hamburger-icon

Kliker.info

Pape na žeravici : Safet Sušić u Parizu čeka imenovanje!

Pape na žeravici : Safet Sušić u Parizu čeka imenovanje!

28 Decembra
06:17 2009

Ka­ko su se stva­ri odvi­ja­le pro­te­klog vi­ken­da, na kor­mi­lo no­go­me­tne re­pre­zen­ta­ci­je BiH u uto­rak naj­vje­ro­va­tni­je tre­bao bi­ti ime­no­van le­gen­dar­ni Sa­fet Pa­pe Su­šić. Iako je Ser­gej Bar­ba­rez bo­ra­vio u Sa­ra­je­vu gdje je raz­go­va­rao sa Ja­smi­nom Ba­ko­vi­ćem i Mu­ni­bom Uša­no­vi­ćem, te­ško da će biv­ši ka­pi­ten re­pre­zen­ta­ci­je pro­ći na Iz­vršnom odbo­ru NS BiH. Po­naj­pri­je zbog sta­va Fu­dbas­kog sa­ve­za RS da nje­go­vi pred­sta­vni­ci u IO NSBiH ne­će gla­sa­ti za kan­di­da­ta ko­ji je učes­tvo­vao u akci­ji «Spa­si­mo bh. fu­dbal». Po­red pred­sta­vni­ka iz FS RS, još ne­ko­li­ko čla­no­va Iz­vršnog odbo­ra, ja­vno je u me­di­ji­ma na­ja­vi­lo po­di­za­nje ru­ke za Su­ši­ća, ko­ji će odlu­ku Iz­vršnog odbo­ra naj­vje­ro­va­tni­je sa­če­ka­ti u Pa­ri­zu.Ipak, po­zna­va­ju­ći na­čin na ko­ji fun­kci­oni­ra NS BiH, ni­je is­klju­če­no da u uto­rak ni­je­dan od kan­di­da­ta ne do­bi­je po­tre­ban broj gla­so­va. Ono če­ga se do­bro upu­će­ni u de­ša­va­nja u NS BiH naj­vi­še pri­bo­ja­va­ju, je­su su­mnje da je pri­ča sa Su­ši­ćem i Bar­ba­re­zom bi­la sa­mo pa­ra­van, i da bi na se­le­ktor­sku fun­kci­ju mo­gao za­sjes­ti ne­ko sa­svim tre­ći. U naj­go­rem slu­ča­ju biv­ši se­le­ktor BiH, Blaž Ba­ka Sli­ško­vić (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku