hamburger-icon

Kliker.info

Papić : BiH je pri­mi­la naj­veću me­đu­na­ro­dnu fi­nan­sij­sku po­moć u his­to­ri­ji

Papić : BiH je pri­mi­la naj­veću me­đu­na­ro­dnu fi­nan­sij­sku po­moć u his­to­ri­ji

08 Februara
07:33 2010

U pe­ri­odu od 1992. do 2000. go­di­ne BiH je u ra­znim obli­ci­ma do­bi­la po­moć vri­je­dnu izme­đu 71 i 81 mi­li­jar­du ame­ri­čkih do­la­ra! Kon­sta­to­va­no je to u dvi­je stu­di­je, je­dnoj iz 2001., a dru­goj iz 2007. go­di­ne.  Žar­ko Pa­pić, di­re­ktor Ne­za­vi­snog bi­roa za hu­ma­ni­tar­na pi­ta­nja, za "San" ka­že da ni­ko od bh. par­la­men­ta­ra­ca do sa­da ni­je tra­žio po­dat­ke iz tih stu­di­ja.On po­jaš­nja­va da u su uku­pnu ci­fru ušli hu­ma­ni­tar­na po­moć, po­moć iz­bje­gli­ca­ma iz BiH u dru­gim ze­mlja­ma, te tro­ško­vi in­ter­ven­ci­je me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce.- Ka­da je ri­ječ o izvo­ri­ma po­da­ta­ka, oni se mo­gu tra­ži­ti sa­mo iz se­kun­dar­nih izvo­ra, a pro­blem je to što me­đu­na­ro­dna za­je­dni­ca ni­gdje ni­je ima­la kon­so­li­di­ra­ni bi­lans po­mo­ći ko­ja se da­je BiH. Već i sa­ma či­nje­ni­ca da to ne pos­to­ji ,je in­te­re­san­tna je za ana­li­zu.

To go­vo­ri o po­tpu­nom od­sus­tvu ko­or­di­na­ci­je me­đu­na­ro­dnih agen­ci­ja, bi­la­te­ral­nih do­na­to­ra i o od­sus­tvu in­te­re­sa da se uo­pće ta broj­ka po­ja­vi – ka­že Pa­pić.U sva­kom slu­ča­ju, mo­že se za­klju­či­ti da je BiH po gla­vi sta­no­vni­ka pri­mi­la naj­ve­ću me­đu­na­ro­dnu fi­nan­sij­sku po­moć u  his­to­ri­ji.A tek 2000. go­di­ne, pod­sje­ća Pa­pić, Mi­nis­tar­stvo vanj­ske trgo­vi­ne i eko­nom­skih odno­sa BiH po­ku­ša­lo je da do­đe do go­diš­nje po­mo­ći ko­ju je BiH pri­mi­la.- Me­đu­tim, ti po­da­ci su ne­po­tpu­ni, jer oni pra­te sa­mo ono što je za­sno­va­no na bi­la­te­ral­nim me­đu­na­ro­dnim spo­ra­zu­mi­ma, a ve­li­ka ko­li­či­na po­mo­ći do­la­zi di­rek­tno, bez spo­ra­zu­ma. Pri­mlje­na je ogro­mna po­moć, a po­tpu­no je dru­ga te­ma nje­no ne­efi­ka­sno ko­ri­šte­nje i svi aspe­kti ko­rup­ci­je ko­ji su se ve­zi­va­li za to – re­kao je Pa­pić. 

Pres­ka­ka­li vlast           Po­zna­to je da već vi­še od go­di­nu da­na is­tra­žna ko­mi­si­ja za ut­vrđi­va­nje tro­še­nja do­na­tor­skih sred­sta­va Par­la­men­ta BiH po­ku­ša­va do­ći do is­ti­ne o to­me ka­ko je taj no­vac po­tro­šen. Pa­pić, me­đu­tim, su­mnja u to da je do pre­ci­znih po­da­ta­ka mo­gu­će do­ći iz do­ma­ćih izvo­ra.- Bo­lje bi bi­lo da se tra­že po­da­ci o po­mo­ći ko­ju su do­na­to­ri po­sla­li u BiH. Tu se mo­gu na­ći po­da­ci, jer je ve­li­ki dio po­mo­ći, po­se­bno u prvih pet go­di­na po­sli­je ra­ta, išao di­rek­tno, bez ika­kve ve­ze sa do­ma­ćim vlas­ti­ma. To ne zna­či da ta sred­stva ni­su zlo­upo­tre­blja­va­na na ra­zne na­či­ne, ali ni­su išle pre­ko mi­nis­tar­sta­va – ka­že Pa­pić.On upo­zo­ra­va na još je­dan dio pri­če o do­na­ci­ja­ma Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni.- Ka­da go­vo­ri­mo o me­đu­na­ro­dnoj po­moć i ko­rup­ci­ji, tre­ba re­ći da ni­je pro­blem sa­mo u do­ma­ćim lo­po­vi­ma. Bar is­te ve­li­či­ne je pro­blem u stra­nim lo­po­vi­ma. Kao što je oda­vno ana­li­ti­čki us­ta­nov­lje­no, ze­mlje ko­je pri­ma­ju ve­li­ku fi­nan­sij­sku po­moć sa stra­ne, izlo­že­ne su ko­rup­ci­ji i ta ko­rup­ci­ja ima do­ma­ću i stra­nu kom­po­nen­tu – ka­že Pa­pić. 

Fi­nan­si­ra­nje ra­ta         – Do ap­so­lu­tnih po­da­ta­ka o to­me ko­li­ko je do­na­ci­ja sti­glo u BiH ne mo­že do­ći ni­ko, pa ni par­la­men­tar­na ko­mi­si­ja. Da ne go­vo­rim o po­mo­ći ko­ja je sti­gla u to­ku ra­ta, jer je to neu­hva­tlji­vo. Mi smo po­ku­ša­li da pro­ci­je­ni­mo, re­ci­mo, ko­li­ku su agre­sor­ske stra­ne, Srbi­ja i Hrvat­ska, da­le kao fi­nan­sij­sku po­moć za Voj­sku RS i HVO to­kom ra­ta u BiH. Ta pro­cje­na je bi­la da je iz Srbi­je do­šlo če­ti­ri mi­li­jar­de do­la­ra, a iz Hrvat­ske dvi­je mi­li­jar­de do­la­ra. To su ra­tni tro­ško­vi, odno­sno fi­nan­si­ra­nje ra­ta u BiH – ka­že Žar­ko Pa­pić. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku