hamburger-icon

Kliker.info

Reis Cerić : čo­vjek je u sre­di­ni izme­đu ra­zu­ma du­še i po­žu­de ti­je­la

Reis Cerić : čo­vjek je u sre­di­ni izme­đu ra­zu­ma du­še i po­žu­de ti­je­la

11 Augusta
04:25 2010

Re­isu-l-ule­ma Islam­ske za­je­dni­ce u BiH dr. Mus­ta­fa Ce­rić upu­tio je ju­čer ra­ma­zan­sku čes­tit­ku ko­ju  u cje­los­ti pre­no­simo.- Dra­ga bra­ćo i ses­tre, u sri­je­du 11. av­gus­ta 2010. go­di­ne po Mi­la­du pa­da 1. dan ra­ma­za­na u 1431. go­di­ne po Hi­džri. Ovo je 1429. ra­ma­zan od ka­ko je Uzvi­še­ni Al­lah obja­vio svom Po­sla­ni­ku Mu­ham­me­du, a.s., da je mje­sec ra­ma­zan vri­je­me pos­ta: "O vjer­ni­ci ne­ka zna­te da vam se pro­pi­su­je post kao što je bio pro­pi­san i oni­ma pri­je vas da bis­te bi­li po­bo­žni i skru­še­ni (El-Be­ka­re, 179) – po­ru­čio je re­is Ce­rić.  Vje­ra nas uči, ka­že re­is Ce­rić, da pos­to­je tri vrste bi­ća – me­le­ki sa ra­zu­mom bez stras­ti, ži­vo­ti­nje sa stras­ti­ma bez ra­zu­ma i čo­vjek sa ra­zu­mom i sa stras­ti­ma.- Ako stras­ti nad­vla­da­ju ra­zum, on­da je ži­vo­ti­nja bo­lja od čo­vje­ka, ali ako ra­zum nad­vla­da strat­sti, on­da je čo­vjek bo­lji od me­le­ka. Pre­ma to­me, čo­vjek je u sre­di­ni izme­đu ra­zu­ma du­še i po­žu­de ti­je­la. U tom stal­nom na­dme­ta­nju izme­đu čo­vje­ko­vog du­ha i čo­vje­ko­vog ti­je­la naj­bo­lji su­di­ja je po­bo­žnost i skru­še­nost ko­ju pro­pi­su­je vje­ra kroz post. Jer u pos­tu du­ša i ti­je­lo pos­ta­ju je­dno bi­će u po­kor­nos­ti Uzvi­še­nom Bo­gu – po­ru­čio je re­is Ce­rić.

Mu­ba­rek ra­ma­zan je, ka­že re­is, vri­je­me u ko­jem se naj­sna­žni­je oči­tu­je ta oso­bna po­bo­žnost čo­vje­ka za ko­ju Uzvi­še­ni Al­lah ka­že da se ne mo­že mje­ri­ti ni sa je­dnom ovo­du­nja­lu­čkom vri­je­dnos­ti.– "Post je – ka­že Uzvi­še­ni Al­lah – mo­ja stvar i ja ću to po­se­bno vre­dno­va­ti". Pred na­ma je mje­sec ra­ma­zan u ko­jem će­mo pos­ti­ti sa že­ljom da se uči­mo sa­mo­dis­ci­pli­ni ti­je­la i du­še u po­kor­nos­ti Al­la­hu Uzvi­še­nom. Iba­det pos­ta uči čo­vje­ka da ni­je sam na svi­je­tu, već da pos­to­je lju­di i stva­ri oko nje­ga ko­je tre­ba da upo­zna – po­ru­čio je re­is Ce­rić.Post je, ka­že on, uzvi­še­no sta­nje du­še ko­ja se odma­ra dok po­sma­tra, ko­ja se hra­ni dok ra­zmiš­lja, ko­ja se li­je­či dok raz­go­va­ra.- Ra­ma­zan nam do­no­si mnoš­tvo da­ro­va, ko­ji nas oba­ve­zu­ju da i mi da­ru­je­mo: naš ži­vot i na­šu po­bo­žnost Stvo­ri­te­lju, na­šu za­hval­nost i po­slu­šnost ro­di­te­lji­ma, na­šu vjer­nost i po­uz­da­nost pri­ja­te­lji­ma, na­šu bri­gu i naš li­jep pri­mjer na­šoj dje­ci, na­šu lju­bav i vjer­nost bra­čnom dru­gu i dru­ga­ri­ci, te da da­ru­je­mo otvo­re­nost na­še du­še, ši­ri­nu na­še­ga srca i pru­žnost na­še ru­ke bra­ći i ses­tra­ma ko­ji­ma du­gu­je­mo na­šu bri­gu i na­šu lju­bav – pod­sje­tio je re­is Ce­rić.

Sto­ga je po­zvao "sve imu­ćne lju­de i one ko­ji zbog bo­les­ti, sta­ros­ti ili ne­kog dru­gog ra­zlo­ga ne mo­gu pos­ti­ti pa su, sto­ga, du­žni po­di­je­li­ti fi­dju, ot­pla­tu du­ga pos­ta u vi­si­ni je­dno­dne­vne is­hra­ne za je­dnu oso­bu, da ovo­ga ra­ma­za­na umjes­to ve­li­kih if­ta­ra upla­te if­tar na ra­čun ku­hi­nje Sta­ri Grad u Sa­ra­je­vu, sa ci­ljem da se sva­kim da­nom or­ga­ni­zi­ra pet hi­lja­da if­ta­ra za sve one ko­ji za­slu­žu­ju na­šu ko­le­kti­vnu bri­gu i lju­bav ši­rom na­še do­mo­vi­ne".- Po­se­bno, po­zi­vam omla­di­nu-stu­den­te da svo­jim do­bro­vo­ljnim ra­dom po­mo­gnu ovu ple­me­ni­tu ra­ma­zan­sku akci­ju sa ci­ljem da u na­šoj ze­mlji ni­ko ne bu­de gla­dan – po­ru­čio je re­is Ce­rić.Ra­ma­zan je, ka­že on, ra­dost na ne­bu i na Ze­mlji za one ko­ji će se u ime uzvi­še­nih ide­ala po­bo­žnos­ti i hu­ma­ni­zma mje­sec da­na odri­ca­ti je­la i pi­ća da bi im du­ša bi­la ši­ro­ka i ru­ka da­rež­lji­va i srce pu­no suo­sje­ća­nja pre­ma ro­di­te­lji­ma, si­ro­ča­di­ma, si­ro­ma­si­ma, ko­mši­ja­ma, bli­žim i dalj­njim ro­đa­ci­ma, te svim lju­di­ma do­bre vo­lje.- Svi­ma vam od srca že­lim sre­tan ra­ma­zan, mo­le­ći dra­gog Al­la­ha dž.š. za va­še zdrav­lje i us­pjeh u ži­vo­tu i ra­du. Po­se­bno že­lim ra­ma­zan čes­ti­ta­ti pro­gna­nim, bo­le­snim i ne­mo­ćnim sa do­vom Stvo­ri­te­lju Uzvi­še­nom da im bu­de na po­mo­ći! Sa oso­bi­tim že­lja­ma ra­ma­zan čes­ti­tam na­šoj bra­ći u Hrvat­skoj, Slo­ve­ni­ji, San­dža­ku, Ko­so­vu, Crnoj Go­ri, Srbi­ji, Ma­ke­do­ni­ji, te boš­nja­čkoj di­ja­spo­ri i svim mu­sli­ma­ni­ma i mu­sli­man­ka­ma u svi­je­tu: Ra­ma­zan še­rif mu­ba­rek ol­sun – po­ru­čio je re­is Ce­rić.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku