hamburger-icon

Kliker.info

Sil­va­na Ma­rić, iz­vršna di­re­kto­ri­ca sa­ra­jev­ske Hi­dro­gra­dnje : Nedosljednost Vlade FBiH nas uništava!

Sil­va­na Ma­rić, iz­vršna di­re­kto­ri­ca sa­ra­jev­ske Hi­dro­gra­dnje : Nedosljednost Vlade FBiH nas uništava!

09 Novembra
12:37 2007

O to­me se go­di­na­ma pri­ča, po ku­lo­ari­ma i ne­for­mal­nim sas­tan­ci­ma, ali do sa­da ni­ko ni­je že­lio ja­vno go­vo­ri­ti o na­mje­šta­nju ve­li­kih ten­de­ra za izvo­đe­nje gra­đe­vin­skih po­slo­va u BiH. Ka­ko je si­tu­aci­ja oči­to pre­vrši­la sva­ku mje­ru u raz­go­vo­ru za "San" Sil­va­na Ma­rić, iz­vršna di­re­kto­ri­ca sa­ra­jev­ske Hi­dro­gra­dnje, otvo­re­no go­vo­ri o broj­nim su­mnji­vim ten­de­ri­ma, ana­li­zi­ra ma­će­hin­ski odnos Vla­de FBiH pre­ma ovoj fir­mi te uka­zu­je na niz kon­tra­di­kci­ja u Vla­di­noj po­li­ti­ci pri­va­ti­za­ci­je ko­jom se pre­dvi­đa da Hi­dro­gra­dnja do dalj­njeg ne­će bi­ti pri­va­ti­zi­ra­na.

Tvrdi­te da je kon­zor­cij ko­jeg pre­dvo­di Hi­dro­gra­dnja na ne­za­ko­nit na­čin iz­gu­bio na ten­de­ru za gra­dnju di­oni­ce auto­pu­ta Ka­kanj-Do­bri­nje, a po­ru­ču­je­te i da to ni­je prvi put da Vam se is­pred no­sa na sli­čan na­čin oti­ma­ju po­slo­vi. Ko na­mje­šta ten­de­re u BiH?

Ču­dne pro­ce­du­re

– Ra­di se o to­me da su ten­der­ske pro­ce­du­re u po­slje­dnje vri­je­me ta­kve da omo­gu­ća­va­ju po­pri­li­čnu su­bje­kti­vnost kod do­dje­le ugo­vo­ra. Ono na če­mu udru­ge gra­đe­vi­na­ca in­sis­ti­ra­ju jes­te da se po­slo­vi da­ju fir­ma­ma ko­je ra­zvi­ja­ju know-how i ko­je pred­stav­lja­ju, da ka­žem, do­ma­ći ele­ment. To je bi­tno, zbog izvo­znih mo­gu­ćnos­ti gra­di­telj­stva BiH i sa­mim tim či­ta­ve BiH. Kon­kre­tno kad je ri­ječ o ovom slu­ča­ju mi­sli­mo da da­va­nje po­slo­va kom­pa­ni­ja­ma ko­je ne za­do­vo­lja­va­ju osno­vne kri­te­ri­je opre­mlje­nost, ka­drov­sku ospo­so­blje­nost, pret­ho­dna re­fe­ren­tna is­kus­tva… mo­že sa­mo šte­ti­ti. U objaš­nje­nji­ma zva­ni­čni­ka Di­re­kci­je za auto­ces­te FBiH ču­la sam da je in­ten­ci­ja da se po­slo­vi da­ju ma­lim i sre­dnjim pre­du­ze­ći­ma! Sva­ko u ovoj bran­ši zna ko­ja vrsta po­sla se mo­že do­dje­li­ti ma­lom a ko­ja sre­dnjem pre­du­ze­ću a ko­ja ne. Sve to je u kon­tra­di­kci­ji sa že­ljom Vla­de FBiH da ra­zvi­ja izvo­zne mo­gu­ćnos­ti na­ših kom­pa­ni­ja. Da bi to pos­ti­gli mo­ra­mo ima­ti po­me­nu­ti know-how, a da bi to ima­li mo­ra­mo ima­ti spo­so­bne lju­de i na­ra­vno po­slo­ve na svom trži­štu.

Ko­ji ten­de­ri u BiH su, po Va­ma, okon­ča­ni pod su­mnji­vim okol­nos­ti­ma?

– Re­ci­mo sa­na­ci­ja bra­ne Mo­drac kod Tu­zle. Po­sli­je ra­znih de­ša­va­nja oko to­ga sve su pri­li­ke da će po­sao re­kon­stru­kci­je bra­ne, za što tre­ba izu­ze­tno re­fe­ren­tno is­kus­tvo, do­bi­ti fir­ma CPN BH iz Lu­kav­ca za ko­ju do­is­ta ne­ma­mo ni­ka­kvih po­da­ta­ka o to­me ko­je je nji­ho­vo is­kus­tvo oko po­prav­ki bra­na, a ri­ječ je, na­po­mi­njem, o je­dnom od naj­zah­tje­vni­jih po­slo­va. Sad ni­je bi­tno ko­li­ko je ovaj pro­je­kat vri­je­dan, go­vo­rim kao ne­ko ko je mo­gao ži­vje­ti ispod te bra­ne, i da je ta­ko da ja ta­mo ži­vim je ne bih mir­no spa­va­la. Je­dan od pri­mje­ra je sva­ka­ko i iz­gra­dnja sa­ra­jev­ske za­obi­la­zni­ce. Su­šti­na je da tre­ba pos­to­ja­ti par­tner­stvo izme­đu vla­di­nog i po­slo­vnog se­kto­ra ali zbog to­ga što to par­tner­stvo ni­je uro­di­lo plo­dom, odlu­či­li smo se na re­agi­ra­nje pu­tem me­di­ja.

Vla­da FBiH ne­da­vno je odlu­či­la da Hi­dro­gra­dnju, do dalj­njeg, izu­zme iz pri­va­ti­za­ci­je ka­ko bi, pre­ma tvrdnja­ma pre­mi­je­ra Ne­dža­da Bran­ko­vi­ća, fir­mu do­da­tno oja­ča­la pa je tek on­da pri­va­ti­zi­ra­la. Is­to­vre­me­no, po­slo­ve ko­je bi Hi­dro­gra­dnja mo­gla ra­di­ti, ta is­ta Vla­da da­je dru­gim fir­ma­ma.

Taj­ni plan

– To je vrlo ču­dna si­tu­aci­ja. Do­sa­daš­nji sli­jed pri­va­ti­za­ci­je Hi­dro­gra­dnje po­ka­zu­je je­dnu stra­šnu ne­do­slje­dnost i ta ne­do­slje­dnost ima ve­li­ke po­slje­di­ce po ovu kom­pa­ni­ju. Za­dnju pri­va­ti­za­ci­ju je za­us­ta­vi­la Vla­da jer ni­je pri­hva­ti­la po­nu­du ko­ja je ocje­nje­na naj­bo­ljom. Po­ru­ka ko­ju je Vla­da ta­da po­sla­la je da i bu­du­ći in­ves­ti­to­ri mo­gu oče­ki­va­ti sli­čno i svi sku­pa smo ispa­li pri­li­čno neo­zbi­ljni. Sva­ki in­ves­ti­tor će se sa­da za­pi­ta­ti da li mu se to mo­že de­si­ti. Po­sli­je to­ga je re­če­no da će se drža­vni ka­pi­tal Hi­dro­gra­dnje pri­va­ti­zi­ra­ti na ber­zi a on­da se dvi­je se­dmi­ce po­sli­je ka­že da će se pri­va­ti­za­ci­ja od­go­di­ti. To go­vo­ri o ne­do­slje­dnos­ti u ve­zi sa stva­ri­ma bi­tnim, ne za ra­zvoj već sa­da mo­gu re­či za op­sta­nak fir­me. Zbog sve­ga ovo­ga ugro­že­no je ugo­va­ra­nje po­slo­va jer na­ši kli­jen­ti že­le zna­ti s kim će ra­di­ti, ko će fir­mu vo­di­ti jer kom­pa­ni­ju či­ne lju­di. U is­to vri­je­me Vla­da tvrdi da ra­ču­na na Hi­dro­gra­dnju kao izvo­zni po­ten­ci­jal a ona sa­ma je ogra­ni­ča­va na do­ma­ćem trži­štu! Dru­ga kon­tra­di­kci­ja je da do­ku­ment po­li­ti­ka pri­va­ti­za­ci­je Hi­dro­gra­dnju stav­lja u ka­te­go­ri­ju tvrtki ko­jim je po­tre­ban stra­te­ški in­ves­ti­tor, do­da­tna ula­ga­nja i no­va trži­šta. U je­dnoj izja­vi pre­mi­jer ka­že da to mo­že uči­nit sa­mo Vla­da FBiH a u do­ku­men­tu te Vla­de se go­vo­ri o in­ves­ti­to­ru ko­ji je ne­op­ho­dan Hi­dro­gra­dnji.

Da li ove kon­tra­di­kci­je zna­če da mo­žda pos­to­ji ne­ki taj­ni plan za Hi­dro­gra­dnju?

– Že­lim vje­ro­va­ti da sve ovo ni­je po­slje­di­ca ne­kog ja­vnos­ti ne­po­zna­tog pla­na. Že­lim vje­ro­va­ti da mo­ja Vla­di ra­di u in­te­re­su svih gra­đa­na u ovoj ze­mlji i u in­te­re­su ove kom­pa­ni­je ko­ja je za­is­ta je­dan ve­li­ki po­ten­ci­jal. Na­dam se da su ove kon­tra­di­kci­je po­slje­di­ca ne­pro­miš­lje­nos­ti, brzo­ple­tos­ti ali ni­ka­ko ne­kog taj­nog pla­na. U to za­is­ta že­lim da vje­ru­jem.

Ko­li­ko Hi­dro­gra­dnja još mo­že pre­živ­lja­va­ti ta­kvu ne­pro­miš­lje­nost i brzo­ple­tost jer ka­že­te da već gu­bi­te po­slo­ve zbog to­ga?

– Ne pu­no, jer se su­oča­va­mo sa ve­li­kim pro­ble­mi­ma. Mi smo tvrtka sa 1.300 za­po­sle­nih, ko­ja ra­di na ne­ko­li­ko ino­ze­mnih trži­šta. Sa­da su u odno­su na nas, kad je ri­ječ o BiH, u ve­li­koj pre­dnos­ti već po­me­nu­te ma­le i sre­dnje tvrtke jer ne­ma­ju pu­no vi­so­ko stru­čnog ka­dra ko­ji se on­da ne mo­ra pla­ća­ti. Ali bez to­ga ne­ma onog know how o ko­jem sam go­vo­ri­la a bez to­ga ne­ma us­pje­ha na ino trži­šti­ma ali ni na trži­štu BiH.

Ne­trži­šno ra­zmiš­lja­nje

– Osno­vni ci­lje­vi pri­va­ti­za­ci­je u po­li­ti­ci pri­va­ti­za­ci­je Vla­de FBiH su po­ve­ća­nje pri­ho­da po osno­vu po­re­za i do­pri­no­sa. Vla­da sma­tra da će na­kon pri­va­ti­za­ci­je te fir­me ima­ti ve­ći uku­pni pri­hod a sa­mim tim će bi­ti ve­ći i po­re­zni i pri­ho­di po osno­vu do­pri­no­sa. To zna­či da Vla­da sma­tra da će fir­me bo­lje ra­di­ti ako se pri­va­ti­zi­ra­ju. Sa­da se pos­tav­lja pi­ta­nje ako je to ta­ko, a jes­te, za­što Vla­da mi­sli da će Hi­dro­gra­dnja bo­lje po­slo­va­ti ako se ne pri­va­ti­zi­ra? Ka­že se i da je cilj da se pri­va­ti­za­ci­jom eli­mi­ni­ra­ju li­mi­ti­ra­ju­ći fa­kto­ri ko­ji su za­ko­ni­ma na­me­tnu­ti ja­vnim pre­du­ze­ći­ma! Mi tre­nu­tno mo­ra­mo po­šti­va­ti za­ko­ne ko­ji su to­tal­no u su­pro­tnos­ti sa pra­vi­li­ma trži­šnog po­slo­va­nja ali se izu­zi­ma­mo iz pri­va­ti­za­ci­je iako je njen cilj da eli­mi­ni­ra uti­caj tih za­ko­na! Ta­ko­đer u Vla­di ka­žu da pro­mje­na u stru­ktu­ri vla­sniš­tva do­vo­di do bo­ljeg i efi­ka­sni­jeg uprav­lja­nja fir­mom. Ja se sla­žem ali je to opet u kon­tra­di­kci­ji sa onim da je Hi­dro­gra­dnji bo­lje ako se ne pri­va­ti­zi­ra – is­ti­če Ma­rić.     A.Mujanović(San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku