hamburger-icon

Kliker.info

Šefket Hafizović : Milorad Dodik vuče svijet za uiši

Šefket Hafizović : Milorad Dodik vuče svijet za uiši

28 Januara
08:01 2010

Za­kon o re­fer­ne­du­mu i gra­đan­skoj ini­ci­ja­ti­vi RS, po miš­lje­nju pot­pred­sje­dni­ka Na­ro­dne skup­šti­ne RSŠef­ke­ta Ha­fi­zo­vi­ća će i vi­še ne­go si­gur­no bi­ti usvo­jen u Na­ro­snoj skup­šti­ni, a even­tu­al­ni ape­la­ci­ja za za­šti­tu na­ci­onal­nih vi­tal­nih in­te­re­sa Boš­nja­ka u Vi­je­ću na­ro­da RS mo­že sa­mo uspo­ri­ti ci­je­lu stvar, jer po­sli­je pred Us­ta­vnim su­dom RS dva boš­nja­čka gla­sa ne zna­če ni­šta.Po nje­go­vom miš­lje­nju ovaj za­kon mo­že za­us­ta­vi­ti sa­mo in­ter­ven­ci­ja vi­so­kog pred­sta­vni­ka.- Sad je kraj­nji rok da vi­so­ki pred­sta­vnik i OHR re­agu­ju. Vi­so­ki pred­sta­vnik je još pred bu­tmir­ski pro­ces po­ru­čio Do­di­ku da ne­će mo­ći vu­ći me­đu­na­ro­dnu za­je­dni­cu za nos. Bo­jim se da on sad njih vu­če ne sa­mo za nos, već i za uši. OHR je to­li­ko in­do­len­tan i mi­slim da su nji­ho­ve akti­vnos­ti na ne­ki na­čin i do­ve­le do ove si­tu­aci­je kad sva­ko mo­že da pri­ča šta ho­će, a da vi­so­ki pred­sta­vnik pri to­me sa­mo izra­ža­va ža­lje­nje i da se na to­me sve za­vrši – izja­vio je Ha­fi­zo­vić ju­čer za "San".

A u OHR-u, po obi­ča­ju, iz­bje­ga­va­ju kon­kre­tne od­go­vo­re. Na "Sa­no­vo" kon­kre­tno pi­ta­nje o nji­ho­vom sta­vu o pri­je­dlo­gu za­ko­na o re­fe­ren­du­mu i gra­đan­skoj ini­ci­ja­ti­vi RS-a, iz In­cko­vog Ure­da po­nav­lja­ju već re­če­no o re­fe­ren­du­mu.- Pla­ni­ra­ni re­fe­ren­dum ko­ji je pre­dlo­ži­la Vla­da RS, pre­dvo­đe­na SNSD-om, ko­jim se u pi­ta­nje do­vo­de ele­men­ti Općeg okvir­nog spo­ra­zu­ma za mir, izla­zi izvan dje­lo­kru­ga us­ta­vnih na­dle­žnos­ti ovog en­ti­te­ta, u su­pro­tnos­ti je sa nje­go­vim oba­ve­za­ma pre­ma Us­ta­vu BiH, i, ka­ko je vi­so­ki pred­sta­vnik već ja­sno sta­vio do zna­nja, krši Dej­ton­ski spo­ra­zum – ka­zao je Ma­rio Brkić, gla­sno­go­vor­nik OHR-a ju­čer za "San".On po­nav­lja da je Vla­da RS oba­ve­zna da po­štu­je Dej­ton­ski mi­ro­vni spo­ra­zum u ci­je­los­ti i da ne ospo­ra­va mje­re pre­du­ze­te na osno­vu tog spo­ra­zu­ma i re­zo­lu­ci­ja Vi­je­ća si­gur­nos­ti UN usvo­je­nih u skla­du sa Po­glav­ljem VII Po­ve­lje UN.- Vla­da RS za­to tre­ba pres­ta­ti sa ugro­ža­va­njem me­đu­na­ro­dnih oba­ve­za i opre­dje­lje­nja BiH. Or­ga­ni­zi­ra­njem re­fe­ren­du­ma o ovim pi­ta­nji­ma, SNSD ma­ni­pu­li­ra gla­sa­či­ma u RS ka­ko bi skre­nu­la paž­nju sa stvar­nih eko­nom­skih pro­ble­ma sa ko­ji­ma se su­oča­va­ju gra­đa­ni. Ta­kve ra­dnje su su­pro­tne vla­da­vi­ni za­ko­na i ugro­ža­va­ju re­pu­ta­ci­ju RS – ka­že Brkić. 

Po­li­ti­čki mo­ti­vi­sa­no            Šef­ket Ha­fi­zo­vić po­nav­lja svo­je miš­lje­nje da je do­no­še­nje ovog za­ko­na an­ti­dej­ton­sko i pro­ti­vno Us­ta­vu BiH. Po Dej­ton­skom spo­ra­zu­mu, ka­že on, ni­je do­zvo­lje­no do­no­si­ti za­kon o re­fe­ren­du­mu na ni­vou BiH, a en­ti­tet­ski za­ko­ni mo­ra­ju bi­ti us­kla­đe­ni sa kro­vnim za­ko­nom.- Ovo je za­kon po­li­ti­čki mo­ti­vi­san s na­mje­rom da do­da­tno uno­si kon­fu­zi­ju sa do­da­tnim pre­tpor­tav­ka­ma i ci­ljem da se us­mje­ra­va re­fe­ren­du­mu, odno­sno da se mo­že tro­smi­sle­no tu­ma­či­ti, pa ta­ko oče­ku­ju i tu­ma­če­nja o re­fer­ndu­mu o even­tu­al­nom ocje­plje­nju – ka­že Ha­fi­zo­vić.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku