hamburger-icon

Kliker.info

Rifat Dolić optužuje : Agrokomerc raskućili njegovi ljudi?

Rifat Dolić optužuje : Agrokomerc raskućili njegovi ljudi?

31 Oktobra
06:23 2008

 

 

Su­dbi­na imo­vi­ne ve­li­ko­kla­du­škog "Agro­ko­mer­ca" koja se nalazi u Hrvatskoj, a či­ja se vri­je­dnost pro­cje­nju­je na oko 1,8 mi­li­ona eura, još je neizvjesna. Ra­di se o 450 kva­dra­tnih me­ta­ra po­slo­vnog pros­to­ra u na­je­li­tni­jem di­je­lu Za­gre­ba, u bi­znis tor­nju "Za­gre­pčan­ka", ko­jeg hrvat­ska fir­ma "As­tra Agri­meks" na­mje­ra­va odu­ze­ti da bi na­pla­ti­la svo­ja po­tra­ži­va­nja. Me­đu­tim, ci­je­li pro­ces je sto­pi­ran u Trgo­va­čkom su­du u Za­gre­bu na­kon što je me­na­džment "Agro­ko­mer­ca" po­dnio žal­bu. S dru­ge stra­ne, pred­sje­dnik DNZ Ri­fat Do­lić ne mi­sli da je proces za­us­tav­ljen in­ter­ven­ci­jom ru­ko­vod­stva "Agro­ko­mer­ca" ko­ji, kako ka­že, "ne zna ni šta tre­ba po­du­ze­ti", već Vi­je­ća mi­nis­ta­ra BiH. – Ne vje­ru­jem da će pred­sta­vni­ci hrvat­ske fir­me odus­ta­ti od svo­jih na­mje­ra, jer je to za njih ve­li­ki za­lo­gaj i že­le na sva­ki na­čin da za­vrše taj po­sao. Ono što tre­ba is­ta­ći je da se tu ne ra­di o le­gi­ti­mnim, već o fri­zi­ra­nim po­tra­ži­va­nji­ma. Sve je organizirano u do­slu­hu sa advo­ka­ti­ma i me­na­džmen­tom "Agro­ko­mer­ca" i ta potraživanja su, u s­tva­ri, izmiš­lje­na – kaže Do­lić za "San". Po­jaš­nja­va­ju­ći o če­mu se ra­di, Do­lić pod­sje­ća da su "Agro­ko­merc" i "As­tra Agri­meks" ima­li stal­ni po­slo­vni odnos uoči ra­ta.

Enorman iznost

– Na­ra­vno, ima­li su obos­tra­no po­tra­ži­va­nje i du­go­va­nja. "As­tra Agri­meks" je pri­je za­vršet­ka ra­ta po­kre­nu­la spor pred su­dom da bi na­pla­ti­la svo­ja po­tra­ži­va­nja. Odmah po za­vršet­ku ra­ta me­na­džment "Agro­ko­mer­ca" je an­ga­žo­vao advo­ka­ta iz Ve­li­ke Kla­du­še da ih zas­tu­pa u tom spo­ru. Me­đu­tim, taj advo­kat je sa gru­pom lju­di iz "As­tra Agri­meksa" ra­dio za njih i nije dostavljao nika­kve kon­tra-do­ka­ze – kaže Dolić. Za njega je naj­ve­ća tra­ge­di­ja to da su Zagrepčani na svoja potraživanja obra­ču­na­li ma­ksi­mal­nu ka­ma­tu, a is­to­vre­me­no su bi­li du­žni "Agro­ko­mer­cu". – Ka­da su to obra­ču­na­li, uku­pan dug "Agro­ko­mer­ca" "Astra Agrimeksu" izno­sio je oko de­vet mi­li­ona ku­na. Osnovni dug od ko­jeg je sve po­če­lo izno­sio je oko 70 hi­lja­da KM i ne­ma šan­se da je za pe­tna­est go­di­na na­ras­tao de­set pu­ta – kaže Do­lić.V. d. di­re­kto­ra "Agro­ko­mer­ca" Ham­za Čar­ka­džić kaže za "San" da će pos­tu­pak da­lje te­ći na­kon što se ra­zmo­tri žal­ba ko­ja je upu­će­na su­du u Hrvat­skoj. – Mi ne odus­ta­je­mo od to­g prostora, a ne­ko­li­ko pi­sa­ma smo upu­ti­li i pre­mi­je­ru Hrvat­ske Ivi Sa­na­de­ru. Ina­če, kom­ple­tna do­ku­men­ta­ci­ja "Agro­ko­mer­ca" na­la­zi se u Sa­na­de­ro­vom ka­bi­ne­tu. Iako smo mi ne­ko­li­ko pu­ta in­ter­ve­ni­sa­li, oči­gle­dno je da se, ipak, drža­ve BiH i Hrvat­ska tre­ba­ju do­go­vo­ri­ti ka­ko to da­lje re­gu­li­sa­ti – ka­že Čar­ka­džić.- Mi­slim da ov­dje prema Hrvatskoj za­je­dno mo­ra­ju nas­tu­pi­ti FBiH i Vi­je­će mi­nis­ta­ra BiH, a naj­ve­ći pro­blem u ci­je­loj pri­či je to što Vi­je­će mi­nis­ta­ra ne­ma re­gis­tar imo­vi­ne ko­ja se na­la­zi van BiH – ka­že Ri­fat Do­lić. 

 (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku