hamburger-icon

Kliker.info

San : Bakir Izetbegović “puca” i na mjesto člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine

San : Bakir Izetbegović “puca” i na mjesto člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine

19 Decembra
07:17 2008

Izvo­ri „Sa­na“ ka­žu je Ize­tbe­go­vić se­bi već obe­zbi­je­dio i „lo­gis­ti­ku i in­fras­tru­ktu­ru“ i je­di­no što mu je pre­os­ta­lo jes­te da ispi­pa puls me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce, odno­sno vlas­ti ne­ko­li­ko mo­ćnih drža­va.Ba­kir Ize­tbe­go­vić se po­la­ko ali si­gur­no spre­ma da na pro­lje­će idu­će go­di­ne pot­pred­sje­dni­čku fun­kci­ju u SDA za­mi­je­ni – pred­sje­dni­čkom. Sam je ja­vno sao­pćio da je spre­man da bu­de pred­sje­dnik naj­ja­če boš­nja­čke po­li­ti­čke stran­ke pod uslo­vom da ozbi­ljni lju­di to od nje­ga za­tra­že.I odmah na­kon te izja­ve kre­nuo je u lo­bi­ra­nje i kam­pa­nju ka­ko bi na Kon­gre­su SDA iz pred­sje­dni­čke fo­te­lje is­ti­snuo Su­lej­ma­na Ti­hi­ća i on u nju za­sjeo.Izvo­ri „Sa­na“ ka­žu je Ize­tbe­go­vić se­bi već obe­zbi­je­dio i „lo­gis­ti­ku i in­fras­tru­ktu­ru“ i je­di­no što mu je pre­os­ta­lo jes­te da ispi­pa puls me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce, odno­sno vlas­ti ne­ko­li­ko mo­ćnih drža­va.Na­vo­dno, tu bi se mo­gli po­ja­vi­ti pro­ble­mi u smi­slu da mu po­je­di­ni stra­ni di­plo­ma­ti upu­te sa­vjet da se ne kan­di­du­je zbog ne­kih su­mnji­vih ve­za i pri­va­tnih po­slo­va ko­ji su ve­li­kih raz­mje­ra i do­no­se mu što le­gal­no što ile­gal­no ogro­mnu fi­nan­sij­sku ko­rist.Što se ti­če do­ma­ćeg te­re­na, Ba­kir Ize­tbe­go­vić sa svo­jom eki­pom či­ni sve da ga po­čis­ti. Dru­gim ri­je­či­ma, svo­jim lju­di­ma je da za­da­tak da po sva­ku ci­je­nu u ja­vnos­ti kom­pro­mi­tu­ju i dis­kva­li­fi­ku­ju sve nje­go­ve po­li­ti­čke pro­ti­vni­ke iz SDA, ali i iz dru­gih stra­na­ka što se prven­stve­no odno­si na Ha­ri­sa Si­laj­dži­ća, pred­sje­dni­ka Stran­ke za BiH i čla­na Pred­sje­dniš­tva BiH. Po­put svog oca Ali­ju Ize­tbe­go­vi­ća, Ba­kir će ja­vno bi­ra­nim ri­je­či­ma uvi­jek go­vo­ri­ti o Si­laj­dži­ću, ali će ga u klju­čnim tre­nu­ci­ma pro­gla­si­ti pje­sni­kom, a ne ozbi­ljnim po­li­ti­ča­rom!U kon­tek­st čiš­će­nja pro­to­ra za pre­uzi­ma­nje SDA, ukla­pa se i haj­ka na Si­laj­dži­ća ko­ju po­slje­dnjih mje­se­ci vo­di „Avaz“, a ko­jeg pre­ko svog po­slu­šni­ka Fa­hru­di­na Ra­don­či­ća, kon­tro­li­še upra­vo Ba­kir Ize­tbe­go­vić. Ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti da je Ra­don­čić pre­ko „Ava­za“ du­go na­vi­jao za Si­laj­dži­ća i ka­da ga je is­ko­ris­tio, po­čeo je s na­pa­di­ma na nje­ga, is­klju­či­vo iz pri­va­tnih in­te­re­sa. Sa­mo na prvi po­gled mo­že bi­ti izne­na­đu­ju­će, ali Ize­tbe­go­vi­ću na po­li­ti­čkoj sce­ni do­bro sme­ta i Zlat­ko La­gu­mdži­ja, pred­sje­dnik SDP-a, a na­ro­či­to nje­gov ugled u me­đu­na­ro­dnoj za­je­dni­ci, pa se Boš­nja­ci­ma pre­ko „Ava­za“ po­no­vo ser­vi­ra pri­ča o La­gu­mdži­ji kao iz­daj­ni­ku boš­nja­čkih in­te­re­sa! Na nje­go­voj me­ti su i po­je­di­ni us­pje­šni sa­ra­jev­ski pri­vre­dni­ci i pri­ča se da je Ize­tbe­go­vić pri­je ne­ko­li­ko da­na, di­jele­ći za­dat­ke svo­jim lju­di­ma, re­kao da će ta­kve on li­čno sre­di­ti. Na se­be je u tom raz­go­vo­ru uzeo i oba­ve­zu da za­vrši pro­da­ju je­dnog sa­ra­jev­skog trgo­va­čkog pre­du­ze­ća ni­kom dru­gom ne­go Mi­ro­sla­vu Mi­ško­vi­ću iz Beo­gra­da, vla­sni­ku naj­ve­će srbi­jan­ske fir­me „Del­ta“!Ne­for­mal­ni cen­tar mo­ći, ko­jeg Ba­kir Ize­tbe­go­vić di­rek­tno kon­tro­li­še, već je kre­nuo „u akci­ju raš­čiš­ća­va­nja“ što oni ko­ji paž­lji­vi­je pra­te po­li­ti­čku sce­nu u Sa­ra­je­vu i BiH mo­gu čak i go­lim okom vi­dje­ti.Osim Fa­hru­di­na Ra­don­či­ća, u toj taj­no iz­vrše­noj po­dje­li po­sla, je­dan od va­žni­jih za­da­ta­ka ima Se­nad Ša­hin­pa­šić Ša­ja i nje­gov po­sao je da „sre­đu­je uli­cu i do­no­si što vi­še in­for­ma­ci­ja o to­me šta ko i gdje pri­ča“. Ka­ko ka­žu na­ši izvo­ri, Ize­tbe­go­vić je na se­be uzeo kon­tro­lu nad ko­lo­vo­đa­ma or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la jer bez njih ne mo­že vlas­ti­ti pro­je­kat izves­ti do kra­ja, a s dru­ge stra­ne nji­ma tre­ba nje­go­va za­šti­ta u pu­nom smi­slu te ri­je­či. Ja­vna je taj­na da Ba­kir Ize­tbe­go­vić ima i po­dršku re­isa Mus­ta­fe Ce­ri­ća ko­ji sa aktu­el­nim pred­sje­dni­kom SDA Su­lej­ma­nom Ti­hi­ćem ni­je na is­toj ta­la­snoj du­ži­ni. Re­is Ce­rić je u po­slje­dnje vri­je­me okre­nuo le­đa i Ha­ri­su Si­laj­dži­ću. Ri­ječ je o pla­nu da Boš­nja­ci­ma i te­ri­to­ri­ja­ma na ko­ji­ma su Boš­nja­ci ve­ćin­sko sta­no­vniš­tvo vla­da dvo­jac Ba­kir Ize­tbe­go­vić – Mus­ta­fa Ce­rić. Pre­ma ono­me što se pri­ča u bo­lje oba­vi­je­šte­nim kru­go­vi­ma Islam­ske za­je­dni­ce u BiH, re­is Ce­rić ima ozbi­ljnih po­li­ti­čkih am­bi­ci­ja ko­je na­mje­ra­va os­tva­ri­ti upra­vo sa i pre­ko Ize­tbe­go­vi­ća.

Ho­će i fun­kci­ju čla­na Pred­sje­dniš­tva BiH   Pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma do ko­jih je do­šao „San“, Ba­kir Ize­tbe­go­vić je ja­ko za­gri­jan i za po­lo­žaj čla­na Pred­sje­dniš­tva BiH i spre­man je da na toj fun­kci­ji odmah za­mi­je­ni Ha­ri­sa Si­laj­dži­ća.Sko­van je i re­zer­vni plan po ko­jem će Ize­tbe­go­vi­ću nje­gov klan, na­kon što preu­zme du­žnost pred­sje­dni­ka SDA, po­če­ti, na ovaj ili onaj na­čin, da čis­ti te­ren za izbor za čla­na Pred­sje­dniš­tva BiH na općim izbo­ri­ma 2010. go­di­ne.

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku