hamburger-icon

Kliker.info

Pozadina Dodikove galame : Direktor RAK-a Kemal Huseinović na udaru zbog optičkih kablova!

Pozadina Dodikove galame : Direktor RAK-a Kemal Huseinović na udaru zbog optičkih kablova!

28 Septembra
04:50 2009

De­mon­ti­ra­nje "Elek­tro­pri­je­no­sa BiH" na ko­jem vlas­ti RS pre­da­no ra­de već du­že od go­di­ne, mo­ti­vi­ra­no je pri­je sve­ga eko­nom­skim in­te­re­si­ma vrha tvog en­ti­te­ta, pre­dvo­đe­nog premijerom Mi­lo­ra­dom Do­di­kom.Iako je ci­je­la pri­ča vje­što pre­ba­če­na na po­li­ti­čki te­ren, stvar­ni ra­zlo­zi za ru­še­nje ove drža­vne kom­pa­ni­je kri­ju se u nas­to­ja­nju Do­di­ko­ve oli­gar­hi­je da se do­ko­pa kon­tro­le nad mre­žom op­ti­čkih ka­blo­va ko­ji su in­sta­li­ra­ni na da­le­ko­vo­di­ma ko­ji­ma uprav­lja ova kom­pa­ni­ja. Ovim ka­blo­vi­ma pra­kti­čno su po­ve­za­ni svi gra­do­vi u BiH, a mre­ža je spo­je­na i sa sli­čnom ko­ja pos­to­ji u su­sje­dnim drža­va­ma. Ko­ri­šte­nje op­ti­čke mre­že ga­ran­ti­ra mi­li­on­sku za­ra­du sva­ko­me ko do­bi­je pri­li­ku da sa njom uprav­lja.

Do­bro in­for­mi­ra­ni izvo­ri "Sa­na", blis­ki "Elek­tro­pri­je­no­su BiH", is­ti­ču da je ru­ko­vod­stvo fir­me pre­dvo­đe­no di­re­kto­rom Du­ša­nom Mi­ja­to­vi­ćem još pri­je dvi­je go­di­ne od Re­gu­la­tor­ne agen­ci­je za ko­mu­ni­ka­ci­je BiH za­tra­ži­lo do­dje­lji­va­nje li­cen­ce za obav­lje­nje po­slo­va iz oblas­ti te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja. Mi­ja­to­vić je, me­đu­tim, od RAK-a za­tra­žio da "Elek­tro­pri­je­no­su BiH" pre­ne­se pra­vo ra­spo­la­ga­nja sa ra­ni­jom li­cen­com ko­ju je za ove po­slo­ve imao "Elek­tro­pri­je­nos RS". RAK je taj zah­tjev odbi­o, po­zi­va­ju­ći "Elek­tro­pri­je­nos BiH" da ako že­li li­cen­cu, po­dne­se zah­tjev za iz­da­va­nje no­ve.Mi­ja­to­vić je ovo i ura­dio, ali da bi se "Elek­tro­pri­je­nos BiH" ba­vio bi­lo ko­jom dru­gom dje­la­tnoš­ću osim one ko­ja je de­fi­ni­ra­na u za­ko­nu, mo­ra do­bi­ti odo­bre­nje DERK-a, što su pred­sta­vni­ci RS u "Elek­tro­pri­je­no­su BiH" že­lje­li iz­bje­ći pre­dla­ga­njem RAK-u da im pro­du­ži va­že­nje ra­ni­je li­cen­ce iz­da­te en­ti­tet­skom pri­je­no­sni­ku. Iz DERK-a su za da­va­nje nji­ho­vog odo­bre­nja pos­ta­vi­li uvjet "Elek­tro­pri­je­no­su BiH " da sklo­pi ugo­vo­re sa sve tri elek­tro­pri­vre­de u BiH ko­jim bi se ja­sno de­fi­ni­rao mi­ni­mum pro­to­ka op­ti­čkih ka­blo­va ko­ji je po­tre­ban za obav­lja­nje nji­ho­vih dje­la­tnos­ti, zbog če­ga je ova mre­ža i pos­tav­lje­na.

Na­kon to­ga Mi­ja­to­vić je odus­tao od za­tje­va za do­dje­lu li­cen­ce, a izvo­ri "Sana" ka­žu da se to po­klo­pi­lo sa po­čet­kom po­li­ti­čke blo­ka­de potvrde izbo­ra Kemala Husenovića za di­re­kto­ra RAK-a, ko­ja tra­je i da­nas i ko­ja je, bez su­mnje, do­brim di­je­lom po­ve­za­na i sa po­ku­ša­jem da se ovla­da mre­žom op­ti­čkih ka­blo­va bez nad­zo­ra Agencije. Pre­ma tvrdnja­ma sa­go­vor­ni­ka "Sana", plan Vla­de RS je da na­kon što do­đe do en­ti­tet­ske po­dje­le pre­no­sne kom­pa­ni­je, po­no­vo uspos­tav­lje­ni "Elek­tro­pri­je­nos RS" akti­vi­ra svo­ju sta­ru li­cen­cu i kre­ne u po­slo­ve iz oblas­ti te­le­ko­mu­ni­ka­ci­ja ko­je bi mo­gao obav­lja­ti na po­dru­čju ci­je­le drža­ve, jer li­cen­ca po­kri­va ne sa­mo RS već i FBiH.Ti­me bi se u ru­ka­ma vlas­ti RS na­šla in­fras­tru­ktu­ra na te­me­lju ko­je bi bi­lo mo­gu­će čak na­pra­vi­ti i no­vi te­le­kom, ma­da bi vje­ro­va­tno do­šlo do iznaj­mlji­va­nja mre­že "Te­le­ko­mu Srpske", ko­ji bi ta­ko ste­kao ve­li­ku pre­dnost na trži­štu BiH pred svo­jom kon­ku­ren­ci­jom, još uvijek neprivatizovanim federalnim operaterima "BH Te­le­ko­mom" i "HT Mos­tar", ko­ji bi ta­ko iz­gu­bi­li na vri­je­dnos­ti. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku