hamburger-icon

Kliker.info

Optimizma ne manjka : Ćiro i Zmajevi mogu preskočiti Ronalda i društvo

Optimizma ne manjka : Ćiro i Zmajevi mogu preskočiti Ronalda i društvo

20 Oktobra
03:37 2009

Por­tu­gal je bio naj­ma­nje spo­mi­njan i naj­ma­nje po­že­ljan pro­ti­vnik na­šoj A-re­pre­zen­ta­ci­ji u ba­ra­žu za odla­zak na Svjet­sko prven­stvo 2010. go­di­ne u Ju­žnoj Afri­ci. Ju­čer smo u Ci­ri­hu do­bi­li upra­vo Por­tu­gal. O Por­tu­ga­lu od ju­čer pri­ča ci­je­la na­ci­ja, gdje god da se okre­ne­te, da li da upa­li­te tv, ra­dio, ili in­ter­net.Po­ma­lo izne­na­đu­ju­će zvu­či op­šti uti­sak da no­go­me­ta­ši I bh. no­go­me­tni struč­nja­ci ni­su ne­za­do­vo­ljni či­nje­ni­com da će­mo na pu­tu do Afri­ke mo­ra­ti pre­ko "Evrop­skog Bra­zi­la". Se­le­kci­je či­ji dres no­si naj­sku­plji no­go­me­taš da­naš­nji­ce, Kris­ti­ja­no Ro­nal­do.- Gle­dao sam Po­rut­gal­ce u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma i ne igra­ju ni­šta po­se­bno. Do­bro je što je prva uta­kmi­ca u Li­sa­bo­nu. Šan­se su nam 50 – 50. Ne vje­ru­jem da će se Ći­ro bra­ni­ti u prvom me­ču, jer bun­ker nam ne bi po­mo­gao. Tre­ba na­pas­ti i za­bi­ti im gol – ka­že Vlat­ko Gla­vaš, šef stru­ke Olim­pi­ka i biv­ši tre­ner u stru­čnom šta­bu na­še A-re­pre­zen­ta­ci­je.

– Bo­jao sam se da ne bu­de Fran­cus­ka, jer, obje­kti­vno, po­red sna­žne eki­pe, oni ima­ju iza se­be i mo­ćan Sa­vez i Mi­še­la Pla­ti­ni­ja. Por­tu­gal­ci su dis­ci­pli­no­va­na eki­pa, te­že na­di­gra­va­nju i im­pro­vi­za­ci­ji u igri, gdje upra­vo vi­dim na­šu šan­su. Jer, mi na klu­pi ima­mo ge­ni­ja za im­pro­vi­za­ci­ju. Pro­blem za nas mo­gli bi bi­ti nji­ho­vi kril­ni igra­či, odno­sno na­ša ne­što spo­ri­ja od­bra­na. Ako Por­tu­gal kod ku­će kre­ne otvo­re­no, a vje­ro­va­tno ho­će, mo­že­mo im na kon­tru za­bi­ti gol. Dra­go mi je što ni­smo izvu­kli Ru­se, jer, po­red što su nez­go­dni, FI­FA-i si­gur­no vi­še od­go­va­ra da hi­lja­de Ru­sa i sto­ti­ne nji­ho­vih mi­li­one­ra do­đe u Afri­ku, ne­go li mno­go ma­nje Bo­sa­na­ca, ili re­ci­mo Slo­ve­na­ca – sma­tra Ve­li­mir Stoj­nić, tre­ner ba­nja­lu­čkog Bor­ca i se­le­ktor ka­det­ske re­pre­zen­ta­ci­je BiH.- Kad sve su­mi­ram u gla­vi, mi­slim da je upra­vo pro­tiv Por­tu­ga­la put do Afri­ke naj­la­kši. Ći­ro je ipak na mno­go ve­ćoj tre­ner­skoj ra­zi­ni od se­le­kto­ra Por­tu­ga­la Kar­lo­sa Kvi­ro­za ka­da su ova­kve uta­kmi­ce u pi­ta­nju. Ima­mo ja­či na­pad i mi­slim da će­mo im pos­ti­ći gol ili dva, i u Por­tu­ga­lu i u Ze­ni­ci – kra­tak i ja­san bio je stra­teg Ve­le­ža Ab­du­lah Ibra­ko­vić.

– Por­tu­gal je tim ko­ji je u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma pri­mio tek pet go­lo­va. Ne ide nam na ru­ku to što su Por­tu­gal­ci pre­va­zi­šli igra­čku kri­zu u ko­joj su bi­li. Si­mao, De­ko, Pe­pe, Kva­re­zma…, po­no­vo su u do­broj for­mi. Bit će te­ško ma­da, mi­slim da i mi njih za­bri­nja­va­mo. Za­bit će­mo gol i u gos­ti­ma i kod ku­će, a ja li­čno vi­dim šan­su u prvoj uta­kmi­ci – ka­že Bra­ni­mir Tu­lić se­le­ktor na­še mla­de re­pre­zen­ta­ci­je.- Oni su eki­pa ko­ju smo pri­je žri­je­ba, re­al­no, svi naj­ma­nje že­lje­li. Bez ob­zi­ra na to, mo­že­mo ih izba­ci­ti. Por­tu­gal­ci ima­ju odli­čnu od­bra­nu, ali ako se vra­tim na prvo po­lu­vri­je­me me­ču pro­tiv Špa­na­ca u Ze­ni­ci, gdje smo je­dnu fu­dbal­sku ve­le­si­lu us­pje­li pri­ti­snu­ti i na­pra­vi­ti ne­ko­li­ko zi­ce­ra, on­da i pro­tiv Por­tu­ga­la ima­mo do­bre šan­se – ka­zao je Dra­gan Jo­vić, tre­ner aktu­el­nog prva­ka BiH Zrinj­skog. – Vo­lio bih da smo do­bi­li Grčku. Por­tu­gal je sna­žna eki­pa u sva­kom po­gle­du, u to­me ne­ma di­le­me. Eh, sad, ako bi im tra­ži­li sla­bu ta­čku mi­slim da je to ma­lo spo­ri­ja od­bra­na. Do­bro je što igra­mo prvu va­ni. Trav­njak u Ze­ni­ci se na­la­zi u vrlo lo­šem sta­nju i to bi u re­van­šu mo­glo uti­ca­ti na re­zul­tat – ka­zao je ju­čer za "San" Hu­sref Mu­se­mić.  

Mi­si­mo­vić: Fa­vo­ri­ti su, to je ja­sno                     – Bi­će te­ško, Por­tu­gal je po mom miš­lje­nju je­dna od naj­ja­čih svjet­skih se­le­kci­ja ta­ko da mi­slim da i ni­smo bi­li mi­lje­ni­ci sre­će. Do­vo­ljno je po­gle­da­ti klu­bo­ve u ko­ji­ma igra­ju por­tu­gal­ski re­pre­zen­ta­tiv­ci i sve je ja­sno. Ali, ne tre­ba­mo se pre­da­va­ti jer i mi smo po­ka­za­li da zna­mo igra­ti. Mi­slim da je na­ša pre­dnost to što prvi su­sret igra­mo u Por­tu­ga­lu i ja­ko je bi­tno da ta­mo os­tva­ri­mo po­zi­ti­van re­zul­tat, a on­da je pred na­šim na­vi­ja­či­ma sve mo­gu­će – sma­tra mo­zak na­šeg ti­ma Zvjez­dan Mi­si­mo­vić.  

Be­go­vić: Prva je vrlo bi­tna                      – Mi­slim da ima­mo šan­su pro­tiv svih se­le­kci­ja, pa ta­ko i pro­tiv Por­tu­ga­la. Ne vi­dim ni­je­dan ra­zlog za­što ih ne bi­smo pro­šli. Mo­ra­mo odi­gra­ti pa­me­tno prvu uta­kmi­cu i on­da pred na­šim na­vi­ja­či­ma izbo­ri­ti re­zul­tat ko­ji će nas odves­ti na Svjet­sko prven­stvo – izja­vio je gol­man Asmir Be­go­vić na­kon žri­je­ba.  

Vla­da­vić: Ko bi u Mos­kvu na onaj mi­nus!       – Čuo sam. Haj­de sa­mo nek’ smo Ru­se za­obi­šli, ko bi po onom mi­nu­su u Mos­kvu išao – bi­la je prva rea­kci­ja Admi­ra Vla­da­vi­ća, čla­na aus­trij­skog Sal­zbur­ga. – Čujem pri­če kao, sa­mo da Ro­nal­dno ne zai­gra. Na­pro­tiv, gle­dao sam ne­ko­li­ko pu­ta Por­tu­gal, i ka­da god je Ro­nal­do igrao, oni su se mu­či­li. Ma daj­te nam Ro­nal­da, pa kad pro­đe­mo da ne bu­de, eto, mi bi­li osla­blje­ni – na­smi­jao se Vla­da­vić.  (Kliker-info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku