hamburger-icon

Kliker.info

Ninković : Utakmice se namještaju na benzinskim pumpama!

Ninković : Utakmice se namještaju na benzinskim pumpama!

22 Septembra
01:44 2009

Ni­je se je­dnom de­si­lo da ne­kom fu­dbal­skom tre­ne­ru u BiH "pu­kne film" i ka­že zbo­gom bh. fu­dba­lu na­kon če­ga pre­se­li u dru­gu ze­mlju (obi­čno su­sje­dnu) i ta­mo preu­zme ne­ki od fu­dbal­skih klu­bo­va, a sve zbog sveo­pćeg kri­mi­na­la ko­ji je već oda­vno za­hva­tio naš fu­dbal.Ga­la­mi­li su Hu­sref Mu­se­mić, En­ver Ha­dži­ab­dić, Blaž Sli­ško­vić… a ovaj put pre­ki­pi­lo je fu­dbal­skom struč­nja­ku Rat­ku Nin­ko­vi­ću ko­ji je po­dnio os­tav­ku na mjes­to še­fa stru­čnog šta­ba Zvi­jez­de iz Gra­da­čca.Čini­lo se ka­ko je sve kul­mi­ni­ra­lo u 6. ko­lu u Tu­zli ka­da je Zvi­jez­da iz­gu­bi­la od Slo­bo­de (1:0), a Nin­ko­vić po­sli­je me­ča pred tv ka­me­ra­ma žes­to­ko na­pao su­di­ju zbog lo­šeg su­đe­nja, ali i sve one ko­ji su od­go­vor­ni za lo­šu si­tu­aci­ju u bh. fu­dba­lu. Me­đu­tim, pre­ma ri­je­či­ma Nin­ko­vi­ća, za­ku­li­sne ra­dnje oko nje­ga i nje­go­ve eki­pe po­če­le su još pri­je i to u sop­stve­nom klu­bu.- Oda­vno u Zvi­jez­di me­ni po­dme­ću no­gu. Sa igra­či­ma sam imao ko­re­ktan odnos, ali sa Upra­vom ko­ja ra­di pro­tiv sop­stve­nog klu­ba ne mo­že se nor­mal­no su­ra­đi­va­ti. Je­dnos­ta­vno, ni­sam vi­še mo­gao po­dni­je­ti da mi pred no­som ra­de sva­ka­kve za­ku­li­sne ra­dnje – ka­zao Nin­ko­vić, te nas­ta­vio:

– Kod nas se u fu­dba­lu, kad je ko­rup­ci­ja u pi­ta­nju, ra­de ne­vje­ro­va­tne stva­ri. Za pri­mjer mo­gu na­ves­ti je­dnu či­nje­ni­cu ko­ju bi, na ža­lost, te­ško mo­gao do­ka­za­ti sve i da mi pro­fe­si­onal­ci po­ma­žu u to­me. Ov­dje ima­te si­tu­aci­ju da se uta­kmi­ca mo­že na­mjes­ti­ti na ben­zin­skoj pum­pi! Da, do­bro ste me ču­li. A, evo i ka­ko. Do­đe su­di­ja sa svo­jim lju­bim­cem na če­ti­ri to­čka na pum­pu i na­pu­ni ga za dža­ba. Eh, sad po­go­di­te ko je gaz­da te pum­pe?! Pa na­ra­vno, prvi čo­vjek ili je­dan od čla­no­va Upra­ve klu­ba na či­joj će uta­kmi­ci taj su­di­ja vo­di­ti gla­vnu ri­ječ. Da­kle, ko ima ben­zis­ku pum­pu, taj mo­že bi­ti ma­ni­pu­la­tor. U sve­mu ovo­me će se pre­po­znat je­dan moj ko­le­ga me­đu su­di­ja­ma – pri­ča nam Nin­ko­vić.Bh. struč­njak i da­lje sto­ji pri ne­da­vno izre­če­nom sta­vu da je ve­li­ki us­pjeh na­še re­pre­zen­ta­ci­je, ko­ja je na pra­gu pla­sma­na u ba­raž za odla­zak na mun­di­jal u Ju­žnu Afri­ku, to­tal­no za­sje­nio sve pro­ble­me u do­ma­ćem fu­dba­lu.- Si­tu­aci­ja u na­šem fu­dba­lu je po­tpu­no ja­sna. Sa­vez je na­šao pra­vu oso­bu. Ći­ro je za vrlo ma­lo pa­ra, ko­li­ko ga re­al­no pla­ća­ju, na­pra­vio sjaj­nu stvar. Po­di­gao je atmo­sfe­ru na naj­vi­ši mo­gu­ći ni­vo i do­veo nas na prag Mun­di­ja­la. Cvje­ta­ju nam ru­že, ne­ma šta! Ona ogro­mna ve­ći­na njih ko­ji ni­su Ći­ro, a ra­de u bh. fu­dba­lu, o tom po­slu ugla­vnom ne­ma­ju poj­ma. Do­ve­li su Pre­mi­jer li­gu BiH na evrop­sko dno, ali se vrlo us­pje­šno kri­ju iza za­vje­se zva­ne «Ći­ri­ni zma­je­vi». Ako se de­si da, ne daj Bo­že, ne ode­mo u Afri­ku, sve ono što se na­ku­plja­lo ispod te­pi­ha, ima da ek­splo­di­ra! Upam­ti­te šta sam vam re­kao. Naš se fu­dbal još vi­še uru­ša­va, sa­mo se to sad ne vi­di to­li­ko – re­kao je Rat­ko Nin­ko­vić za «San», do­dav­ši za kraj ka­ko u bh. fu­dba­lu fa­li lju­di po­put Ni­ja­za Brko­vi­ća, Ja­smi­na Ba­ko­vi­ća..Ovoj lis­ti se mo­že pri­do­da­ti i struč­njak po­put su­di­je No­ve Pa­ni­ća ko­ji je do­slo­vno ispa­rio sa ze­le­nih te­re­na jer do­ma­ća fu­dbal­ska ma­fi­ja u nje­ga je­dnos­ta­vno ne­ma po­vje­re­nja.

Odla­zi u Hrvat­sku                        Iz­gle­da da Rat­ko Nin­ko­vić ne­će du­go če­ka­ti na no­vi an­ga­žman. Fu­dbal­skim ra­dni­ci­ma u su­sje­dnoj Hrvat­skoj ni­je mno­go tre­ba­lo da pre­po­zna­ju kva­li­tet ra­da ovog bh. struč­nja­ka.- U kon­ta­ktu sam s ne­ko­li­ko klu­bo­va u Hrvat­skoj. Znam da ni ta­mo si­tu­aci­ja ni­je ide­al­na, ali je hrvat­ski fu­dbal ge­ne­ral­no mno­go is­pred na­šeg, ako ne po kva­li­te­ti, on­da po ure­đe­nos­ti unu­tar HNL-a, su­đe­nju i sve­mu os­ta­lom – miš­lje­nja je Nin­ko­vić.  (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku