hamburger-icon

Kliker.info

Slučaj Rus­tem­pa­ši­ć : Protiv optuženih za terorizam svjedočit će 291 svjedok

Slučaj Rus­tem­pa­ši­ć : Protiv optuženih za terorizam svjedočit će 291 svjedok

20 Februara
08:29 2010

U Su­du Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne ju­čer je održa­na sta­tu­sna kon­fe­ren­ci­ja Ri­ja­du Rus­tem­pa­ši­ću, Ab­du­la­hu Han­dži­ću i Edi­su Ve­li­ću, op­tu­že­ni­ma za te­ro­ri­zam, udru­ži­va­nje u ra­di či­nje­nja kri­vi­čnih dje­la i neo­vla­šten pro­met oru­žjem i voj­nom opre­mom, te proi­zvo­di­ma voj­ne na­mje­ren. S nji­ma op­tu­že­ni­čku klu­pu di­je­li i Mu­ha­med Rus­tem­pa­šić, ko­ji je op­tu­žen za is­ta kri­vi­čna dje­la, osim za te­ro­ri­zam.

 Tu­ži­lac tra­ži pro­du­že­nje pri­tvo­ra      Pre­ma ri­je­či­ma Isme­ta Šu­ški­ća, tu­ži­te­lja ko­ji zas­tu­pa op­tu­žni­cu, Tu­ži­laš­tvo će na na­re­dnim ro­či­šti­ma sa­slu­ša­ti uku­pno 291 svje­do­ka, a od to­ga je 17 vje­šta­ka. Tu­ži­lac je pre­dlo­žio da se op­tu­že­ni za­drže u pri­tvo­ru.- Ri­jad Rus­tem­pa­šić, te Han­džić i Ve­lić se te­re­te za dje­la za ko­ja se mo­že izre­ći za­tvor­ska san­kci­ja od de­set go­di­na za­tvo­ra. Oni su to­kom 2008. go­di­ne pu­šte­ni na slo­bo­du, ali su opet nas­ta­vi­li da pri­bav­lja­ju oru­žje, što uka­zu­je na nji­ho­vu spre­mnost da ugro­ze ja­vni red i mir, kao i si­gur­nost gra­đa­na. Ka­da je ri­ječ o Mu­ha­me­du Rus­tem­pa­ši­ću, on se ni­je oda­zvao po­zi­vu Tu­ži­laš­tva, a uha­pšen je na gra­ni­čnom pre­la­zu Gra­di­ška pri­li­kom po­ku­ša­ja bi­je­ga u Aus­tri­ju, te pos­to­ji mo­gu­ćnost da po­no­vo po­bje­gne – za­klju­čio je tu­ži­telj Šu­škić.

Se­nad Bi­lić, advo­kat prvo­op­tu­že­nog, je ka­zao da ve­ći­na do­ka­za ni­je re­va­lan­tna. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, Ri­jad Rus­tem­pa­šić je spre­man sklo­pi­ti na­go­dbu sa Tu­ži­laš­tvom, ka­da je ri­ječ o di­je­lu op­tu­žni­ce ko­ji ga za ne­do­zvo­lje­no drža­nje oru­žja, dok s dru­ge stra­ne ne­će pri­zna­ti udru­ži­va­nje ra­di či­nje­nja kri­vi­čnih dje­la, jer za to ni­je kriv.- Od­bra­na ima na ra­spo­la­ga­nju pet svje­do­ka ko­ji će pot­vrdi­ti da je je­dan svje­dok la­žno svje­do­čio u Tu­ži­laš­tvu, zbog če­ga će­mo ga i tu­ži­ti. Mom bra­nje­ni­ku, ali i os­ta­lim op­tu­že­nim, je još 2008. go­di­ne rje­šenjm Su­da uki­nut pri­tvor, jer ni­je bi­lo do­ka­za da su po­či­ni­li kri­vi­čno dje­lo te­ro­ri­zam. Ni­su ni­kog ni ugro­zi­li ni­ti su na­ru­ša­va­li ja­vni red – ka­že Bi­lić.

 Miš­lje­nje od­bra­ne                Du­ško To­mić, advo­kat dru­goo­pru­že­nog, je izme­đu os­ta­log Su­du uka­zao na to da se u op­tu­žni­ci ri­ječ bra­da i Al­lah, spo­mi­nje 196 pu­ta, dža­mi­ja 337, dži­had 87, Islam 160, ve­ha­bi­je 85, še­ri­jat 25, že­na po­kri­ve­na 25 pu­ta…- Mu­dže­he­di­ni se spo­mi­nju 35 pu­ta. I bit će ih do­kle god bu­de ne­prav­de na ovom svi­je­tu. Da­kle, že­lim re­ći da na­ma na­ve­de­ni i sli­čni poj­mo­vi ni­su spor­ni, te da se mo­gu izba­ci­ti iz op­tu­žni­ce. Za­mi­sli­te ko­li­ko se be­spo­tre­bno tro­ši vre­me­na na či­ta­nje ovih poj­mo­va. Zbog sve­ga sma­tram da je ovo za­pra­vo ”po­li­ti­čka op­tu­žni­ca” – miš­lje­nja je To­mić. Ham­do Ku­le­no­vić, advo­kat tre­će­op­tu­že­nog, tvrdi da nje­gov bra­nje­nik ne­ma šta pri­zna­ti, jer ni­je ni­šta ura­dio, ali da je s dru­ge stra­ne ipak spre­man raz­go­va­ra­ti sa Tu­ži­laš­tvom o na­go­dbi.

– U da­naš­nje vri­je­me ka­da se tri čo­vje­ka oku­pe i odu na ne­ku pla­ni­nu, odmah se te­re­te za te­ro­ri­zam. Is­ti­na, kod mog bra­nje­ni­ka jes­te pro­na­đe­no oru­žje, ali se ra­di o sta­rom, odno­sno tro­fej­nom oru­žju – ka­zao je Ku­le­no­vić.Admir Le­lo­lo­vić, ko­ji zas­tu­pa Mu­ha­me­da Rus­tem­pa­ši­ća, ka­zao je da se 99 pos­to do­ka­za Tu­ži­laš­tva ne odno­si na nje­go­vog bra­nje­ni­ka, ko­ji ne­ma vi­še bo­ra­vi­šte u Aus­tri­ji, što će pot­kri­je­pi­ti do­ka­zi­ma.- On ni­je ni bje­žao, ko što se tvrdi, već mu je is­ti­ca­la vi­za ko­ju je na­mje­ra­vao pro­du­ži­ti. Da je, za­is­ta, htio bje­ža­ti, to si­gur­no ne bi ra­dio s dvo­je ma­lo­lje­tne dje­ce i že­nom. Po­za­ba­vit će­mo se i za­šti­će­nim svje­do­kom Tu­ži­laš­tva, ko­ji ga na­zi­va­ju ”In­saj­der”, i tu­žit će­mo ga za la­žno svje­do­če­nje – po­ru­čio je Le­lo­vić.Su­đe­nje se nas­tav­lja 3. mar­ta. 

Šta ka­že Han­džić           Ab­du­lah Han­džić u pe­tak je pred Su­dom re­kao da mu je na­prav­lje­na ne­prav­da, te da to­kom ha­pše­nja u 2008. go­di­ni kod nje­ga ni­je pro­na­đe­no ni­šta.- Sve što su na­šli jes­te je­dan dvo­gled i islam­ska li­te­ra­tu­ra ko­ju mo­že­te na­ći u sva­koj ku­ći Mu­sli­ma­na. Da­kle, Tu­ži­laš­tvo tvrdi da sam nas­ta­vio na­bav­lja­ti ne­što, što us­tva­ri ni­sam ni­kad ni imao – ka­zao je Han­džić.   Edis Stro­il, ko­ji se ta­ko­đer te­re­ti za kri­vi­čna dje­la udru­ži­va­nje ra­di či­nje­nja kri­vi­čnih dje­la i neo­vla­šte­ni pro­met oru­žjem i voj­nom opre­mom, te proi­zvo­di­ma dvoj­ne na­mje­ne, je, ka­ko sa­za­nje­mo, još uvi­jek u bi­je­gu . 

Pe­tak bez su­đe­nja?                 Od­bra­na op­tu­že­nih je upu­ti­la zah­tjev Vi­je­ću su­da ko­jim pred­sje­da­va su­di­ja Mir­sad Stri­ka, da se, ka­ko su re­kli, ne za­ka­zu­ju ro­či­šta pet­kom. Na­ime, op­tu­že­ni su vjer­ni­ci, a tim da­nom je pre­dvi­đe­no da klja­nja­ju džu­mu. Ina­če, ju­če­raš­nje ro­či­šte su, osim no­vi­na­ra, pra­ti­li ro­dbi­na i pri­je­te­lju op­tu­že­nih. U tre­nut­ku dok je su­di­ja ula­zio, ka­da se svi pri­su­tni mo­ra­ju us­ta­ti, dva čo­vje­ka su os­ta­la na svo­jim sto­li­ca­ma. Ka­ko se mo­glo ču­ti, oni su  po­ru­či­li da se ”sa­mo us­ta­ju Al­la­hu”.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku