hamburger-icon

Kliker.info

Radovan Karadžić ne jede jer se boji da će ga otrovati!

Radovan Karadžić ne jede jer se boji da će ga otrovati!

26 Jula
03:52 2008

Tre­nu­tno naj­po­zna­ti­ji evrop­ski za­tvo­re­nik, ra­tni zločinac Ra­do­van Ka­radžić, u po­se­bnoj ćeli­ji beo­grad­skog za­tvo­ra čeka da bu­de izručen Ha­škom tri­bu­na­lu. Da­ne pro­vo­di čita­jući Bi­bli­ju, sve dne­vne no­vi­ne i pi­šući. Lje­ka­ri ko­ji su ga de­ta­ljno pre­gle­da­li ne kri­ju izne­nađenje – kažu da je Ka­radžić zdrav kao dren. 

Pi­je sa­mo vo­du  

Za­tvor­ske vlas­ti su mu sa­op­šti­le da ima pra­vo da do­bi­je sve što poželi, a on je za­tražio da mu do­ne­su sa­mo Bi­bli­ju, ne­ko­li­ko knji­ga I iko­na i to iz beo­grad­skog sta­na u ko­jem je živio. Sve mu je do­nio brat Lu­ka, a uz to i fo­to­gra­fi­je unučadi.On je smje­šten u izu­ze­tno kom­for­noj ćeli­ji ko­ja je do­bro osvi­je­tlje­na, ima tri kre­ve­ta i ku­pa­ti­lo. Pro­zor ćeli­je gle­da na dvo­ri­šte Spe­ci­jal­nog su­da. Na­ra­vno, za­tvor­skog ci­me­ra ne­ma.Za­ni­mlji­vo je da ni­šta ne je­de – ugla­vnom pi­je dvi­je li­tre mi­ne­ral­ne vo­de i po­je­de ko­ma­dić hlje­ba. Svo­joj braći Lu­ki i Ra­ci i ses­tri Ivan­ki Ka­radžić je obja­snio da ne štraj­ku­je glađu ne­go da je to nje­gov način is­hra­ne. Na­ime, pri­je ne­ko­li­ko go­di­na pri­vi­kao se na dru­gačiji način is­hra­ne i vi­še ne je­de ni­ka­kvo me­so. S vre­me­na na vri­je­me je­de ma­kro­bi­otičku hra­nu, a oba­ve­zno po­ne­dje­lje­kom, sri­je­dom i pet­kom pos­ti. 

Sta­ri iz­gled 

Međutim, čla­no­vi nje­go­ve po­ro­di­ce su za­bri­nu­ti i oni kažu da Ka­radžić u za­tvo­ru odbi­ja hra­nu jer stra­hu­je da bi ga mo­gli otro­va­ti! Mi­li­vo­je Iva­ni­še­vić, ko­ji ko­ji će bi­ti član ti­ma Ka­radžićeve od­bra­ne u Ha­gu, di­je­li miš­lje­nje po­ro­di­ce i beo­grad­skim no­vi­na­ri­ma je ka­zao da to čini zbog is­kus­tva sa Slo­bo­da­nom Mi­lo­še­vićem.- Pri­li­kom je­dnog ručka, a po­služen je pa­pri­kaš pri­tvo­re­ni­ci­ma ci­je­log spra­ta za­tvo­ra Še­ve­nin­gen, Mi­lo­še­viću je odu­zet ta­njir uz upo­zo­re­nje stražara: “Ni­je to za vas”. On­da su mu da­li dru­gi ta­njir sa na­oko is­tom hra­nom. Po­zna­to je da su Mi­lo­še­viću u krvi nađene sup­stan­ce ne­po­zna­tog po­ri­je­kla ko­je ni­su pro­is­ti­ca­le iz li­je­ko­va ko­je je uzi­mao – is­pričao je Iva­ni­še­vić. Advo­kat Sve­to­zar Vu­jačić ka­zao je da Ka­radžić ni­je ni uzne­mi­ren ni za­bri­nut, po­se­bno ot­ka­ko je oši­šan I obri­jan čime je vra­tio svoj sta­ri iz­gled. Je­di­no ga bri­ne hoće li su­pru­gu, kćer­ku i si­na vi­dje­ti dok je još u beo­grad­skom za­tvo­ru.- Je­dnos­ta­vno, bri­ne se da ih ne izloži novčanom tro­šku da pu­tu­ju u Hag ka­da bu­de izručen – ka­zao je Vu­jačić.Pre­ma ono­me što pričaju do­bro upućeni, Ka­radžić ima ve­li­ki no­vac ko­ji se na­la­zi kod ne­kih nje­go­vih ja­ta­ka, a de­ta­lje o to­me ot­krit će je­di­no kćer­ki i si­nu!  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku