hamburger-icon

Kliker.info

Skandalozno : Parlamentarcima FBiH smeta Finansijska policija a ne kriminalci koje je ona otkrila

Skandalozno : Parlamentarcima FBiH smeta Finansijska policija a ne kriminalci koje je ona otkrila

14 Januara
06:40 2010

Par­la­ment FBiH i de­fi­ni­ti­vno je ju­čer sa­hra­nio sva­ku na­du da u BiH mo­že pos­to­ja­ti pra­vna drža­va. Po­sla­ni­ci su, na­ime, sa 58 gla­so­va "za", po­drža­li for­mi­ra­nje Is­tra­žne ko­mi­si­je Pred­sta­vni­čkog do­ma ko­ja bi tre­ba­la ispi­ta­ti rad Fi­nan­sij­ske po­li­ci­je FBiH u pe­ri­odu od 2000. do 2009. go­di­ne.Par­la­men­tar­ci su ta­ko, umjes­to ispi­ti­va­nja sto­ti­na slu­ča­je­va kri­mi­na­la, ko­rup­ci­je, zlo­upo­tre­be po­lo­ža­ja, do­ni­je­li odlu­ku da ispi­ta­ju rad in­sti­tu­ci­je ko­ja već de­ce­ni­ju do­ku­men­ti­ra sva ova ne­za­ko­ni­ta dje­la.Pri­je­dlog za for­mi­ra­nje Is­tra­žne ko­mi­si­je do­šao je od Klu­ba po­sla­ni­ka BPS-a, či­ji zas­tu­pni­ci već mje­se­ci­ma ne pro­pu­šta­ju ni­ti je­dnu pri­li­ku da na za­sje­da­nji­ma Par­la­men­ta op­tu­že fi­nan­sij­ske po­li­caj­ce i nji­ho­vog di­re­kto­ra Zu­fe­ra Der­vi­še­vi­ća za broj­ne zlo­upo­tre­be.

 Po­sla­ni­ci ove stran­ke i ra­ni­je su tra­ži­li uspos­ta­vu sli­čne ko­mi­si­je, ali za to do ju­čer ni­su do­bi­li po­tre­ban broj gla­so­va

Ipak, naj­ve­će izne­na­đe­nje bi­la je po­drška koju su uspos­ta­vi ove ko­mi­si­je, uz nekoliko izuzetaka, dali po­sla­ni­ci opo­zi­ci­onog SDP-a. Ova po­drška po­ka­za­la se kao klju­čna, s ob­zi­rom da je do­bar dio po­sla­ni­ka SDA i SBiH gla­sao pro­tiv ili bio suz­držan.Da stvar bu­de i go­ra, uspos­ta­va ko­mi­si­je do­bi­la je po­tre­bnu po­dršku tek na­kon po­je­di­na­čnog izjaš­nja­va­nja, ko­jeg ne bi ni bi­lo da SDP ni­je po­držao zah­tjev za ta­kvim gla­sa­njem ko­ji je do­šao od Ke­ri­ma Lu­če­ra­vi­ća, še­fa Klu­ba po­sla­ni­ka BPS-a. Po­sla­ni­ci će ta­ko, umjes­to zah­tje­va za san­kci­oni­ra­njem kri­mi­na­la, kre­nu­ti u po­li­ti­čko dis­ci­pli­ni­ra­nje onih ko­ji su ima­li do­vo­ljno hra­bros­ti da ne do­zvo­le da se kri­mi­nal za­ta­ška.Ina­če, pre­ma po­da­ci­ma Fi­nan­sij­ske po­li­ci­je FBiH, ko­je je "San" već ne­ko­li­ko pu­ta objav­lji­vao, u pe­ri­odu od po­čet­ka 1997. do kra­ja 2008. go­di­ne pre­ma ra­zli­či­tim tu­ži­laš­tvi­ma u BiH ova in­sti­tu­ci­ja po­dni­je­la je 489 kri­vi­čnih pri­ja­va pro­tiv čak 1.109 oso­ba.

Ta li­ca te­re­te se da su ste­kla li­čnu ko­rist, a drža­vi na­ni­je­li šte­tu za naj­ma­nje 1,470 mi­li­jar­di KM, 589,4 mi­li­ona do­la­ra i 5,6 mi­li­ona eura.Me­đu pri­jav­lje­nim za lo­po­vlu­ke je ve­li­ki broj po­li­ti­čkih zva­ni­čni­ka, biv­ših pre­mi­je­ra, mi­nis­ta­ra, di­re­kto­ra… Za­hva­lju­ju­ći upra­vo Fi­nan­sij­skoj po­li­ci­ji da­nas su pred su­do­vi­ma u to­ku pos­tup­ci pro­tiv biv­ših pre­mi­je­ra i do­pre­mi­je­ra FBiH Ed­he­ma Bi­ča­kći­ća, Ne­dža­da Bran­ko­vi­ća i Dra­ga­na Čovi­ća.Po­sla­ni­ci su, me­đu­tim, umjes­to da se upi­ta­ju, ko je i ka­ko ukrao više od dvi­je mi­li­jar­de ma­ra­ka u sve­ga de­set go­di­na, odlu­či­li is­tra­ži­va­ti rad onih ko­ji su taj kri­mi­nal ot­kri­li.

 

Nisu znali za šta glasaju                      Po­sla­nik SDP-a Da­mir Ma­šić, ko­ji ni­je po­držao for­mi­ra­nje ko­mi­si­je, ka­že da je po­drška ko­ju su po­sla­ni­ci ove stran­ke da­li za for­mi­ra­nje ko­mi­si­je, "re­zul­tat ne­pos­to­ja­nja pi­sa­ne ini­ci­ja­ti­ve o ko­joj se gla­sa­lo".- Dio po­sla­ni­ka ko­ji je bio u sa­li pri­li­kom gla­sa­nja, gre­škom je gla­sao za ovu ini­ci­ja­ti­vu ko­ju SDP ne po­drža­va i ko­ju ni­je po­držao u ra­ni­ja dva pu­ta ka­da je pre­dla­ga­na. O to­me šta SDP na­mje­ra­va ura­di­ti u ve­zi sa ovim, kao i sa ra­dom ko­mi­si­je, ja­vnost će bi­ti upo­zna­ta već u čet­vrtak – re­kao je Ma­šić za "San".  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku