštuje dogovor ako na ovoj strani nemamo još i SBiH. Ako kažemo da æemo imenovati nekog iz SNSD-a ili iz reda srpskog naroda treba imati natpoloviènu veæinu glasova. Ja to nemam, a Dodik ima. Moraju sjesti Silajdžiæ i Dodik za takvo nešto, možemo i sva trojica sjesti. Mislim da bismo nakon meðusobnih razgovora morali organizovati sastanak lidera najveæih pet stranaka i dogovoriti se. Ovo ide sporije, ali važan je konaèan rezultat. Ako napravimo vladu kao mehanièki spoj stranaka, bez odreðenog programa, onda nismo ništa postigli. 

NN: Da li æete se ubuduæe posvetiti radu stranke ili ste zainteresovani za neku poziciju u vlasti?

TIHIÆ: Odluku o tome æe donijeti organi stranke. Smatram da ja treba da obnašam neku funkciju i da je to neka moja odgovornost kao predsjednika SDA u provoðenju politike stranke. Koja æe to funkcija biti odluèiæe Predsjedništvo stranke.

NN: Hoæete li Vi ili Predsjedništvo stranke preduzimati neke mjere protiv odgovornih u kantonalnim odborima?

TIHIÆ: Normalno da Predsjedništvo stranke može donijeti i mjere iskljuèenja, ali to nije demokratski naèin rješavanja problema. Pitanje eventualnih propusta i odgovornosti u kantonalnim odborima i u centrali stranke treba da ide kroz demokratsku proceduru. Borio sam se protiv toga da se smjenjuje predsjednik stranke na temelju poluinformacija i medijskog linèa, harange koja se vodi protiv mene. Isto važi i za nekog predsjednika Kantonalnog odbora koji drugaèije razmišlja od mene. Prvi æu stati u zaštitu tog èovjeka ako se ne radi po demokratskim principima. Meðutim, o odgovornosti svih nas mora da se vodi rasprava u institucijama stranke. To je neizbježno.

(Nezavisne novine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku