hamburger-icon

Kliker.info

Slučaj Mrnjavac : Ademiru Leloviću 15, a Berinu Taliću četiri godine robije

Slučaj Mrnjavac : Ademiru Leloviću 15, a Berinu Taliću četiri godine robije

23 Juna
02:43 2009

 Ne­pra­vo­mo­ćnom pre­su­dom sa­ra­jev­skog Kan­to­nal­nog su­da, Ade­mir Le­lo­vić ju­čer je zbog sa­uče­sniš­tva u ubis­tvu De­ni­sa Mrnjav­ca osu­đen na 15 go­di­na za­tvo­ra, dok je Be­rin Ta­lić za po­ma­ga­nje uči­ni­te­lji­ma na­kon iz­vrše­nog kri­vi­čnog dje­la do­bio če­ti­ri go­di­ne ro­bi­je. Is­tom pre­su­dom, Ar­mi­na Mi­lić, Le­lo­vi­će­va maj­ka je oslo­bo­đe­na kri­vi­čnog dje­la po­ma­ga­nje po­či­ni­te­lju na­kon iz­vrše­nog dje­la.

Apel ja­vnos­ti

Pred­sje­da­va­ju­ća Vi­je­ća, sut­ki­nja Adi­sa Za­hi­ra­gić je uka­za­la na či­nje­ni­cu da se ovo bru­tal­no ubis­tvo de­si­lo u pre­pu­nom tram­va­ju, ali da se svje­do­če­nje sve­lo sa­mo na je­dnog oče­vi­ca ma­lo­lje­tnog A. R.- Ni­ko od pri­su­tnih u tram­va­ju se ni­je po­ja­vio da svje­do­či, što je na kra­ju i bi­la nji­ho­va gra­đan­ska du­žnost – is­ta­kla je sut­ki­nja Za­hi­ra­gić, te do­da­la da je i svje­dok A. R. u svom svje­do­če­nju na­veo da je naj­ma­nje de­set pu­tni­ka mo­glo da vi­di šta se tog tre­nut­ka de­ša­va­lo u tram­va­ju. Ta­ko je sut­ki­nja Za­hi­ra­gić upu­ti­la apel ja­vnos­ti da se ova­kvo ne­što vi­še ne de­ša­va.U obra­zlo­že­nju pre­su­de sto­ji da je ra­dnja po­ma­ga­nja pre­po­zna­ta sa­mo kod prvo­op­tu­že­nog Le­lo­vi­ća, jer je nož pri­pa­dao Ner­mi­nu Si­ki­ri­ću, ko­ji je to i sam pot­vrdio pri­li­kom da­va­nja is­ka­za. Što se ti­če Ta­li­ća, sto­ji u pre­su­di, Sud ni­je ut­vrdio da je bi­lo ko­jom ra­dnjom učes­tvo­vao u ubis­tvu De­ni­sa Mrnjav­ca. Ka­ko je na­da­lje objaš­nje­no, Sud je kod Ta­li­ća pre­po­znao ra­dnje kri­vi­čnog dje­la na­sil­ni­čko po­na­ša­nje, jer je pe­sni­com uda­rio Mrnjav­ca, a s tim je nas­ta­vio i po izlas­ku iz tram­va­ja ka­da je po­mo­gao Le­lo­vi­ću i Si­ki­ri­ću da za­mje­ne ja­kne, a po­tom u ka­fi­ću "Ori­ent" sve is­pri­čao Le­lo­vi­će­voj maj­ci.Ta­ko je Ta­lić za kri­vi­čno dje­lo na­sil­ni­čko po­ma­ga­nje do­bio ka­znu od je­dne go­di­ne i osam mje­se­ci za­tvo­ra, a za kri­vi­čno dje­lo po­ma­ga­nje uči­ni­te­lji­ma na­kon iz­vrše­nog kri­vi­čnog dje­la tri go­di­ne za­tvo­ra. Ove dvi­je ka­zne su obje­di­nje­ne u je­din­stve­nu od če­ti­ri go­di­ne za­tvo­ra. Kod obo­ji­ce osu­đe­nih je do­ka­zan even­tu­al­ni umiš­ljaj, ko­ji je kod Le­lo­vi­ća po­se­bno na­gla­šen s ob­zi­rom da je pre­dao nož Si­ki­ri­ću, te mo­gao pre­tpos­ta­vi­ti is­hod do­ga­đa­ja.

Ote­ža­va­ju­ća okol­nost

Sud je kon­sta­to­vao i po­ja­snio da je Ner­min Si­ki­rić zbog ubis­tva De­ni­sa Mrnjav­ca do­bio ka­znu od de­set go­di­na za­tvo­ra, a da je Le­lo­vić za kri­vi­čno dje­lo po­ma­ga­nje ubis­tva pri be­zob­zir­nom po­na­ša­nju do­bio pet go­di­na du­žu ka­znu. Ra­zlog je u to­me što je Sud ocje­nio ovu po­ma­ga­čku ra­dnju kao po­se­bno ozbi­ljnu s ko­jom je do­pri­nio iz­vrše­nju kri­vi­čnog dje­la – obja­sni­la je sut­ki­nja Za­hi­ra­gić. Kao ote­ža­va­ju­ći okol­nost Vi­je­će je na­ve­lo Le­lo­vi­će­vo po­na­ša­nje na­kon po­či­nje­nog dje­la, a kao zna­tno ola­kša­va­ju­ću da je tek na­pu­nio 18 go­di­na kad je iz­vršio dje­lo, te nje­gov na­čin odras­ta­nja bez oca u ko­jem je bio izlo­žen na­sil­ni­čkom po­na­ša­nju. Osu­đe­ni­ma se u ka­znu ura­ču­na­va vri­je­me pro­ve­de­no u pri­tvo­ru, ko­je se pro­du­ža­va do pra­vo­mo­ćnos­ti pre­su­de.Tu­ži­laš­tvo, te po­ro­di­ca i pri­ja­te­lji ubi­je­nog De­ni­sa Mrnjav­ca ju­čer i ni­su bi­li za­do­vo­ljni izre­če­nom ka­znom za Be­ri­na Ta­li­ća i Ar­mi­nu Mi­lić. Tu­ži­lac Edin Mu­ra­tbe­go­vić je ka­zao da se ne sla­že sa za­klju­čci­ma ko­je je Sud izveo u odno­su Be­ri­na Ta­li­ća.- Dje­li­mo­čno sam za­do­vo­ljan pre­su­dom. Sud je iz­vršio pret­kva­li­fi­ka­ci­ju dje­la u odno­su na Ta­li­ća i po­dni­jet ću žal­bu na taj dio na­kon što do­bi­jem pre­su­du u pi­sa­noj for­mi – re­kao je Mu­ra­tbe­go­vić.

Ne­ma ka­zne za maj­ku ko­ja šti­ti si­na

Sud je za Ar­mi­nu Mi­lić je ut­vrdio da je po­či­ni­la kri­vi­čno dje­lo po­moć po­či­ni­te­lju na­kon iz­vrše­nog dje­la, ali da se ne mo­že ka­zni­ti, jer ka­ko je Vi­je­će re­klo maj­ka ko­ja šti­ti si­na ne mo­že bi­ti kaž­nje­na po na­šem za­ko­nu.

Za­slu­ži­li ve­ću ka­znu

Na­kon izre­če­ne pre­su­de Vla­di­mir Sla­vi­nić, pri­ja­telj ubi­je­nog De­ni­sa Mrnjav­ca re­kao nam je da ni­je za­do­vo­ljan sa pre­su­dom s ob­zi­rom da ni­je pra­ve­dna za Be­ri­na Ta­li­ća, ko­ji je po nje­mu za­slu­žio ve­ću ka­znu.- Po­sli­je ove pre­su­de osje­ćam ve­li­ku ne­prav­du, te mi­slim da su obo­ji­ca tre­ba­la do­bi­ti po još ne­ko­li­ko go­di­na za­tvo­ra, a to po­se­bno mi­slim na Ta­li­ća i Le­lo­vi­će­vu maj­ku – re­kao je Da­rio Po­po­vić.

Ana Mrnja­vac: Ogor­če­na sam

Ana Mrnja­vac, maj­ka ubi­je­nog De­ni­sa Mrnjav­ca, je ogor­če­na odlu­kom Su­da i obra­zlo­že­njem da Be­rin Ta­lić ni­je po­mo­gao u ubis­tvu.- Šo­ki­ra­na sam i ne­mam ri­je­či na ova­kvu pre­su­du ko­jom je re­če­no da Ta­lić ni­je sa­uče­snik, dok je mo­je dje­te le­ža­lo u tram­va­ju ra­sje­če­ne gla­ve one­mo­gu­će­no da pru­žu otpor. Ni­sam pra­vnik, ali sma­tram da je i vi­še ne­go sra­mo­tno što je "go­spo­đa" Mi­lić oslo­bo­đe­na. Pa zar će sve maj­ke ko­je bra­ne svo­je zli­kov­ce bi­ti oslo­bo­đe­ne – za­pi­ta­la se Ana Mrnja­vac (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku