hamburger-icon

Kliker.info

Patković : Na kraju rata bilo je 280 000 pripadnika Armije R BiH a sada ih je pola miliona

Patković : Na kraju rata bilo je 280 000 pripadnika Armije R BiH a sada ih je pola miliona

09 Septembra
03:58 2009

Pred­sje­dnik Skupštine Sa­ve­za udru­že­nja do­bi­tni­ka naj­ve­ćih ra­tnih pri­zna­nja Še­rif Pat­ko­vić us­tvrdio je za "San" da je Vla­da FBiH iz­gu­bi­la par­tne­ra u Sa­ve­zu i da su m po­zi­ci­je na po­tpu­no različitim stra­nama ba­ri­ka­de jer je Vla­da iz­bje­ga­va­la pre­go­vo­re i pro­na­la­že­nje kom­pro­mi­snog rje­še­nja za pro­ble­me nastale oko naknada.

Nema ništa dobro               – Ka­da je Vla­da ura­di­la svoj dio po­sla i po­nu­di­la svoj aran­žman sa sma­nje­nji­ma na­ših na­kna­da, mi kao si­no­vi ove ze­mlje za ko­ju smo krv pro­lje­va­li, ni­smo mo­gli vi­še šu­tje­ti jer je ovo pre­vrši­lo sva­ku mje­ru be­zo­bra­zlu­ka po­je­di­na­ca u okvi­ru po­li­ti­čkih stra­na­ka i fe­de­ral­nih in­sti­tu­ci­ja – ka­že Pat­ko­vić.Si­tu­aci­ja je, kaže on, ta­kva da ne­ma ni­šta do­bro sa či­me bi čo­vjek bio za­do­vo­ljan.- To­li­ko je ne­po­ti­zma, ko­rup­ci­je i ne­pra­vil­nos­ti u in­sti­tu­ci­ja­ma i po­li­ti­čkim stran­ka­ma ko­je par­ti­ci­pi­ra­ju u vlas­ti, ali i onim opo­zi­ci­onim. Mi smo ge­ne­ral­no ne­za­do­vo­ljni cijelom Vla­dom, odno­sno sce­nom na ko­joj se da­nas odvi­ja po­li­ti­čka vlast u BiH – ne­go­du­je naš sa­go­vor­nik.

Re­zu­ta­ti, jasan je on, go­vo­re o ne­či­jem ra­du ili ne­ra­du.- Upra­vo zbog svog ne­ra­da bi­lo bi mo­ral­no da cijela Vla­da da os­tav­ku, ali i da se po­vu­ku ko­la­ci­oni par­tne­ri SDA i SBiH za­je­dno sa HDZ-om, pa i ova­kvim SDP-om i da ka­žu da ne zna­ju ili ne­ma­ju ide­je da na­pra­ve ne­što bo­lje u BiH – po­ru­ču­je Pat­ko­vić.Naj­ve­će ne­za­do­volj­stvo član­stva Saveza čiju on Skupštinu vodi, iza­zva­le su izja­ve fe­de­ral­nog pre­mi­je­ra Mus­ta­fe Mu­je­zi­no­vi­ća da ni­je po­tre­bno da do­bi­tni­ci naj­ve­ćih ra­tnih pri­zna­nja ima­ju sadašnja pra­va i da će ih uki­nu­ti, te po­li­ti­ča­ra po­put Ir­fa­na Aja­no­vić ko­ji je na, kako kaže Patković, po­ni­ža­va­ju­ći na­čin oka­ra­kte­ri­sao pra­va do­bi­tni­ka naj­ve­ćih ra­tnih pri­zna­nja.

Apartman u logoru                                          – Aja­no­vić ne­ma ni mo­ral­ni ni ljud­ski di­gni­tet da go­vo­ri o to­me jer je svo vri­je­me ra­ta pro­veo u lo­go­ru u Že­pču gdje je imao svoj apar­tman – kaže Patković.Sto­ga Sa­vez tra­ži otva­ra­nje ra­tnih ar­hi­va.- Da­nas je druš­tve­na osno­va pos­tav­lje­na na go­mi­li la­ži. Re­vi­zi­ja ko­ja se tre­nu­tno pro­vo­di i ko­ju za­go­va­ra aktu­el­na Vla­da, za­sni­va se na to­me da su oni omo­gu­ći­li da se ta­ko pos­ta­ve stva­ri. Oni po­je­din­ci­ma iz­da­ju ne­re­gu­lar­nu do­ku­men­ta­ci­ju i re­vi­di­ra­ju to svo­je, što je ap­sur­dno – na­gla­ša­va Pat­ko­vić.Na kra­ju ra­ta bi­lo je, tvrdi on, 280.000 pri­pa­dni­ka Ar­mi­je RBiH, a sa­da ih je vi­še od 500.000. Za­što je ne­ko, pita naš sagovornik, morao sa dva svje­do­ka do­ka­zi­va­ti pri­pa­dnost Ar­mi­ji kad pos­to­ji ra­tni ar­hiv iz kojeg se je­di­no mo­že izvu­ći stvar­no sta­nje i pra­va is­ti­na. No, Pat­ko­vić ni­je že­lio ni pot­vrdi­ti ni de­man­to­va­ti tvrdnje da ima i "zla­tnih lju­ilja­na" ko­ji ne za­slu­šu­ju da to bu­du.- Ne­ću re­ći da ih ne­ma ni da ih ima. Mi ni­smo do­dje­lji­va­li to pri­zna­nje. No, 1.600 do­bi­tni­ka naj­vi­ših ra­tnih pri­za­nja­nja u odno­su na uku­pan broj pri­pa­dni­ka Ar­mi­je za vri­je­me ra­ta je za­is­ta ma­lo. Ako ih i ima, ra­di se o ma­lom di­je­lu ko­ji su do­bi­li pri­zna­nje pred kraj ra­ta kad se po­li­ti­ka ma­lo vi­še umi­je­ša­la u odno­su na su­šti­nu – pri­zna­je Pat­ko­vić.

Razgovori s Brankovićem                                 Na pi­ta­nje da li je Savez imao po­dršku biv­šeg pre­mi­je­ra Ne­dža­da Bran­ko­vi­ća kao "zla­tnog lji­lja­na", Šerif Pat­ko­vić od­go­va­ra da je postojala mo­gu­ćnost da se raz­go­va­ra­ i tra­že i pro­na­la­ze za­je­dni­čka rje­še­nja.- To je bi­lo sa­svim do­vo­ljno. S dru­ge stra­ne, po­drška se odno­si­la i na kon­kre­tnu re­ali­za­ci­ju odre­đe­nih ure­dbi. Na­ime, pret­ho­dne Vla­de do­no­si­le su te ure­dbe za vi­so­ko­pozi­ci­oni­ra­ne lju­de ge­ne­ra­le, ko­man­da­na­te ili one ko­ji odla­ze iz voj­ske pa su ti­me rje­ša­va­li nji­hov sta­tus, dok su "zla­tni lji­lja­ni" ko­ji su skro­mno ži­vje­li os­ta­li izvan to­ga. U raz­go­vo­rima sa Bran­ko­vi­ćem us­pje­li smo ri­je­ši­ti taj pro­blem i da u te okvi­re uđu i oni ko­ji su tre­ba­li bi­ti prvi – po­jaš­nja­va Pat­ko­vić.

Zahvalni Izetbegoviću                                              Šerif Patković kaže da je tvrdnjom da će po­mo­ći "zlatnim ljiljanima" Bakir Ize­tbe­go­vić po­ka­zao ljud­sku di­men­zi­ju.- Obećao je da će se on obra­ti­ti svojoj stran­ci da li­čno svo­jim auto­ri­te­tom po­mo­gne u rje­ša­va­nju pro­ble­ma do­bi­tni­ka naj­ve­ćih ra­tnih pri­zna­nja. Za­hval­ni smo mu što nam že­li po­mo­ći – kaže Patković. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku