hamburger-icon

Kliker.info

Safet Sušić : Molim Vas, ne igrajte se sa FIFA-om i UEFA-om!

Safet Sušić : Molim Vas, ne igrajte se sa FIFA-om i UEFA-om!

16 Jula
05:31 2010

I nje­mu je pre­ki­pi­lo. Nje­mu, ko­jem u «nor­mal­nim» si­tu­aci­ja­ma kli­je­šti­ma mo­raš ču­pa­ti ri­je­či, ja­sno je u ka­kvoj se si­tu­aci­ji na­la­zi naš no­go­met; u ćor­so­ka­ku, odno­sno u pat po­zi­ci­ji. Ili su čel­ni­ci Sa­ve­za, tro­čla­no Pred­sje­dniš­tvo, no­go­me­tna vla­da, ne­što lu­ka­vo smi­sli­li, pa ta­kti­zi­ra­ju ili se igra­ju va­trom. Ili, pak svje­sno vo­de no­go­met u pro­past, u sti­lu «što go­re to bo­lje». Sa­fet Su­šić iz Pa­ri­za je dra­ma­ti­čnim, mo­le­ći­vim, sko­ro pla­čnim gla­som ape­li­rao na svi­jest de­le­ga­ta skup­šti­ne NSBiH.- Mo­lim vas ne igraj­te se sa Fi­fom i Uefom! Ka­zne mo­gu bi­ti ri­go­ro­zne, po­slje­di­ce da­le­ko­se­žne – po­ru­čio je de­le­ga­ti­ma iz Pa­ri­za se­le­ktor Su­šić.Vje­ru­je u ra­zum de­le­ga­ta, ra­spo­re­đe­nih od Po­sa­vi­ne do Kra­ji­ne.- Na­dam se da ima ra­zu­mnih, in­te­li­gen­tnih lju­di, ko­ji će shva­ti­ti te­ži­nu si­tu­aci­je. Ne smi­jem ni po­mi­sli­ti šta nas če­ka ako odbi­je­mo sta­tut. Eli­mi­ni­sa­li bi klu­bo­ve i re­pre­zen­ta­ci­ju sa me­đu­na­ro­dne sce­ne, a upi­tno je u ka­kvom bi se am­bi­jen­tu igra­la do­ma­ća li­ga.

Bi­la bi to ve­li­ka sra­mo­tna za drža­vu.Upo­re­dio je se­le­ktor si­tu­aci­ju kod nas sa onom ka­kva je bi­la u fran­cus­kom no­go­me­tu.- I ovo svjet­sko prven­stvo je po­ka­za­lo da ni­ti je­dna re­pre­zen­ta­ci­ja ko­ja ni­je ima­la pra­vi am­bi­jent, ni­je ima­la ni re­zul­ta­te. Vi­dje­li ste šta se de­ša­va­lo sa fran­cus­kom re­pre­zen­ta­ci­jom. Za­to mi je sta­lo da ima­mo am­bi­jent. Me­ne za­ni­ma sa­mo rad na te­re­nu, igra­či, tim, a sa­da sam op­te­re­ćen skup­šti­nom. Ne že­lim o to­me mi­sli­ti, ali je­di­no što mo­gu jes­te da za­mo­lim de­le­ga­te; Ne do­zvo­li­te da nas su­spen­di­ra­ju, jer bi to bi­la smrt za naš no­go­met. Oti­šla bi ru­žna sli­ka i po­ru­ka u svi­jet. Bi­lo bi to po­gu­bno za sve – izja­vio je za «San» Sa­fet Su­šić, ko­ji je tek na kra­ju raz­go­vo­ra izra­zio za­do­volj­stvo na­ja­vom ve­li­ke for­me bh re­pre­zen­ta­ti­va­ca, te po­ja­vom Mun­ha­me­da Be­ši­ća, naj­mla­đeg prvo­tim­ca Ham­bur­ga.Ako bi FI­FA i UEFA su­spen­di­ra­le NSBiH, to bi auto­mat­ski eli­mi­ni­sa­lo sve na­še re­pre­zen­ta­ci­je sa in­ter­na­ci­onal­ne sce­ne. Osim re­pre­zen­ta­ci­je ceh bi pla­ti­li i svi klu­bo­vi ko­ji igra­ju evro ku­po­ve. Na kra­ju, san­kci­ja­ma bi se za­us­ta­vi­li svi tran­sfe­ri bh. igra­ča. Po­dra­zu­mi­je­va se da bi FI­FA i UEFA – za­us­ta­vi­le sve to­ko­ve nov­ca pre­ma NSBiH. Da­kle, bio bi to krah Sa­ve­za. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku