hamburger-icon

Kliker.info

Sarajevo : Pala četiri dilera, zaplijenjeno preko 50 kilograma heroina

Sarajevo : Pala četiri dilera, zaplijenjeno preko 50 kilograma heroina

19 Januara
03:28 2010

Pri­pa­dni­ci sa­ra­jev­ske po­li­ci­je su u sa­ra­dnji sa Tu­ži­laš­tvom u Sa­ra­je­vu u no­ći sa 15. na 16. ja­nu­ar ove go­di­ne uhap­si­li če­ti­ri oso­be i za­pli­je­ni­li 50 ki­lo­gra­ma he­ro­ina. Pre­ma ri­je­či­ma Pre­dra­ga Kur­te­ša, na­če­ni­ka po­li­ci­je u Sa­ra­je­vu, zbog su­mnje da su na­bav­lja­li i pre­pro­da­va­li dro­gu na po­dru­čju Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne uha­pše­ni su Mid­had Ba­kal Mi­do (29), Adnan Sma­jić Ćen­ta (32), bra­ća De­mi­ro­vić, Al­din zva­ni Di­da (27) i Admir (28).

Pre­sje­čen la­nac trgo­vi­ne dro­gom                              Ne­ki od njih su po­zna­ti po­li­ci­ji od ra­ni­je, dok dru­gi do sa­da ni­su ima­li po­li­cij­ski do­sje. Kur­teš je na­ja­vio da po­li­cij­ska akci­ja ni­je za­vrše­na, te da se i u na­re­dnim da­ni­ma oče­ku­je još ha­pše­nja. Sa­ra­jev­ski Kan­to­nal­ni sud je če­tvo­ri­ci uha­pše­nih, po pri­je­dlo­gu tu­ži­te­lja Ole­ga Čav­ke odre­dio je­dno­mje­se­čni pri­tvor. U akci­ji su, pre­ma ri­je­či­ma Kur­te­ša, pre­tre­se­ni sta­no­vi i dru­gi obje­kti u ko­ji­ma je po­red dro­ge pro­na­đe­no još i osam sku­po­cje­nih auto­mo­bi­la, pa­sat, BMW, audi­ja, gol­fo­vi, za­tim oko 20 hi­lja­da eura, te pre­ko sto­ti­nu mo­bi­te­la. Za­pli­je­nja su i tri pi­što­lja, va­ge za va­ga­nje dro­ge, te knji­ži­ca ko­ju je obja­vio Ismet Da­hić, odno­sno spi­sak bez­bje­dno­sno in­te­re­san­tnih li­ca MUP-a Kan­to­na Sa­ra­je­vo, a ko­ju je ka­ko smo sa­zna­li du­žio Fa­dil Da­hić.

Osu­mnji­če­ne oso­be su dro­gu, či­je po­ri­je­klo za sa­da ni­je po­zna­to, pa­ko­va­le u crnim vre­ća­ma, plas­ti­čnim ke­si­ca­ma, ma­lim plas­ti­čnim ke­sa­ma…- Ovo upu­ću­je na to da je ova gru­pa bi­la vrlo do­bro or­ga­ni­zi­ra­na i efi­ka­sna, ali smo mi do­bro or­ga­ni­zi­ra­nom akci­jom pre­sje­kli ovaj la­nac. Mi će­mo i da­lje nas­ta­vi­ti bor­bu pro­tiv ras­tu­ra­nja dro­ge na po­dru­čju Kan­to­na Sa­ra­je­vo i u toj bor­bi nas ni­ko ne­će za­us­ta­vi­ti – is­ta­kao je na­čel­nik Kur­teš. Iako je na ju­če­raš­njoj press kon­fe­ren­ci­ji sao­pće­no da se ra­di o za­plje­ni oko 50 ki­lo­gra­ma he­ro­ina, ne­zva­ni­čno sa­zna­je­mo da se ra­di o 100 ki­lo­gra­ma, či­ja se vri­je­dnost pro­cje­nju­je na vi­še­mi­li­on­sku. Akci­ja, ko­ja je po­kre­nu­ta po­čet­kom de­cem­bra pro­šle go­di­ne, nas­ta­vak je akci­je od sre­di­ne de­cem­bra ka­da su u bli­zi­ni sta­di­ona Ko­še­vo uha­pše­ni Sa­nel Kre­ho, Adis Ho­džić, Sa­fet Ko­la­ši­nac, Da­li­bor Lu­go­nja i Alen Ja­njoš, ko­ji se tre­nu­tno na­la­ze u pri­tvo­ru. Njih pe­to­ri­ca su za­je­dno sa Ba­ka­lom, Sma­ji­ćem, te De­mi­ro­vi­ći­ma či­ni­li or­ga­ni­zi­ra­nu gru­pu ko­ja je već du­že vri­je­me na­bav­lja­la i pre­pro­da­va­la dro­gu.

Ra­ni­ja ha­pše­nja            Ko­la­ši­nac je, pri­je ne­go je uha­pšen, po dro­gu oti­šao u na­se­lje Sre­dnje, a po­tom je os­ta­vio svo­je vo­zi­lo u Se­mi­zov­cu, da bi se na mjes­to pre­pro­da­je dro­ge upu­tio s Ja­njo­še­vim vo­zi­lom. Me­đu­tim, Lu­go­nji­na gru­pa je u me­đu­vre­me­nu sko­va­la plan da pre­va­re Ko­la­šin­ca, na na­čin da mu se pred­sta­ve kao po­li­caj­ci. Po­li­ci­ja je od njih po­red ta­da za­pli­je­nje­nih tri ki­lo­gra­ma ma­ri­hu­ane, pro­na­šla i ne­ko­li­ko mo­bi­te­la i vo­zi­la ’’audi’’, te je odu­ze­la i dvi­je po­li­cij­ske si­gna­li­za­ci­je. Dok su se kri­mi­nal­ci, ta­čni­je Lu­go­nja, Ho­džić i Kre­ho la­žno pred­sta­vi­li kao po­li­caj­ci i pre­va­rom uze­li dro­gu od Ko­la­šin­ca, po­li­ci­ja je to sve mir­no gle­da­la sa stra­ne. Ka­da su se ove dvi­je gru­pe raz­dvo­ji­le, po­li­ci­ja je iz kla­si­čne sa­če­ku­še kre­nu­la u akci­ju. Ina­če, Sa­nel Kre­ho je već ra­ni­je osu­đen da je pri­pa­dnik zlo­či­na­čke or­ga­ni­za­ci­je u slu­ča­ju auto­ma­fi­je, a i Adis Ho­džić je osu­đen za is­to kri­vi­čno dje­lo. S dru­ge stra­ne, Ko­la­ši­nac je osu­đen za proi­zvo­dnju i pro­da­ju dro­ge i oru­žja, a Alen Ja­njoš je pri­je mje­sec da­na osu­đen na dvi­je go­di­ne za­tvo­ra zbog di­la­nja dro­ge. Lu­go­nja je op­tu­žen da je vo­zi­lom us­mrtio pje­ša­ka Dža­fe­ra Bav­či­ća, a na­kon to­ga po­bje­gao s li­ca mjes­ta i la­žno pri­ja­vio po­li­ci­ji da mu je vo­zi­lo ukra­de­no.

Bor­ba pro­tiv kri­mi­na­la      Pre­ma ri­je­či­ma Him­ze Se­li­mo­vi­ća, ko­me­sa­ra po­li­ci­je u Sa­ra­je­vu, čvrsta opre­di­je­lje­nost Tu­ži­laš­tva i po­li­ci­je re­zul­ti­ra­le su za­pli­je­nom dro­ge i no­vim ha­pše­nji­ma. – Po­ru­ču­jem gra­đa­ni­ma i ja­vnos­ti Sa­ra­jev­skog Kan­to­na da će­mo i da­lje nas­ta­vi­ti sa bor­bom pro­tiv sva­ke ne­za­ko­ni­tos­ti u druš­tvu. U tom ko­nek­stu oče­ku­je­mo pu­nu po­dršku gra­đa­na, a i od na­dle­žnih in­sti­tu­ci­ja – do­dao je Se­li­mo­vić. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku