hamburger-icon

Kliker.info

Rafi Gregorijan ostaje u Bosni i Hercegovini do kraja godine

Rafi Gregorijan ostaje u Bosni i Hercegovini do kraja godine

27 Marta
06:55 2010

Ame­rički di­plo­ma­ta Ra­fi Gre­go­ri­jan, prvi za­mje­nik vi­so­kog pred­sta­vni­ka, os­ta­je na toj dužnos­ti do kra­ja ove go­di­ne, sa­zna­je „San" iz svo­jih do­bro oba­vi­je­šte­nih izvo­ra.Ti­me pa­da­ju u vo­du priče lan­si­ra­ne iz Ba­nja­lu­ke da Gre­go­ri­jan na­pu­šta BiH u ju­nu i vraća se u SAD.Ra­fi Gre­go­ri­jan sa­svim si­gur­no ne odla­zi iz BiH dok se ne za­vrše okto­bar­ski izbo­ri i sa­svim si­gur­no će on lično u Sa­ra­je­vu čes­ti­ta­ti li­de­ru po­bje­dničke stran­ke – kažu na­ši izvo­ri.Ne­ma su­mnje da će to naj­vi­še ražalos­ti­ti Mi­lo­ra­da Do­di­ka, pre­mi­je­ra RS, i Fa­hru­di­na Ra­dončića, vla­sni­ka stra­načkog bi­le­tna „Avaz". Njih dvo­ji­ca su se oda­vno po­li­tički, po­slo­vno i fi­nan­sij­ski uor­tačili s na­mje­rom da, ko­ris­teći se svim sred­stvi­ma, ugla­vnom ne­de­mo­krat­skim i ne­do­pu­šte­nim, preu­zmu vlast u okto­bru i, za­je­dno s Dra­ga­nom Čovićem, pred­sje­dni­kom HDZ-a, po­di­je­le BiH na tri di­je­la u ko­ji­ma bi oni vla­da­li.

 U tom kon­tek­stu tre­ba gle­da­ti i na naj­no­vi­ji do­go­vor Do­di­ka i Čovića ko­ji je na­ja­vio i do­go­vor s Ra­dončićem. Pri­je ne­ko­li­ko da­na Do­dik i Ra­dončić su se do­go­vo­ri­li da na sva­ki način mo­ra­ju s po­li­tičke sce­ne uklo­ni­ti Zlat­ka La­gumdžiju, pred­sje­dni­ka SDP-a, za ko­jeg su kon­sta­to­va­li da im je naj­veći do­maći ne­pri­ja­telj.Do­di­ka i Ra­dončića, po­red želje da po­di­je­le BiH, zbližile su i broj­ne te­ške fi­nan­sij­ske mal­ver­za­ci­je ko­je su izve­li i računa­ju da bi po­bje­dom na izbo­ri­ma iz­bje­gli pro­ce­su­ira­nje i do­ka­ze o kri­mi­na­lu uni­šti­li.Iz međuna­ro­dne za­je­dni­ce, Do­di­kov i Ra­dončićev naj­veći ne­pri­ja­telj je upra­vo Ra­fi Gre­go­ri­jan i njih dvo­ji­ca već mje­se­ci­ma vo­de or­kes­tri­ra­nu bit­ku pro­tiv nje­ga, po­dmećući mu vlas­ti­ti kri­mi­nal i nas­to­jeći da ga pro­tje­ra­ju iz BiH.Upra­vo za­to je u čet­vrtak, pre­ko ba­nja­lučkih me­di­ja ko­ji su pod kon­tro­lom Do­di­ka, lan­si­ra­na priča da Gre­go­ri­jan odla­zi iz BiH za dva mje­se­ca. Ti­me su njih dvo­ji­ca htje­li da de­mon­stri­ra­ju vlas­ti­tu moć i nad ame­ričkom admi­nis­tra­ci­jom, računa­jući na po­dršku dvi­je pri­va­tne lo­bis­tis­tičke fir­me iz SAD-a ko­je plaćaju da ra­de za njih i pro­tiv ne­kih bh. po­li­tičara i stra­nih di­plo­ma­ta čija su im ime­na dos­ta­vi­li. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku