hamburger-icon

Kliker.info

Ras­ta­la sam se s ocem, ras­ta­jem se i s nje­go­vim kos­ti­ma

Ras­ta­la sam se s ocem, ras­ta­jem se i s nje­go­vim kos­ti­ma

10 Jula
05:13 2009

Ne pos­to­je ri­je­či ko­ji­ma bi se vje­ro­dos­toj­no mo­gli opi­sa­ti ne­iz­mjer­na tu­ga i bol pre­ži­vje­lih Sre­bre­ni­ča­na ka­da se ju­čer ma­lo pri­je 12 sa­ti po­vor­ka ko­ja je iz Vi­so­kog u Sre­bre­ni­cu vo­zi­la pos­mrtne os­tat­ke 534 iden­ti­fi­ko­va­ne žrtve sre­bre­ni­čkog ge­no­ci­da, za­us­ta­vi­la de­se­tak mi­nu­ta is­pred zgra­de Pred­sje­dniš­tva BiH u Sa­ra­je­vu.Mu­kla ti­ši­na ko­ju po­vre­me­no pre­ki­da­ju je­ca­ji. Maj­ke, kćer­ke, ses­tre… upla­ka­ne trče do ka­mi­ona, stav­lja­ju ci­je­će, uče fa­ti­hu. Me­đu nji­ma su bi­le i ses­tre Mu­ne­ve­ra Be­gić (29) i Be­si­ma Ibra­hi­mo­vić (32) ko­je su će su­tra u Po­to­ča­ri­ma uko­pa­ti oca Haj­ru­di­na.- Pri­je 14 go­di­na vo­dio me je za ru­ku. Ote­li su mi ga du­šma­ni, i sad mi je pred oči­ma ta sli­ka. Ne­mam vi­še sna­ge. Ni­je do­če­kao da vi­di ni je­dno unu­če – pri­ča nam je­ca­ju­ći Mu­ne­ve­ra.Upla­ka­na Be­si­ma do­da­je da su se ras­ta­li sa ocem 1995. i da se sa­da po­no­vo ras­ta­ju sa nje­go­vim kos­ti­ma.Isme­ta Ome­ro­vić vi­dno po­tre­se­na, go­vo­ri nam da je iz­gu­bi­la je sve osim svo­je tro­je dje­ce. Ka­že te­žak joj je ži­vot.

Sa­ma se bo­ri da dje­ci obez­bje­di ka­kvu ta­kvu bu­du­ćnost. Ali naj­te­že joj je u ovo vri­je­me ka­da se obi­lje­ža­va go­diš­nji­ca ge­no­ci­da u Sre­brni­ci, ka­da po­no­vo pre­živ­lja­va sve stra­ho­te ža­le­ći što su nje­ni muž, dva bra­ta, ami­dže… mo­ra­li za­vrši­ti na ta­kav okru­tan na­čin.Ni­za­ma Osma­no­vić ka­že sa­mo da je iz­gu­bi­la mu­ža Me­hme­da­li­ju, sve­kra Sa­fe­ta, dje­ve­ra Ju­su­fa i sto­ti­ne ro­đa­ka. Ha­ša Osma­no­vić je pri­je pet go­di­na uko­pa­la su­pru­ga Ju­su­fa, a njne­na kćer­ka Ane­sa Sma­jić pri­ča nam da joj je muž 1995. za­ro­bljen dok je ra­dio u bol­ni­ci.– Mo­ja kćer­ka Emi­na ima 17 i po go­di­na i ni­ka­da ni­je upo­zna­la oca – do­da­je Ane­sa.Fa­ti­ma Hu­se­ini­ović iz­gu­bi­la je 17 naj­bli­žih. Su­pru­ga Mu­ni­ba uko­pa­la je na de­se­to­go­diš­nji­cu sre­bre­ni­čkog mas­kra. U Sre­bre­ni­cu se ni­je vra­ti­la jer ta­mo na sve mo­gu­će na­či­ne ko­če njen po­vra­tak…Vra­ti­li su se, me­đu­tim, ju­čer pos­mrtni os­ta­ci još je­dne gru­pe iden­ti­fi­ko­va­nih žrta­va ge­no­ci­da. Broj­ni ži­vi Sre­bre­ni­ča­ni do­če­ka­li su ko­lo­nu sa ta­bu­ti­ma, ko­ja je prvi put pro­šla uli­ca­ma Sre­bre­ni­ce, a po­tom su ta­bu­ti smje­šte­ni u ha­lu biv­še Fa­bri­ke aku­mu­la­to­ra. Čla­ni­ca Udru­že­nja "Po­kret maj­ki en­kla­va Sre­be­re­ni­ca i Že­pa" Ka­da Ho­tić ka­že za "San" da je tu­žna što nje­nog si­na Sa­mi­ra ne­ma još ni­gdje, a ne­ma i ni­ka­kvog tra­ga o iden­ti­fi­ka­ci­ji.- Vo­lje­la bih da i ja na 14. go­diš­nji­cu ge­ni­ci­da u Sre­bre­ni­ci uko­pam mo­je, pa da za­vršim sa tim. Si­nu sam os­ta­vla mjes­to po­red mu­ža, na­dam se da ću ga pro­na­ći, ali ako ga ne pro­na­đem pos­ta­vit ću ni­šan sa nje­go­vim ime­nom da se zna da je on ne­ka­da pos­to­jao. Ov­dje sam sad sa svim onim ko­ji uko­pa­va­ju svo­je i ko­ji još če­ka­ju i ko­ji ni­su ve­za­ni za Po­to­ča­re, ali ho­će da bu­du uz nas, da nam pru­že ne­ku utje­hu sao­sje­ća­nja – pri­ča nam Ho­ti­će­va.Ona je u Po­to­ča­ri­ma do sa­da uko­pa­la mu­ža, je­dnog bra­ta i dje­ve­ra. Dru­gi njen brat, ka­že, još če­ka na ukop. Ni­su mu pro­na­šli gla­vu pa nje­go­va su­pru­ga če­ka još ne­ko vri­je­me.- Ima­la sam dvi­je tri dže­na­ze mo­jih i do­bro znam ka­kav je osje­ćaj. Bit će­mo uz na­še Sa­ba­he­tu, Zu­mru, Su­adu…, ko­je će uko­pa­ti svo­je. Je­dna dru­goj će­mo bi­ti utje­ha – ka­že Ho­ti­će­va.Žrtva­ma sre­bre­ni­škog ge­no­ci­da is­pred zgra­de Pred­sje­dniš­tva BiH oda­li su po­čast i pred­sje­da­va­ju­ći Že­ljko Ko­mšić i član Ha­ris Si­laj­džić, čla­no­vi Par­la­men­ta FBiH, fe­de­ral­ne iz­vršne vlas­ti i vlas­ti Kan­to­na Sa­ra­je­vo. Sje­dni­ca Do­ma na­ro­da fe­de­ral­nog Par­la­men­ta pre­ki­nu­ta je na po­la sa­ta iz pi­je­te­ta pre­ma žrtva­ma.

Parlamentarci pali na moralnom ispitu

Že­ljko Ko­mšić ka­že za "San" da ga je strah što se sve vi­še lju­di gle­da­ju kroz vjer­sku, etni­čku i stra­na­čku pri­pa­dnost a ne ljud­sku stra­nu ka­ko bi to tre­ba­lo bi­ti.- Sra­mno je po­na­ša­nje je­dnog di­ja­la drža­vnih par­la­man­ta­ra­ca. Ne­ću da ih di­je­lim ni po na­ci­ji ni po te­ri­to­ri­ji. Ci­je­la Evro­pa je re­kla, Sud je pot­vrdio ge­no­cid, ma­da ne tre­ba ni­ko to da pot­vrđu­je jer svi smo to vi­dje­li. Ti par­la­men­tar­ci pa­li su na mo­ral­nom ispi­tu pre­ma zlo­či­nu. Ne mo­gu da vje­ru­jem da lju­di na ta­kav na­čin mo­gu bro­ja­ti žrtve. Žao mi je zbog sva­či­jeg gu­bit­ka, sva­ka žrtva je vri­je­dna i sva­ko za­slu­žu­je po­što­va­nje – re­kao nam je Ko­mšić ko­men­ti­ra­ju­ći to što u Par­la­men­tu BiH ni­je usvo­je­na ini­ci­ja­ti­va da se 11. ju­li prol­ga­si da­nom sje­ća­nja na žrtve ge­no­ci­da u Sre­bre­ni­ci.Odbiv­ši da ko­me­ta­ri­še to što tre­ći član Pred­sje­dniš­tva ju­čer ni­je bio pred zgra­dom, Ko­mšić je re­kao da li­čno po­štu­je Ne­boj­šu Ra­dma­no­vi­ća, ali da ne­će da tu­ma­či nje­go­ve ra­zlo­ge. Ra­dma­no­vić je u to vri­je­me imao pres kon­fe­ren­ci­ju u Ba­njoj Lu­ci i na­ja­vio da ni ove go­di­ne ne­će ići u Po­to­ča­re jer se taj, ka­ko ka­že, skup po­li­ti­zi­ra. 

Spi­sak iden­ti­fi­ko­va­nih ko­ji će bi­ti su­tra uko­pa­ni                                                                                 U Po­to­ča­ri­ma će su­tra bi­ti uko­pa­ni Abi­do­vić (Fe­rid) Fi­kret 1977, Abi­do­vić (Ša­ban) Ra­sim 1940, Ade­mo­vić (Av­do) Sa­dik 1953, Ade­mo­vić (Mus­ta­fa) Esed 1926, Ade­mo­vić (Nu­ri­ja) Av­do 1926, Ade­mo­vić (Osman) Ibra­him 1937, Ahme­to­vić (Ab­du­lah) Me­rim 1973, Ahme­to­vić (Av­du­lah) Zi­jad 1974, Ahme­to­vić (Ed­hem) Be­ćir 1946, Ahme­to­vić (Ha­šim) Ahmo 1936, Ahme­to­vić (Osman) Mu­nib, Ahme­to­vić (Ra­mo) Mu­jo 1927, Ahme­to­vić (Ra­mo) Su­lej­man 1935, Ale­mić (Sal­kan) Haj­ru­din 1956, Alić (Abid) Me­ho 1931, Alić (Ali­ja) Ha­ki­ja 1941, Alić (Ali­ja) Ma­hmut 1959, Alić (Ha­san) El­vis 1976, Alić (Hu­so) Ha­san 1953, Alić (Me­hmed) Esed 1941, Alić (Me­vlu­din) Mir­sad 1974, Alić (Mu­jo) Ša­ćir 1960, Alić (Mus­ta­fa) Re­fik 1943, Alić (Nu­rif) Be­ha­ji­ja 1952, Alić (Nu­rif) Me­sud 1950, Alić (Su­ljo) Mus­ta­fa 1949, Alić (Ša­ćir) Me­hru­din 1981, Alić (Ša­ćir) Ša­bo 1925,, Alić (Zaj­ko) Sa­do 1970, Ali­efen­dić (Dže­mal) Ba­hru­din 1976, Ali­ho­džić (Sma­il) Se­nid 1973, Ali­ja­še­vić (Me­ho) Izet 1940, Ali­spa­hić (Adil) Be­ha­dil 1979, Ali­spa­hić (Omer) Mu­jo 1965, Atić (Se­na­hid) Se­jad 1972, Av­dić (Ća­mil) Zi­jad 1969, Av­dić (Da­ut) Sa­id 1974, Av­dić (Ha­med) Mu­ha­med 1974, Av­dić (Hu­se­jin) Him­zo 1941, Av­dić (Ju­nuz) Ha­med 1951, Av­dić (Ju­nuz) Ra­mo 1957, Av­dić (Me­hmed) Va­hid 1976, Av­dić (Me­miš) Omer 1940, Av­dić (Mu­jo) Av­du­lah 1972, Av­dić (Se­lim) Mus­ta­fa 1970,Baj­ra­kta­re­vić (Sal­ko) Ali­ja 1960, Baj­ra­mo­vić (Atif) Mu­jo 1969, Ba­šić (Ha­san) Ha­sib 1959, Be­ći­ro­vić (Ba­hri­ja) Ne­zir 1948, Be­ći­ro­vić (Baj­ro) Ab­du­lah 1952, Be­ći­ro­vić (Be­ćir) Ibra­him 1951, Be­ći­ro­vić (Ibiš) Ahmo 1922, Be­ći­ro­vić (Ismet) Si­dik 1966, Be­ći­ro­vić (Ki­ram) Se­id 1971, Be­ga­no­vić (Ahmet) Baj­ro 1953, Be­gić (Be­go) Sa­ba­hu­din 1972, Be­gić (Emin) Sa­lih 1941, Be­gić (Ka­dri­ja) Ejub 1973, Be­gić (Ma­hmut) Be­go 1949, Be­gić (Osman) Mu­jo 1944, Be­gić (Sel­man) Haj­ru­din 1937, Be­gić (Zil­dži­ja) Ali­ja 1972, Be­go­vić (Ha­šim) Ba­vlu­din 1973, Be­go­vić (Ha­šim) Ka­sim 1976, Be­gza­dić (Ali­ja) Haj­ru­din 1954, Be­krić (Ša­ban) Va­hid 1974, Be­ktić (Abid) Dže­mal 1960, Be­ktić (Be­kto) Mu­nib 1953, Be­ktić (Dže­mal) Esad 1958, Be­ktić (Hu­so) Su­ad 1967, Be­ktić (Ibra­him) Hu­so 1938, Be­ktić (Ki­ram) Ka­dri­ja 1974, Be­ktić (Su­ljo) Be­kto 1940, Be­šić (Me­hme­da­li­ja) Me­vlu­din 1943, Be­šli­ja (Ha­san) Han­ka 1930, Bo­ro­go­vac (Nur­din) Emir 1974, Boš­njak (Ohran) Nu­ri­ja 1968, Brgu­lja (Me­hmed) Re­šid 1929, Bu­dić (Ibro) Ismet 1964, Bu­lju­ba­šić (Av­di­ja) Ha­san 1938, Bu­rić (Me­ho) Me­hmed 1965, Ča­ka­no­vić (Ća­zim) Ha­zim 1964, Ča­ka­no­vić (Hil­mo) Ća­zim 1938, Čar­da­ko­vić (Hrus­tem) Be­ha­dil 1961, Če­li­ko­vić (Osman) Ša­ban 1949, Će­ri­mo­vić (Mus­ta­fa) Osman 1939,Će­ri­mo­vić (Ša­ban) Ne­zir 1936, De­lić (Ali­ja) Me­vlu­din 1956, De­lić (Hu­so) Sej­fo 1938, De­lić (Ibra­him) Ibro 1959, De­lić (Me­ho) Se­ad 1961, De­lić (Nur­ko) Se­na­hid 1967, De­lić (Sa­do) Ha­so 1951, De­lić (Sel­man) Ra­mo 1941, De­lić (Su­ljo) Me­hmed 1950, De­mi­ro­vić (Ibro) Ibra­him 1950, Der­vi­še­vić (Hu­so) Se­na­hid 1965, Der­vi­še­vić (Za­im) Haj­ru­din 1936, Diz­da­re­vić (Ha­ki­ja) Me­hme­da­li­ja 1960, Diz­da­re­vić (He­dib) Hu­so 1954, Du­go­njić (Ju­nuz) Enez 1975, Du­ra­ko­vić (Be­go) Ismet 1944, Du­ra­ko­vić (Mi­ra­lem) Mu­šan 1975, Du­ra­ko­vić (Mi­ra­lem) Na­ser 1971, Du­rić (Hil­mo) Mu­min 1935, Dža­na­no­vić (Ša­ćir) Ne­zir 1979, Dža­nić (Be­kto) Mu­sred 1955, Đo­gaz (Ha­med) Sa­ba­hu­din 1975, Đo­gaz (Mus­ta­fa) Mu­nib 1974, Đo­gaz (Mus­ta­fa) Omer 1976, Đo­zić (Ali­ja) Sa­dik 1955, Efen­dić (Be­sim) Azem 1938, Efen­dić (Be­sim) Me­hmed 1932, Efen­dić (Hu­se­in) Av­do 1967, Efen­dić (Šem­so) Šev­ko 1940, Em­kić (Ibra­him) El­ve­din 1979, Fa­zlić (Omer) Re­šid 1931, Fej­zić (Fa­dil) Mus­ta­fa 1959, Fej­zić (Nu­ri­ja) Ha­san 1929, Fej­zić (Ša­ban) Ri­jad 1977, Ga­be­ljić (Azem) Ća­mil 1943, Ga­be­ljić (Baj­ro) Ha­šim 1950, Ga­be­ljić (Ha­san) Ra­sim 1940, Ga­be­ljić (Ne­zir) Ali­ja 1978, Ga­be­ljić (Ra­sim) Mir­sad 1966, Ga­be­ljić (Sej­fo) Omer 1960, Ga­ra­lje­vić (Enez) En­ver 1976, Ga­ra­lje­vić (Enez) Ne­vres 1971, Ga­ra­lje­vić (Ifet) Sa­mir 1974, Ge­ro­vić (Ibro) Haj­ro 1962, Ge­ro­vić (Nu­rif) Nu­ri­ja 1967, Glu­hić (Mu­jo) Ibra­him 1932, Go­be­ljić (Baj­ro) Lu­tvo 1932, Goj­či­no­vić (Ahmet) Ha­med 1970, Gur­dić (Mu­jo) Ha­zim 1972, Gur­dić (Mus­ta­fa) Ju­nuz 1953, Gur­dić (Za­jim) El­vir 1976, Gu­šić (Sa­ri­ja) Ibro 1938, Ha­dži­bu­lić (Ha­šim) Dže­vad 1974, Ha­džo­vić (Ali­ja) Azem 1939, Ha­džo­vić (Ne­zir) Ba­hru­din 1977, Ha­džo­vić (Ne­zir) Ne­zmir 1973, Ha­fi­zo­vić (Mus­ta­fa) Ibra­him 1953, Ha­fi­zo­vić (Mu­šan) Ha­san 1951, Haj­da­re­vić (Be­ćir) Ša­hin 1945, Haj­da­re­vić (Su­ljo) Ibra­him 1943, Ha­li­lo­vić (Adem) Ala­ga 1931, Ha­li­lo­vić (Asim) Azmir 1972, Ha­li­lo­vić (Baj­ro) Ibro 1972, Ha­li­lo­vić (Emin) Ra­mo 1934, Ha­li­lo­vić (Him­zo) Ha­med 1969, Ha­li­lo­vić (Hu­so) Ri­fet 1960, Ha­li­lo­vić (Ibra­him) Mu­ha­med 1972, Ha­li­lo­vić (Ka­dri­ja) Ka­dmir 1975, Ha­li­lo­vić (Omer) Me­miš 1937, Ha­li­lo­vić (Ra­mo) Se­lim 1953, Ha­li­lo­vić (Sa­bri­ja) Ved­had 1974, Ha­li­lo­vić (Sa­do) Sa­lih 1934, Ha­li­lo­vić (Sa­lih) Ba­hru­din 1975, Ha­mi­do­vić (Sel­mo) Se­lim 1956, Ham­za­be­go­vić (Haj­ru­din) Fe­him 1970, Ham­za­be­go­vić (Zu­hdi­ja) Sa­fet 1968, Han­džić (Ali­ja) Hir­ki­ja 1976, Ha­sa­no­vić (Adem) Me­ho 1937, Ha­sa­no­vić (Adil) Ni­had 1971, Ha­sa­no­vić (Ali­ja) Ahmo 1977, Ha­sa­no­vić (Av­do) Ismet 1944, Ha­sa­no­vić (Av­do) Nu­sret 1953, Ha­sa­no­vić (Dže­mal) Fa­hret 1971, Ha­sa­no­vić (Haj­ro) Sa­lih 1938, Ha­sa­no­vić (Ha­ki­ja) Esad 1970, Ha­sa­no­vić (Ha­san) Hu­se­in 1952, Ha­sa­no­vić (Him­zo) Nu­ri­ja 1963, Ha­sa­no­vić (Hu­se­jin) Se­na­hid 1960, Ha­sa­no­vić (Ibra­him) Me­hmed 1967, Ha­sa­no­vić (Ismet) Er­min 1971, Ha­sa­no­vić (Ismet) Ju­suf 1976, Ha­sa­no­vić (Ka­dri­ja) Ismet 1968, Ha­sa­no­vić (Mu­šan) Ri­fet 1972, Ha­sa­no­vić (Ohran) Me­vlu­din 1957, Ha­sa­no­vić (Osman) Mus­ta­fa 1930, Ha­sa­no­vić (Ra­mo) Ka­sim 1944, Ha­sa­no­vić (Ra­sim) Dže­mal 1961, Ha­sa­no­vić (Sal­čin) Osmo 1961, Ha­sa­no­vić (Sa­lih) Mu­jo 1927, Ha­sa­no­vić (Sej­fo) Haj­ro 1976, Ha­sa­no­vić (Sej­fo) Ha­sib 1975, Ha­sa­no­vić (Se­lim) Baj­ro 1936, Ha­sa­no­vić (Sel­man) Ša­ban 1940, Ha­sa­no­vić (Ša­bo) Su­ljo 1953, Ha­sa­no­vić (Za­hir) Ibiš 1952, Ha­sa­no­vić (Za­hir) Ismet 1950, Ha­sić (Ahmo) Se­ad 1970, Ha­sić (Av­do) Ra­mo 1949, Ha­sić (Ed­hem) Mu­nir 1975, Ha­sić (Omer) Ju­suf 1950, Has­kić (Fi­kret) Ahmo 1975, Hir­kić (Adem) Su­ljo 1965, Hir­kić (Hu­se­in) Sa­ba­hu­din 1975, Hir­kić (Su­ljo) Ha­lid 1938, Ho­džić (Arif) Zul­fo 1939, Ho­džić (Ibro) Me­šan 1950, Ho­džić (Ju­so) Hu­so 1965, Ho­džić (Mu­jo) Ha­san 1957, Ho­džić (Mu­nib) Sa­ba­hu­din 1965, Ho­džić (Sal­ko) Hu­se­jin 1933, Ho­džić (Sal­ko) Sej­fo 1958, Ho­džić (Sej­fo) Sal­ko 1928, Hrnjić (Sal­ko) Me­hmed 1928, Hrus­ta­no­vić (Da­hmo) Omer 1976, Hrus­tić (Omer) Pa­šan 1939, Hu­kić (Ga­ji­bi­ja) Ed­hem 1976, Hu­rem (Mus­ta­fa) Haj­ra 1929, Hu­re­mo­vić (Ha­san) Mir­sad 1975, Hu­re­mo­vić (Ha­san) Mus­ta­fa 1977, Hu­re­mo­vić (Mus­ta­fa) Šev­ko 1956, Hu­se­ji­no­vić (Fe­him) Ra­miz 1977, Hu­sej­no­vić (Atif) Fe­ho 1948, Hu­sej­no­vić (Ha­san) Ha­so 1960, Hu­sej­no­vić (Ha­šim) Azim 1966, Hu­sej­no­vić (Ibro) Dže­vad 1975, Hu­sej­no­vić (Ne­zir) Aziz 1961, Hu­sej­no­vić (Ne­zir) Mir­sad 1968, Hu­sej­no­vić (Osman) Ne­džad 1973, Hu­sej­no­vić (Ša­ban) Sa­bit 1954, Hu­sić (Ha­san) Sa­fet 1969, Hu­sić (Hu­se­in) Ra­mo 1953, Hu­sić (Me­hmed) Mu­jo 1971, Hu­sić (Sa­do) Be­ha­dil 1941, Hu­sić (Ša­ban) Da­hmo 1962, Hu­sić (Ša­ćir) Še­val 1968, Hu­sić (Ve­jiz) Se­id 1954, Ibi­še­vić (Omo) Šev­ko 1945, Ibi­še­vić (Sal­ko) Ri­fet 1960, Ibra­hi­mo­vić (Atif) Ra­mo 1927, Ibra­hi­mo­vić (Av­do) Sal­čin 1929, Ibra­hi­mo­vić (Be­ćir) Ra­mo 1942, Ibra­hi­mo­vić (Dže­mal) Se­nad 1979, Ibra­hi­mo­vić (Omer) Dže­ma­il 1964, Ibra­hi­mo­vić (Su­ljo) Mu­ha­med 1937, Ibra­hi­mo­vić (Ve­hbi­ja) Haj­din 1962, Ibrić (Mu­jo) Ali­ja 1947, Ibrić (Sa­fet) Al­mir 1975, Ima­mo­vić (Sa­lih) Sa­fet 1956, Imer (Mus­ta­fa) Fa­ruk 1950, Imši­ro­vić (Arif) Mu­nib 1970, Izmir­lić (Ibro) Ismet 1938, Ja­hić (Hu­so) Me­hmed 1935, Ja­hić (Me­hmed) Sa­ib 1960, Ja­hić (Osman) Fe­him 1958, Ja­ku­bo­vić (Muj­čin) Zi­kret 1977, Ja­ku­bo­vić (Mu­jo) Fi­kret 1968, Ja­ša­re­vić (Hu­so) Sa­lih 1938, Ja­ša­re­vić (Osman) Baj­ro 1942, Ja­ša­re­vić (Sa­lih) Ha­zim 1969, Ju­go­vić (Der­vo ) Ha­med 1942, Ju­go­vić (Ed­hem) Sa­du­din 1969, Ju­nu­zo­vić (Hu­so) Ša­ban 1948, Ju­su­po­vić (Re­šid) Te­ufik 1971, Ka­bi­lo­vić (Sa­lih) Ha­med 1958, Ka­bi­lo­vić (Za­jim) Re­šid 1959, Ka­drić (Ha­san) Ha­med 1973, Ka­drić (Ibro )Me­miš 1942, Kan­dže­to­vić (Be­kto) Be­ha­ija 1961, Kan­dže­to­vić (Be­kto) Dže­mal 1971, Ka­pe­ta­no­vić (Me­ho ) Ju­suf 1932, Kar­da­še­vić (Hu­se­in) Azmir 1978, Ka­rić (Dže­mal) Edin 1968, Ka­rić (Ra­mo) Dže­mal 1938, Klan­če­vić (Ha­lid) Se­ad 1964, Klem­pić (Si­nan) Mu­lo 1939, Klin­če­vić (Omer) Adem 1933, Ko­la­re­vić (Me­hmed) Ha­sib 1939, Ko­va­če­vić (Me­ho) Osman 1929, Ko­zić (Ha­san) Amir 1938, Krdžić (Abid) Baj­ro 1936, Krdžić (Aljo) Se­id 1961, Kre­mić (Asim) Ala­ga 1963, Ku­mrić (Mu­jo) Ibra­him 1931, Kur­tić (Ha­ki­ja) Va­hid 1954, Le­meš (Aljo) Ahmo 1945, Le­meš (Be­kto) Mu­nib 1953, Maj­sto­ro­vić (Ha­san) Hu­so 1968, Ma­la­gić (Ha­džo) Ariz 1971, Ma­la­gić (Ohran) Izu­din 1981, Ma­la­gić (Ša­ban) Va­hi­din 1968, Ma­lić (Baj­ro) Ha­ki­ja 1952, Ma­lić (Mu­jo) Omer 1953, Ma­lić (Omer) En­ver 1977, Mal­kić (Be­ha­ji­ja) Me­vlu­din 1964, Man­džić (Ju­so) Ra­mo 1941, Man­džić (Ra­mo) Sa­mir 1979, Ma­šić (Osmo) Dže­mal 1943, 294 Ma­šić (Osmo) Ha­ki­ja 1936, Me­ha­no­vić (Atif) Sma­il 1968, Me­ha­no­vić (Ša­ćir) Ri­fet 1956, Me­hić (Ha­san) Lu­tvo 1978, Me­hić (Hu­se­in) Azim 1976, Me­hić (Ra­miz) Ra­him 1974, Me­hme­do­vić (Ab­du­ra­hman) Se­ad 1954, Me­hme­do­vić (Adem) Adil 1962, Me­hme­do­vić (Ahmo) Mu­ha­med 1975, Me­hme­do­vić (Ali­ja) Ra­hman 1938, Me­hme­do­vić (Be­ćir) Abid 1953, Me­hme­do­vić (Be­ćir) Ra­miz 1960, Me­hme­do­vić (Ha­san) Omer 1978, Me­hme­do­vić (Ha­so) Ha­riz 1961, Me­hme­do­vić (Ha­šim) Dže­vad 1961, Me­hme­do­vić (Ibra­him) Lu­tvo 1966, Me­hme­do­vić (Me­hmed) Sal­ko 1929, Me­hme­do­vić (Me­ho) Ha­ki­ja 1949, 78, Me­hme­do­vić (Osman) Be­šir 1947, Me­hme­do­vić (Osman) Hu­se­jin 1965, Me­hme­do­vić (Osman) Re­uf 1969, Me­hme­do­vić (Osman) Ša­ban 1954, Me­hme­do­vić (Sa­lih) Mu­šan 1941, Me­hme­do­vić (Se­na­hid) Se­nad 1978, Me­ka­nić ef. (Mus­ta­fa) Ju­nuz 1947, Me­mić (Ala­ga) Uze­ir 1938, Me­mić (Hu­so) Ra­šid 1952, Me­ra­jić (Ibra­him) Sa­bri­ja 1943, Me­ra­jić (Ra­mo) Mu­lo 1969, Me­ša­no­vić (Av­do) Sa­lih 1920, Me­ša­no­vić (Sa­lih) Haj­ro 1964, Mu­ha­re­mo­vić (Ab­du­lah) Ša­hbaz 1975, Mu­ha­re­mo­vić (Ha­ki­ja) Dže­ma­lu­din 1952, Mu­ha­re­mo­vić (Ra­hman) Ibra­him 1941, Mu­hić (Ha­šim) Šu­kri­ja 1936, Mu­ja­no­vić (Mu­jo) Mu­ra­dif 1957, Muj­či­no­vić (Mu­jo) Av­du­lah 1964, Mu­jić (Ali­ja) Ab­du­lah 1970, Mu­jić (Ali­ja) Ha­lil 1978, Mu­jić (Ali­ja) Ham­di­ja 1973, Mu­jić (Ali­ja) Sal­čin 1938, Mu­jić (Him­zo) Izet 1964, Mu­jić (Ka­sim) Be­go 1936, Mu­jić (Me­hmed) Ha­san 1961, Mu­jić (Me­hmed) Ja­kub 1968, Mu­jić (Mu­jo) Baj­ro 1933, Mu­jić (Mus­ta­fa) Mu­jo 1946, Mu­jić (Ohran) Ibra­him 1955, Mu­jić (Ohran) Osman 1962, Mu­jić (Su­ljo) Ju­nuz 1955, Mu­jić (Ša­ban) Re­džep 1971, Mu­jić (Šev­ko) Haj­ru­din 1960, Muj­kić (Ra­mo) Hu­se­in 1975, Muj­kić (Ra­mo) Ve­id 1971, Muj­kić (Re­džo) Ša­ban 1955, Mu­la­lić (Haj­ro) Se­nad 1966, Mu­la­lić (Sa­lih) Haj­ro 1941, Mu­mi­no­vić (Adem) Ismet 1948, Mu­mi­no­vić (Aljo) Me­hme­da­li­ja 1954, Mu­mi­no­vić (Fe­him) Sa­udin 1981, Mu­mi­no­vić (Fe­him) Su­ljo 1979, Mu­mi­no­vić (Idriz) Ha­san 1950, Mu­mi­no­vić (Me­hme­da­li­ja) Men­sur 1977, Mu­mi­no­vić (Mu­nib) Ne­džad 1974, Mu­mi­no­vić (Ša­hin) Ha­mid 1963, Mu­rat­ho­džić (Ne­džib) Mu­ne­zir 1940, Mu­ra­to­vić (Ali­ja) Ha­lil 1937, Mu­ra­to­vić (Me­ša) Sa­fet 1958, Mu­ra­to­vić (Nu­rif) Ibra­him 1945, Mus­ta­fić (Adem) Amir 1979, Mus­ta­fić (Be­kir) Ju­suf 1956, Mus­ta­fić (Izet) Nev­zet 1974, Mus­ta­fić (Nu­ri­ja) Sal­ko 1952, Mus­ta­fić (Omer) Men­sur 1939, Mus­ta­fić (Osman) Nu­ri­ja 1961, Mus­ta­fić (Re­šid) Esed 1968, Mus­ta­fić (Sa­fet) Sej­da­li­ja 1946, Mus­ta­fić (Sal­kan) Ša­ban 1942, Mus­ta­fić (Su­ljo) Ed­hem 1940, Mu­škić (Ha­šim) Ša­bo 1950, Ne­kić (Da­ut) Ejub 1954, Nu­ha­no­vić (Ab­du­ra­hman) Ra­sim 1966, Nu­ha­no­vić (Ab­du­ra­hman) Se­na­hid 1974, Nu­kić (Ali­ja) Ha­lil 1937, Nu­kić (Asim) Šem­su­din 1965, Nu­kić (Ha­san) Hu­se­jin 1946, Nu­kić (Ikan) Mu­nib 1944, Nu­kić (Ikan) Ra­mo 1931, Nu­kić (Mu­nib) Še­fik 1968, Nu­kić (Ra­sim) Ner­min 1978, Nu­kić (Ša­ban) Osman 1936, Nu­ma­no­vić (Ra­šid) Ne­džad 1972, Ome­ro­vić (Abid) Adib 1977, Ome­ro­vić (Ali­ja) Ham­di­ja 1971, Ome­ro­vić (Fe­ho) Fe­him 1942, Ome­ro­vić (Ibro) Hu­se­in 1978, Ome­ro­vić (Mu­lo) Osmo 1970, Ome­ro­vić (Mus­ta­fa) Sa­id 1970, Ome­ro­vić (Osman) Ma­hmut 1953, Ome­ro­vić (Ra­mo) Ća­mil 1974, Ome­ro­vić (Se­lim) Abid 1952, Ome­ro­vić (Su­ljo) Ša­ban 1947, Or­da­gić (Ibro) Ner­min 1978, Orić (Be­ha­ija) Vej­sil 1978, Orić (Ša­hin) El­vir 1976, Osma­no­vić (Ab­du­lah) Su­lej­man 1980, Osma­no­vić (Ed­hem) Edmir 1977, Osma­no­vić (Ed­hem) El­vir 1977, Osma­no­vić (Ed­hem) Fe­ri­da 1963, Osma­no­vić (Ed­hem) Ham­di­ja 1947, Osma­no­vić (Ha­bib) Ner­min 1971, Osma­no­vić (Ha­san) Še­ćo 1933, Osma­no­vić (Ju­nuz) Me­ho 1960, Osma­no­vić (Me­hmed) Ha­med 1941, Osma­no­vić (Me­hmed) Omer 1968, Osma­no­vić (Me­hmed) Sal­čin 1974, Osma­no­vić (Mu­nib) Ahme­din 1980, Osma­no­vić (Mus­ta­fa) El­vir 1976, Osma­no­vić (Omer) Ra­mo 1953, Osma­no­vić (Osman) Mu­hi­bi­ja 1935, Osma­no­vić (Osman) Sa­fet 1920, Osma­no­vić (Ra­mo) Ner­min 1976, Osma­no­vić (Sa­fet) Me­hme­da­li­ja 1950, Osma­no­vić (Sal­ko) Ra­hman 1957, Osma­no­vić (Si­nan) Me­hme­da­li­ja 1953, Osmić (Baj­ro) Ze­hru­din 1971, Pa­la­lić (Ibra­him) Ju­suf 1946, Pa­ša­lić (Ha­džo) Mu­ha­rem 1935, Pe­hra­to­vić (Be­go) Su­ljo 1934, Pe­hra­to­vić (Ibra­him) Baj­ro 1947, Pe­hra­to­vić (Ra­mo) Ju­so 1936, Pe­hra­to­vić (Su­ljo) Lu­tvo 1963, Pir­gić (Su­ljo) Sma­il 1978, Pur­ko­vić (Sal­kan) Nu­tfet 1949, Ra­hmić (Be­kto) Da­hmo 1955, Ra­hmić (Fa­hro) Mir­sad 1973, Ra­hmić (Ša­ban) Islam 1960, Ra­mić (Re­džep) Ibra­him 1971, Re­džić (Imšir) Ra­mo 1930, Ri­zva­no­vić (Ibra­him) Ali­ja 1944, Sal­či­no­vić (Ab­du­ra­hman) Mu­rat 1959, Sa­lić (Esed) Fa­hru­din 1975, Sa­li­ho­vić (Av­do) Ri­fet 1953, Sa­li­ho­vić (Ibro) Me­ho 1942, Sa­li­ho­vić (Ibro) Sa­fet 1945, Sa­li­ho­vić (Lu­tvo) Me­sud 1929, Sa­li­ho­vić (Me­hmed) Mus­ta­fa 1964, Sa­li­ho­vić (Mu­jo) Haj­ru­din 1978, Sa­li­ho­vić (Mu­jo) Ra­miz 1954, Sa­li­ho­vić (Mu­rat) Sa­fet 1942, Sa­li­ho­vić (Ra­mo) Re­džep 1953, Sa­li­ho­vić (Ri­fet) Ki­ram 1972, Sa­li­ho­vić (Sa­fet) Ibra­him 1968, Sa­li­ho­vić (Su­ljo) Se­na­hid 1964, Sa­li­ho­vić (Ša­hin) Ibra­him 1946, Sa­li­ho­vić (Šem­so) Me­vlu­din 1953, Sal­ka­no­vić (Mus­ta­fa) Ibra­him 1936, Sal­kić (Ab­du­lah) El­vis 1977, Sal­kić (Dža­no) Mu­ha­med 1978, Sal­kić (Ra­mo) Sa­mir 1972, Sal­kić (Zaj­ko) Zul­fo 1966, Sej­di­no­vić (Ahmo) Me­hme­da­li­ja 1958, Sej­di­no­vić (Ju­suf) Mu­nib 1963, Sej­di­no­vić (Me­hme­da­li­ja) Be­go 1980, Sej­di­no­vić (Ne­zir) Mir­sad 1973, Sej­me­no­vić (Ali­ja) Se­na­hid 1976, Se­li­mo­vić (Ahmet) Ab­du­lah 1973, Se­li­mo­vić (Atif) Šev­ko 1946, Se­li­mo­vić (Ha­ki­ja) Ka­dir 1956, Se­li­mo­vić (Ha­sib) Me­vlu­din 1961, Se­li­mo­vić (Idriz) Aziz 1963, Se­li­mo­vić (Idriz) Mu­nib 1965, Se­li­mo­vić (Idriz) Omer 1952, Se­li­mo­vić (Me­hmed) Ali­ja 1944, Se­li­mo­vić (Osman) Dur­mo 1934, Se­li­mo­vić (Osman) Se­lim 1938, Se­li­mo­vić (Šev­ko) Sa­bit 1974, Se­li­mo­vić (Šev­ko) Se­lim 1975, Se­li­mo­vić (Uze­ir) Asim 1964, Si­na­no­vić (De­do) Ša­ban 1946, Si­na­no­vić (Ju­suf) Sa­lih 1975, Si­na­no­vić (Ra­mo) Nu­rif 1919, Si­na­no­vić (Ra­mo) Sa­fet 1927, Si­ru­čić (Nu­ri­ja) Abid 1941, Si­ru­čić (Nu­ri­ja) Mu­jo 1943, Sma­jić (Adem) Sej­fo 1973, Sma­jić (Bi­lal) Mu­rat 1973, Sma­jić (Emin) Baj­ro 1950, Sma­jić (Ha­mid) Azmir 1977, Sma­jić (Ha­san) Ha­so 1941, Sma­jić (Omer) Ju­suf 1938, Sma­jić (Sa­lih) Sej­du­lah 1949, Sma­jić (Sal­ko) Ali­ja 1943, Sma­ji­lo­vić (Ša­ban) Ša­hman 1932 Smaj­la­gić (Be­kir) Sa­lih 1968, Smaj­la­gić (Sa­lih) Be­kir 1936, Smaj­lo­vić (Ahmet) Šev­ko 1939, Smaj­lo­vić (Ed­hem) Ne­džib 1947, Smaj­lo­vić (Ha­bib) Sa­bit 1953, Smaj­lo­vić (Me­šan) Ha­šim 1922, Smaj­lo­vić (Ra­miz) Sa­mir 1977, Smaj­lo­vić (Ra­šid) Re­šad 1975, Smaj­lo­vić (Ša­hman) Izet 1956, Smaj­lo­vić (Šev­ko) Me­sud 1962, Sof­tić (Me­he­med) Mu­jo 1929, Su­ba­šić (Fe­him) Ner­min 1977, Su­ba­šić (Ibri­šim) Ago 1932, Su­lej­ma­no­vić (Ala­ga) Nu­sret 1959, Su­lej­ma­no­vić (Hu­se­in) Sej­da­li­ja 1957, Su­lja­ko­vić (Šem­so) Izet 1962, Su­ljić (Ali­ja) Ke­mo 1977, Su­ljić (Be­kir) Mu­jo 1978, Su­ljić (Ham­di­ja) Mu­ha­rem 1977, Su­ljić (Ham­di­ja) Su­lej­man 1970, Su­ljić (Hu­se­jin) Ke­mal 1954, Su­ljić (Ju­so) Omer 1931, Su­ljić (Ša­ban) Ali­ja 1940, Ša­hi­no­vić (Ša­ban) Adem 1970, Ša­ra­no­vić (Ša­ćir) Šev­ki­ja 1943, Še­čić (Me­ho) Ismet 1938, Še­hić (Ejub) Ra­miz 1969, Še­ho­me­ro­vić (Ohran) Omer 1946, Še­ta (Zul­fo) Ne­sib 1940, Špi­jo­dić (Him­zo) Be­go 1967, Špi­odić (Idriz) Re­fik 1960, Ta­ba­ko­vić (Ab­du­lah) Sa­dik 1975, Ta­ba­ko­vić (Osman) Ahmo 1939, Ta­ba­ko­vić (Ra­miz) Ha­zim 1979, Ta­ba­ko­vić (Su­ljo) Mu­ha­med 1955, Te­pić (Ab­du­lah) Fa­ruk 1975, Te­pić (Mu­jo) Ju­suf 1938, To­pa­lić (Ra­miz) Asim 1959, Tur­su­no­vić (Mu­jo) Da­ut 1945, Vej­zo­vić (Se­lim) Baj­ro 1940, Vej­zo­vić (Zej­nil) Sa­fet 1967, Vra­njko­vi­na (Ra­gib) Emin 1938, Vra­njko­vi­na (Ra­miz) Đer­ziz 1976, Zej­ni­lo­vić (Zu­hdi­ja) Hi­da­jet 1946, Zu­hrić (Me­hmed) Esad 1973, Zu­ka­no­vić (Su­ljo) Se­lim 1935, Žde­ro (Ha­med) Ra­šid 1964.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku