hamburger-icon

Kliker.info

Stoja Jurišić : Moga muža Iliju Srbiji je prodao ministar BiH Bariša Čolak

Stoja Jurišić : Moga muža Iliju Srbiji je prodao ministar BiH Bariša Čolak

11 Maja
00:21 2009

Pro­te­klo je dvi­je go­di­ne da­na ot­ka­ko je srbi­jan­ska po­li­ci­ja na beo­grad­skom aero­dro­mu uhap­si­la Ili­ju Ju­ri­ši­ća, ne­ka­daš­njeg pred­sje­da­va­ju­ćeg Općin­skog vi­je­ća Tu­zla. Na kra­ju 2007. go­di­ne Tu­ži­laš­tvo Srbi­je po­di­glo je op­tu­žni­cu ko­jom te­re­ti Ju­ri­ši­ća za na­vo­dno po­či­nje­ne ra­tne zlo­či­ne u bit­ki za od­bra­nu Tu­zle na ras­krsni­ci Brčan­ska Mal­ta. U me­đu­vre­me­nu je sa­slu­ša­no tri­de­se­tak svje­do­ka ko­ji su izja­vi­li ka­ko ne po­zna­ju op­tu­že­nog…

Pa­si­vne bh. vlas­ti

Ili­ji­na su­pru­ga Sto­ja dva pu­ta mje­se­čno po­sje­ću­je beo­grad­ski za­tvor. Ju­ri­šić je naj­pri­je bio u Okru­žnom za­tvo­ru, a od 17. ja­nu­ra pre­mje­šten je u za­tvor ko­ji se na­la­zi u sklo­pu Tu­ži­laš­tva za ra­tne zlo­či­ne Srbi­je.– Ili­ja se na­la­zi u će­li­ji za­je­dno sa još pe­to­ri­com pri­tvo­re­ni­ka. Tre­nu­tno ima ne­što bo­lji tre­tman za ra­zli­ku od Okru­žnog za­tvo­ra. Je­dne pri­li­ke mi je re­kao da ri­je­či­ma ne mo­že opi­sa­ti kroz šta sve pro­la­zi u Okru­žnom za­tvo­ru. Ipak, na zah­tjev Ra­si­ma Lja­ji­ća pre­ba­čen je u za­tvor ko­ji se na­la­zi u skol­pu Tu­ži­laš­tva – ka­že Sto­ja Ju­ri­šić.Po­ro­di­ca Ju­ri­šić ra­zo­ča­ra­na je odno­som bh. drža­vnih stru­ktu­ra. Sta­no­vi­šta su da su drža­vne in­sti­tu­ci­je to­kom sud­skog pro­ce­sa mo­gle mno­go vi­še uči­ni­ti.

– Pa, va­ljda se mo­gla ispo­slo­va­ti Ili­ji­na od­bra­na sa slo­bo­de! Zna­te da smo pod hi­po­te­ku stav­lja­li i stan na­šeg si­na u Beo­gra­du. Ipak, naj­vi­še sam ra­zo­ča­ra­na u Mi­nis­tar­stvo prav­de BiH i mi­nis­tra Ba­ri­šu Čo­la­ka. Ima­la sam pri­li­ku da raz­go­va­ram sa is­tra­žnim su­di­jom Mi­la­nom Dil­pa­ri­ćem, ko­ji mi je pri­čao o do­go­vo­ru sa Ba­ri­šom Čo­la­kom. U prvi mah ni­sam vje­ro­va­la u ta­kvo šta, ali sa­da mi je ja­sno da je Čo­lak imao do­go­vor sa srbi­jan­skim is­tra­ži­te­lji­ma. O de­ta­lji­ma ne­ću pri­ča­ti – ka­že ona.Ka­že ka­ko njen su­prug u beo­grad­skom za­tvo­ru kra­ti vri­je­me či­ta­ju­ći knji­ge.- Knji­ge ga mal­te­ne održa­va­ju u ži­vo­tu. Me­đu­tim, mi kao po­ro­di­ca još uvi­jek ne mo­že­mo vje­ro­va­ti da se Ili­ja na­la­zi u za­tvo­ru, jer je on oso­ba ko­ja je za­kon po­što­va­la iznad sve­ga. Ni­ka­da ne­ću za­bo­ra­vi­ti taj 11. maj 2007. go­di­ne ka­da smo kre­nu­li za Beo­grad u na­mje­ri da sa aero­dro­ma „Ni­ko­la Te­sla“ odle­ti­mo za Nje­ma­čku. Ka­da su nam pri­šli po­li­caj­ci, mi­sli­li smo da je gre­ška, da će ga ubrzo pus­ti­ti. No, na­ša mo­ra tra­je pu­ne dvi­je go­di­ne i ne­ma na­zna­ka da će us­ko­ro bi­ti kraj – ka­že Sto­ja Ju­ri­šić, ko­ja je i pro­te­klog vi­ken­da po­sje­ti­la su­pru­ga u beo­grad­skom za­tvo­ru.Vin­ko Pa­vić, brat Ili­je Ju­ri­ši­ća, ta­ko­đer uza­lud po­ku­ša­va uka­za­ti na to da su „srbi­jan­ske vlas­ti is­ce­ni­ra­le mon­ti­ra­ni pro­ces ko­ji za cilj ima re­vi­ta­li­za­ci­ju zlo­či­na srpske stra­ne , te u ko­na­čni­ci su­đe­nje drža­vi BiH“.

Pro­bni ba­lon

– Od po­čet­ka sam ka­zao da je su­đe­nje Ili­ji pro­bni ba­lon da se vi­de rea­kci­je , a pot­vrda to­ga su i ne­da­vne na­ja­ve po­di­za­nja op­tu­žni­ca u slu­ča­ju «Do­bro­vo­lja­čka». Drža­va BiH se sa­da do­ve­la u si­tu­aci­ju da joj Srbi­ja su­di za na­vo­dne ra­tne zlo­či­ne!? Vi­dlji­vo je da Srbi­ja po­ku­ša­va na ovaj na­čin mi­je­nja­ti mo­ral­ne re­zul­ta­te ra­ta , te po­ku­ša­va sru­ši­ti zid sra­ma za po­či­nje­ne zlo­či­ne – is­ti­če Pa­vić.Upo­zo­ra­va­ju­ći da je ri­ječ o vje­što re­ži­ra­nom po­li­ti­čkom pro­ce­su, Pa­vić na­vo­di za­bri­nja­va­ju­ći po­da­tak ko­ji go­vo­ri da od ha­pše­nja pa do izri­ca­nja pre­su­de u ova­kvim slu­ča­je­vi­ma mo­že pro­ći i do pet go­di­na, te sma­tra da će srbi­jan­ska stra­na u ko­na­čni­ci Ili­ju osu­di­ti bar ono­li­ko ko­li­ko je bio pri­tvo­ru, sa­mo da ne bi bio u mo­gu­ćnos­ti da tra­ži od­šte­tu.- Na sce­ni je do­bro smiš­ljen sce­na­rio u ko­jeg su uple­te­ni ov­daš­nji po­li­ti­čki li­de­ri , jer ni­je slu­čaj­no da Mi­lo­rad Do­dik ospo­ra­va Tu­ži­laš­tvo i Sud BiH, a hva­li srbi­jan­sko pra­vo­su­đe – ka­že Pa­vić.Ka­da je u pi­ta­nju sa­ma op­tu­žni­ca i sud­ski pro­pus­ti, Pa­vić na­vo­di ne­ko­li­ko pri­mje­ra ko­ji go­vo­re da je ri­ječ o mon­ti­ra­nom sud­skom pro­ce­su.- Ta­ko je ma­nje po­zna­to da je ta­daš­nji ko­ma­dant JNA u Tu­zli, po­tpu­ko­vnik Mi­lan Du­ba­jić, na­kon tu­zlan­skih do­ga­đa­ja iz ma­ja 1992. bio pre­dmet is­tra­ge voj­nog tu­ži­laš­tva JNA zbog pro­pus­ta u or­ga­ni­za­ci­ji iz­vla­če­nja voj­ni­ka i opre­me, bu­du­ći da je mi­mo pra­vi­li­ma u ka­mi­one sta­vio oru­žje, mu­ni­ci­ju i voj­ni­ke.Me­đu­tim zbog po­znan­stva za Rat­kom Mla­di­ćem, obus­tav­lje­ne su is­tra­žne ra­dnje, pa je srbi­jan­ske stra­na je­dnos­ta­vno do­šla na ide­ju da ne su­di svo­ji­ma, već da na dru­goj stra­ni pro­na­đe kriv­ca za po­gi­bi­ju voj­ni­ka. Is­ti­čem da je i me­ni i Ili­ji žao po­gi­nu­lih i moj brat je izra­zio su­ćut po­ro­di­ca­ma , ali kriv­ce tre­ba tra­ži­ti na dru­goj stra­ni – ka­že Pa­vić.

Neo­drži­ve op­tu­žbe

Go­vo­re­ći o sa­moj op­tu­žni­ci ko­ja Ju­ri­ši­ća te­re­ti za ra­tni zlo­čin upo­tre­be za­bra­nje­nih sred­sta­va, Pa­vić ci­ti­ra Pro­pis o pri­mje­ni pra­vi­la me­đu­na­ro­dnog ra­tnog pra­va u oru­ža­nim sna­ga­ma SFRJ, po ko­jem i te­re­te Ju­ri­ši­ća, a ko­ji go­vo­ri šta sve spa­da u za­bra­nje­na sred­sta­va. U Pro­pi­su se de­ci­dno na­vo­di da u za­bra­nje­na sred­stva spa­da­ju „dum-dum““ me­ci , upo­tre­ba otro­va, za­bra­nje­nih bi­olo­ških i boj­nih oto­ro­va, ra­dio-akti­vnog oru­žja, nu­kle­ar­nog oru­žja i tz. sli­je­pog oru­žja, odno­sno oru­žja či­ji efe­kti na voj­ni­ke ni­su po­zna­ti.Svi­ma je ja­sno da ni­šta od ovog go­re na­ve­de­nog ni­je is­ko­ri­šte­no u su­ko­bu i to go­vo­ri da je ri­ječ o mon­ti­ra­nom pro­ce­su ko­ji ima za cilj osu­di­ti ne­vi­nog čo­vje­ka i po­sli­je li­ko­va­ti ka­ko je prav­da za­do­vo­lje­na – ka­že Vin­ko Pa­vić. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku