hamburger-icon

Kliker.info

Nevjerovatno : Pare leže neiskorištene jer ne pos­to­je pro­je­kti za iz­gra­dnju ko­ri­do­ra Vc

Nevjerovatno : Pare leže neiskorištene jer ne pos­to­je pro­je­kti za iz­gra­dnju ko­ri­do­ra Vc

04 Decembra
07:11 2010

Ne­vje­ro­va­tno zvuči, ali je is­ti­ni­to to da je na­šoj državi la­kše tražiti kre­di­te i za­dužiti građane kod evrop­skih i svjet­skih ba­na­ka, ne­go po­sli­je to­li­ko go­di­na ima­ti za­vršen izve­dbe­ni pro­je­kat za iz­gra­dnju ko­ri­do­ra Vc u ko­ji bi uložili vlas­ti­ta sred­stva.Ta­ko je Vla­da FBiH pri­je ne­ko­li­ko da­na da­la sa­gla­snost na zah­tjev Di­re­kci­je ces­ta FBiH da oroči dio sred­sta­va od GSM li­cen­ce u izno­su od 40 mi­li­ona ma­ra­ka, ko­ja se na­la­ze na po­se­bnom na­mjen­skom računu. Ko­ji je ra­zlog za to, u Di­re­kci­ji za ces­te FBiH ne žele da go­vo­re. No, Osman Lin­dov, pro­fe­sor na Sao­braćaj­nom fa­kul­te­tu u Sa­ra­je­vu sma­tra da je ra­zlog naj­vje­ro­va­tni­je ne­dos­ta­tak za­vrše­nih pro­je­ka­ta u ko­je bi se sred­stva uložila.

On objaš­nja­va da su sred­stva od GSM li­cen­ci na­mi­je­nje­na is­ključivo za iz­gra­dnju auto­pu­ta na ko­ri­do­ru Vc te da se ne mo­gu ko­ris­ti­ti u krplje­nje i po­prav­ku os­ta­lih sao­braćaj­ni­ca, ko­je su u mi­zer­nom sta­nju. – Mi­slim da su upa­li u zam­ku, jer su po­kre­nu­ta kre­di­tna sred­stva Evrop­ske ban­ke, ko­ja se mo­ra­ju tro­ši­ti, jer ako se ne im­ple­men­ti­ra­ju mo­ra­li bi plaćati pe­na­le za njih. Ka­ko vje­ro­va­tno ne­ma klva­li­te­tnih izve­dbe­nih pro­je­ka­ta, u Di­re­kci­ji su odlučili da sred­stva oroče. To je ap­surd, jer je ko­ri­dor tre­bao bi­ti do sa­da za­vršen, a mi smo u si­tu­aci­ji da ne­ma­mo pro­je­kat i da sred­stva leže u ban­ka­ma. Još go­re je u RS u ko­joj od sred­sta­va GSM li­cen­ci ni­je na­prav­ljen ni me­tar auto­pu­ta- za­ključio je Lin­dov. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku