hamburger-icon

Kliker.info

Selmo Cikotić : BiH nije dobila MAP jer je presudio politički zastoj

Selmo Cikotić : BiH nije dobila MAP jer je presudio politički zastoj

05 Decembra
07:01 2009

Bo­sna i Her­ce­go­vi­na ni­je do­bi­la MAP, akci­oni plan za član­stvo u NA­TO-u. Odlu­či­li su to u pe­tak mi­nis­tri vanj­skih po­slo­va žla­ni­ca NA­TO-a u Bri­se­lu. Crnoj Go­ri je odo­bren zah­tjev da pris­tu­pi MAP-u, a upu­će­na je ja­sna po­ru­ka BiH da će pris­tu­pi­ti ka­da pos­ti­gne ne­op­ho­dan na­pre­dak u pro­vo­đe­nju re­for­mi. Sa­ve­zni­ci su je­din­stve­ni u sta­vu da BiH mo­ra i da će pro­na­ći svo­je mjes­to u NA­TO-u. To ni­je pi­ta­nje ako i da li će, već ka­da – re­kao je An­ders Fog Ra­smu­sen, ge­ne­ral­ni se­kre­tar NA­TO-a.Pri to­me je do­dao "da je is­ti­na da BiH mo­ra još pu­no to­ga da uči­ni da bi pos­ti­gla ne­op­ho­dan na­pre­dak u spro­vo­đe­nju re­for­mi".Drža­vni mi­nis­tar od­bra­ne Sel­mo Ci­ko­tić u pe­tak je, na­kon odlu­ke mi­nis­ta­ra čla­ni­ca Ali­jan­se, iz Bri­se­la re­kao za "San" da ne­ma ni­šta no­vo do­da­ti u odno­su na ono što je go­vo­rio pri­je ne­ko­li­ko da­na.

– To zna­či da se tra­ži na­pre­dak na uku­pnom ni­vou drža­ve, da sve ovo što je na­prav­lje­no u od­bram­be­nim stru­ktu­ra­ma ni­je do­vo­ljno. Što se od­bram­be­nih stru­ktu­ra ti­če, one će nas­ta­vi­ti da ra­de je­dna­kom sna­gom za­to što mi sve ovo ra­di­mo zbog nas u BiH, a ne zbog NA­TO-a – re­kao je Ci­ko­tić.Mi­nis­tar je re­kao i da ne mo­že da tvrdi da ova­kva odlu­ka zna­či da su, za­pra­vo, bu­tmir­ski raz­go­vo­ri i us­ta­vne pro­mje­ne ve­za­ni i za bh. pu­t u NA­TO.Ina­če, zah­tjev BiH da joj se do­di­je­li MAP po­drža­le su Slo­va­čka, Tur­ska i Nor­ve­ška. Po­se­bno je za­pa­že­na ve­li­ka po­drška ko­ju je pru­žio mi­nis­tar vanj­skih po­slo­va Slo­va­čke, biv­ši vi­so­ki pred­sta­vnik Mi­ro­slav Laj­čak. Po­zi­ti­vnu ocje­nu za BiH da­le su i Slo­ve­ni­ja, Hrvat­ska, Al­ba­ni­ja, Ru­mu­ni­ja i Ma­đar­ska.MAP pred­stav­lja okvir kroz ko­ji Sa­vez pru­ža po­moć, sa­vje­te i pra­kti­čnu po­dršku ze­mlja­ma ko­je že­le pos­ta­ti čla­ni­ca­ma da se pri­pre­me za član­stvo. Ula­zak u MAP sma­tra se za­dnjom fa­zom pri­je do­bi­va­nja po­zi­vni­ce za član­stvo. NA­TO je po­kre­nuo MAP 1999. i kroz nje­ga su pro­šle sve ze­mlje ko­je su ušle u Sa­vez 2004. i 2009.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku