hamburger-icon

Kliker.info

SNSD će srušiti rezoluciju o Srebrenici u Parlamentu Bosne i Hercegovine

SNSD će srušiti rezoluciju o Srebrenici u Parlamentu Bosne i Hercegovine

10 Marta
07:21 2010

Re­zo­lu­ci­ja o va­žnos­ti osu­de ge­no­ci­da u Sre­bre­ni­ci i ra­tnih zlo­či­na u BiH za iz­gra­dnju traj­nog mi­ra, či­ji je pre­dla­gač zas­tu­pnik SDP-a u Pred­sta­vni­čkom do­mu Par­la­men­ta BiH De­nis Be­ći­ro­vić, bit će na dne­vnom re­du 24. mar­ta.To je pot­vrdio za "San" za­mje­nik pred­sje­da­va­ju­ćeg Pred­sta­vni­čkog do­ma Be­riz Bel­kić, uz po­jaš­nje­nje da su tek ju­čer do­bi­li iz­vje­štaj ko­mi­si­je ko­ja je tu re­zo­lu­ci­ju po­drža­la.Ko­mi­si­ja za ljud­ska pra­va i iz­bje­gli­ce oba do­ma drža­vnog Par­la­men­ta je pro­šle se­dmi­ce, podsjetimo, ras­pra­vljala o Bećirovićevom tek­stu i po­drža­la ga sa če­ti­ri gla­sa za dok su tri čla­na bi­la suz­drža­na.- Udru­že­nja maj­ki iz Sre­bre­ni­ce su po­drža­la re­zo­lu­ci­ju, ona je pre­dlo­že­na u sa­ra­dnji i ko­or­di­na­ci­ji sa udru­že­nji­ma žrta­va ge­no­ci­da i žrta­va ra­tnih zlo­či­na. U njoj ne­ma ni­šta spor­no i ako ima ima­lo mo­ra­la u BiH, ona tre­ba biti usvo­je­na je­dno­gla­sno, jer po­zi­va na osu­du ge­no­ci­da u Sre­bre­ni­ci i svih ra­tnih zlo­či­na u BiH.

 Ona ne di­je­li žrtve već izra­ža­va po­što­va­nje svim žrtva­ma i sa­učeš­će pre­ži­vje­lim – re­kao je Be­ći­ro­vić za "San".Me­đu­tim, šef klu­ba po­sla­ni­ka SNSD-a Dra­go Ka­la­bić ne vje­ru­je da će re­zo­lu­ci­ja na kon­cu bi­ti i usvo­je­na.- Mi će­mo tek za­uze­ti stav, ali u ovom mo­men­tu su ma­le šan­se da bu­de usvo­je­na. Do­da­tna je ova si­tu­aci­ja sa ha­pše­njem Eju­pa Ga­ni­ća i mi­slim da Sa­ra­je­vo i FBiH pro­la­zi ono što se zo­ve frus­tra­ci­ja i po­ku­šaj održa­va­nja odno­sa da su sa­mo na je­dnoj stra­ni žrtve. To je pro­blem po­li­ti­za­ci­je re­zo­lu­ci­je o Sre­bre­ni­ci, jer ona ne smi­je bi­ti upo­tre­blja­va­na u dne­vno­po­li­ti­čke svrhe – re­kao je Ka­la­bić za "San".Kroz pri­ču o Sre­bre­ni­ci, sma­tra on, mo­ra se po­ka­za­ti je­dnak odnos pre­ma žrtva­ma.- Ako na je­dnoj stra­ni za­go­va­ra­te re­zo­lu­ci­ju o Sre­bre­ni­ci, a na dru­goj vrši­te pri­ti­sak na pra­vo­su­đe da ne­ko­ga ne pro­ce­su­ira i još mu da­je­te di­plo­mat­ski pa­soš, te dvi­je stva­ri ne idu. Ko­mi­si­ja za is­tra­ži­va­nje ra­tnih zlo­či­na u Sa­ra­je­vu ni­je ni­kad za­vrši­la po­sao. Pos­to­ji tu ja­sna op­stru­kci­ja i ne zna­mo o če­mu se ra­di. Sve je to po­ve­za­no. Re­zo­lu­ci­ja ne­će pro­mi­je­ni­ti stva­ri što se ti­če či­nje­ni­ca, ali ona je bi­la pri­li­ka da se na dru­gim stva­ri­ma po­ka­že da že­li­mo odnos ka­kav se za­slu­žu­je pre­ma svim žrtva­ma – ka­že Ka­la­bić. 

Sporno i nesporno  – Ne znam po če­mu bi po­se­bno iz­dva­ja­li zlo­čin u Sre­bre­ni­ci, a da o os­ta­li­ma ne mo­že­mo ni raz­go­va­ra­ti. Ni­ko ne ne­gi­ra ono što se de­si­lo u Sre­bre­ni­ci, ali pos­to­je i odre­đe­ni do­ku­men­ti Vla­de RS. Ono što je spor­no jes­te po­li­ti­za­ci­ja re­zo­lu­ci­je – re­kao je Dra­go Ka­la­bić.   (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku