hamburger-icon

Kliker.info

Razočarana Fata Orlović : Naši političari su obična bagra,samo daju lažna obećanja

Razočarana Fata Orlović : Naši političari su obična bagra,samo daju lažna obećanja

12 Juna
06:08 2010

Fa­ta Or­lo­vić iz Ko­nje­vić P­lja kod Bra­tun­ca, ko­ja se go­di­na­ma bo­ri da se iz njenog dvorišta ukloni bes­pra­vno iz­gra­đe­na crkva, ka­že u pe­tak za "San" da ni na­kon 10 go­di­na ra­že­nja prav­de na su­du, ne­će odus­ta­ti od svo­je bor­be.- Dok sam ži­va, ja ću se bo­ri­ti. Na­kon to­ga bo­rit će se mo­ja dje­ca, mi unu­ci, sve će­mo se bo­ri­ti. Tra­žim sa­mo prav­du i ni­šta vi­še. Iako je spo­ra, do­ći će pravda kad tad  –

ka­že Or­lo­vićeva.Svojom nedavnom odlu­kom, kaže nam, Osno­vni su­d u Sre­bre­ni­ci ko­ji je tre­bao pre­su­di­ti o iz­mje­šta­nju crkve, umjes­to da joj donese pravdu, lu­pioo joj je no­vi ša­mar…- Sa­mo me la­žu. Ta­ko je go­di­na. Sad su izmi­sli­li da ni­smo na vri­je­me pre­da­li tu­žbe­ni na­log, što nije is­ti­na. Ali, eto, šta da ra­dim? Mo­je je da če­kam i ja ću če­ka­ti. Na­dam se da ću sa­mo do­ži­vjeti da je iz­mjes­te, jer go­di­na­ma odu­go­vla­če sa lo­po­vlu­ci­ma. Ja prva ne­ću po­pus­ti­ti.

Crkva u Ko­nje­vić Po­lju sto­ji da nas pro­vo­ci­ra, a ne da se pravoslavni mo­le Bo­gu – is­ti­če Fa­ta.U bor­bi za prav­du polako ostaje sa­ma. Osim ro­dbi­ne, ni po­li­ti­ča­ri joj ne že­le vi­še po­mo­ći. Ne mogu, tvrde oni sami, ni u Islamskoj zajednici. Muf­ti­ja tu­zlan­ski Hu­si­en ef. Ka­va­zo­vić ka­že da je ovo slu­čaj za drža­vu, da muf­tij­stvo ne smi­je da se mi­je­ša u pri­va­tne stva­ri.- Mi ne mo­že­mo po­mo­ći. Drža­va mo­že, a ne­će ni­šta da ura­di. Krše se ljud­ska pra­va go­dinama. Ja sam čak mo­lio i epis­ko­pa zvor­ni­čko-tu­zlan­skog Va­si­li­ja Ka­ča­ven­du da ne­što po­du­zme, da se ova ago­ni­ja ri­je­ši. No, od­go­vo­rio mi je "ima sud, ne­ka odlu­či ko je u pra­vu" – ka­že Ka­va­zo­vić.Tačno to ponovili su u petak u Epar­hi­ji zvor­ni­čko-tu­zlan­skoj i za "San". Ka­žu da ne že­le da ko­men­ta­ri­šu slu­čaj Fa­te Or­lo­vić, jer "ima sud, a su­du va­ljda zna šta ra­di".- Fa­ti­no je i nje­nim advo­ka­ti­ma pres­ta­jeo sa­mo da se ža­le na već ra­ni­je odlu­ke. Ne­ka se ža­le, ima­ju vre­me­na – ka­žu u Epar­hi­ji zvor­ni­čko-tu­zlan­skoj.

Političari su bagra        – I na­ši po­li­ti­ča­ri su obi­čna ba­gra. Sa­mo da­ju la­žna obe­ća­nja. Bi­će da­nas, bi­će su­tra. No, svi su oni is­ti kao i ovi iz Re­pu­bli­ke Srpske. Oni su svo­je na­pla­ti­li, njih ne za­ni­ma mo­ja imo­vi­na ni­ti su­dbi­na – kaže Fata Orlović.

Halilović će vidjeti             – Te­ško je sad bi­lo šta re­ći. Sud ra­di svoj po­sao i ne že­lim da da­jem bi­lo ka­kve pro­gno­ze. Pos­to­ji žal­be­ni rok, vi­djet će­mo šta će bi­ti – ka­že Haj­ru­din Ha­li­lo­vić, pred­sje­dnik Osno­vnog su­da u Sre­bre­ni­ci. (Kliker.info-San)

 

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku