hamburger-icon

Kliker.info

Šokantno: Država nije ni znala da porodica ratnog heroja nema šta da jede

Šokantno: Država nije ni znala da porodica ratnog heroja nema šta da jede

10 Februara
04:19 2009

Fe­de­ra­ci­ja BiH tek je 12 go­di­na na­kon za­vršet­ka ra­ta ot­kri­la da po­ro­di­ca je­dnog od ra­tnih he­ro­ja, ge­ne­ra­la Ar­mi­je RBiH i ko­man­dan­ta od­bra­ne Gra­da­čca Iva­na Mi­ja­če­vi­ća uo­pće ima ne­kih pro­ble­ma. Fe­de­ral­ni bo­ra­čki mi­nis­tar Za­hid Crnkić pri­znao je ju­čer za "San" da ne zna za­što po­ro­di­ca po­koj­nog Mi­ja­če­vi­ća ni­je os­tva­ri­la pra­vo ko­ja su nje­mu, kao ra­tnom ko­man­dan­tu i "Zla­tnom lji­lja­nu" prip­ada po za­ko­nu.– Pro­či­tao sam u no­vi­na­ma o pro­ble­mi­ma po­ro­di­ce Mi­ja­če­vić i za­du­žio sa­ra­dni­ke da pri­ku­pe in­for­ma­ci­je o to­me ko­ja pra­va ima­ju, šta je to s do­pun­skim pra­vi­ma re­gu­li­sa­no u Opći­ni Gra­da­čac, odno­sno Tu­zlan­skom kan­to­nu. Ne mo­gu sad ni­šta re­ći dok me sa­ra­dni­ci ne in­for­mi­šu – ka­že Crnkić.Mi­nis­tar je svjes­tan Mi­ja­če­vi­će­vog ogro­mnog do­pri­no­sa u od­bra­ni ze­mlje.- Že­lim us­ta­no­vi­ti šta je ri­je­ši­la nje­go­va po­ro­di­ca, a šta su za­kon­ske mo­gu­ćnos­ti i ako ni­je os­tva­ri­la ne­ka pra­va za­što ni­je. Pra­vo iz pen­zij­sko-in­va­lid­skog osi­gu­ra­nja se os­tva­ru­je u Za­vo­du PIO/MIO, a vi­dje­ću da li je šta iz oblas­ti bo­ra­čko-in­va­lid­ske za­šti­te tre­ba­lo po­mo­ći, da li je mo­gao, a ni­je os­tva­rio – ka­že Crnkić.Mi­nis­tar pod­sje­ća na kom­pli­ko­va­nu po­di­je­lje­nost fe­de­ral­nog sis­te­ma.– Ne­ka pra­va su u na­dle­žnos­ti kan­to­na, a ura­đe­ne su odre­đe­ne po­prav­ke u Za­ko­nu o pra­vi­ma bra­ni­la­ca, pa po­ro­di­ca i na­kon smrti ra­tnog voj­nog in­va­li­da i ko­man­dan­ta mo­že na­sli­je­di­ti dio in­va­li­dni­ne ili pen­zi­je. Stam­be­no pi­ta­nje i dru­ga do­pun­ska pra­va su u na­dle­žnos­ti kan­to­na, ali ja ću ura­di­ti sve ono što je u mo­joj na­dle­žnos­ti da bih po­mo­gao po­ro­di­ci ge­ne­ra­la Mi­ja­če­vi­ća – ka­že Crnkić.Paž­nju na po­lo­žaj po­ro­di­ce po­koj­nog ge­ne­ra­la skre­nu­lo je pi­smo nje­go­ve su­pru­ge Ha­zi­me. Ona i sin na­la­ze se u izu­ze­tno te­škom so­ci­jal­nom po­lo­ža­ju, bez sta­na, pen­zi­je… Ha­zi­ma Mi­ja­če­vić za "San" ja­sno, gla­sno i pre­ci­zno ka­že da joj ne tre­ba nov­ča­na po­moć od na­ro­da, ne­go da tra­ži od drža­ve ono što nje­nom su­pru­gu pri­pa­da.

Penziju koči Beograd                                                    – Na­rod se jav­lja i nu­di po­moć, ali ne tre­ba na­ma nov­ča­na po­moć od na­pa­će­nog na­ro­da, već ono što je moj Ivo za­slu­žio. Tra­žim da se pi­ta­nje rje­ša­va na drža­vnom ni­vou, ne­će to ri­je­ši­ti ni Gra­da­čac ni Tu­zlan­ski kan­ton jer to ni­su ri­je­ši­li ni za ži­vo­ta mog Ive – ka­že Ha­zi­ma.Sin Ivan tre­ba na je­sen po­ći u ško­lu.- Ne znam gdje se na­la­zim ni šta da ra­dim. Moj muž je umro kao so­ci­jal­ni slu­čaj. Opći­na ni­je mo­gla osi­gu­ra­ri advo­ka­ta da nam to ri­je­ši. Ni­smo us­pje­li ri­je­ši­ti pen­zi­ju za ko­ju smo do­ku­men­te pre­da­li još za nje­go­vog ži­vo­ta 1997. go­di­ne. Po­ku­ša­li smo 2003. go­di­ne da ku­pi­mo stan i tra­ži­li od RVI be­spo­vra­tna sred­stva ili kre­dit ko­ji se da­je, ali ni­smo ga do­bi­li – ka­že Mi­ja­če­vi­će­va.Šef Slu­žbe za bo­ra­čko-in­va­lid­sku za­šti­tu Opći­ne Gra­da­čac Še­fik Du­ra­ko­vić tvrdi da Ha­zi­ma Mi­ja­če­vić ima po­ro­di­čnu in­va­li­dni­nu od 443 KM mje­se­čno, te da ona i njen sin ima­ju zdrav­stve­nu za­šti­tu.- Ha­zi­ma je po­dni­je­la zah­tjev za os­tva­ri­va­nja pra­va na po­ro­di­čnu pen­zi­ju, ali pos­to­je odre­đe­ne po­te­ško­će i op­stru­kci­je na­dle­žnih in­sti­tu­ci­ja u Srbi­ji za re­gu­li­sa­nje ra­dnog sta­ža ste­če­nog u biv­šoj JNA. Za odre­đe­ne oso­be taj pos­tu­pak tra­je du­že i te­ško je do­bi­ti lis­ting. To je po­sao ko­ji vo­di po­slo­vni­ca PIO/MIO u Gra­da­čcu i taj pos­tu­pak uve­zi­va­nja sta­ža je u to­ku. Od 2006. Općin­sko vi­je­će Gra­da­čac odo­bra­va­lo je go­diš­nji iznos od oko 6.000 KM kao po­moć za smje­štaj po­ro­di­ce Mi­ja­če­vić. Is­ta sred­stva pla­ni­ra­na su i u na­crtu bu­dže­ta za ovu go­di­nu. Pla­ni­ra­na su i sred­stva za nad­gro­bni spo­me­nik pri­mje­ren li­ku i dje­lu ra­tnog ko­man­dan­ta ge­ne­ra­la Ive Mi­ja­če­vi­ća i bi­će za­vršen u to­ku ove go­di­ne do obi­lje­ža­va­nja da­tu­ma smrti – do­da­je Du­ra­ko­vić.

Nikog bližnjeg                                             H­azi­ma Mi­ja­če­vić i nje­no di­je­te su, ka­že ona, sa­mi i ne­ma­ju ni­kog bli­žnjeg da im po­mo­gne. Svo­je otvo­re­no pi­smo upu­ti­la je pred­sje­dni­ku SDA Su­lej­ma­nu Ti­hi­ću, fe­de­ral­nom pre­mi­je­ru Ne­dža­du Bran­ko­vi­ću, pot­pred­sje­dni­ku SDA Ba­ki­ru Ize­tbe­go­vi­ću, čla­nu Pred­sje­dniš­tva BiH Ha­ri­su Si­jal­dži­ću, zas­tu­pni­ku SDP-a u Par­la­men­tu FBiH Kar­lu Fi­li­po­vi­ću, Hel­sin­škom ko­mi­te­tu za ljud­ska pra­va u BiH, or­ga­ni­za­ci­ji Va­ša pra­va u Tu­zli i Sa­ra­je­vu…Na­kon po­vla­če­nja JNA iz Slo­ve­ni­je, u či­jem sas­ta­vu je bio ofi­cir, Ivan Mi­ja­če­vić, Mi­jač ka­ko su ga zva­li nje­go­vi bor­ci, se vra­tio u Gra­da­čac i uklju­čio u for­mi­ra­nje Te­ri­to­ri­jal­ne od­bra­ne. Pos­tao je njen prvi ko­man­dant, a za­tim i prvi ko­man­dant 107. vi­te­ške bri­ga­de 2. kor­pu­sa Ar­mi­je RBiH. Smi­je­njen je uka­zom ta­daš­njeg pred­sje­da­va­ju­ćeg Pred­sje­dniš­tva BiH Ali­je Ize­tbe­go­vi­ća. Le­gen­da ka­že da je po­li­ti­ča­ri­ma ko­ji su ga vrbo­va­li da pre­đe u HVO od­bru­sio re­če­ni­com "Ja ni­sam Hrvat po za­ni­ma­nju, ne­go sa­mo po na­ci­onal­nos­ti". Smi­je­njen je u či­nu bri­ga­di­ra, ka­sni­je je una­pri­je­đen u čin bri­ga­di­ra. Kra­jem de­ve­de­se­tih po­go­dio ga je te­žak mo­žda­ni udar na­kon ko­jeg je do­bio na ko­ri­šte­nje auto­mo­bil ko­jeg da­nas že­le odu­ze­ti nje­go­voj su­pru­zi. Vlas­ti RS su ga uhap­si­le 1997. go­di­ne pod op­tu­žbom za ra­tni zlo­čin.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku