hamburger-icon

Kliker.info

Nevjerovatno : Energoinvest pred nestankom!

Nevjerovatno : Energoinvest pred nestankom!

20 Marta
05:14 2009

Svi ban­kar­ski ra­ču­ni sa­ra­jev­skog "Ener­go­in­ves­ta" su blo­ki­ra­ni zbog pri­nu­dne na­pla­te du­ga od 15 mi­li­ona KM ko­ju je u skla­du sa sud­skom pre­su­dom po­kre­nu­la Uni­on ban­ka. Ako se ova si­tu­aci­ja nas­ta­vi još ne­ko vri­je­me, pre­du­ze­će bi mo­glo pro­pas­ti.Re­kao je ovo ju­čer za "San" Dže­ma­il Vla­hov­ljak, vrši­telj du­žnos­ti di­re­kto­ra "Ener­go­in­ves­ta".- Omča oko "Ener­go­in­ves­to­vog" vra­ta je ste­gnu­ta i mi da­nas ne mo­že­mo pla­ti­ti stru­ju, vo­du… Ra­dni­ci su tre­ba­li ju­čer pri­mi­ti pla­ću, sva sred­stva su osi­gu­ra­na, ali je to ne­mo­gu­će. To proi­zvo­di ne­vje­ro­va­tnu šte­tu jer ne mo­že­mo do­bi­ti ban­kar­ske ga­ran­ci­je, ne mo­že­mo pro­du­ži­ti pos­to­je­će ga­ran­ci­je. Za tri mje­se­ca mi smo na ko­lje­ni­ma, na­ši ra­dni­ci do dalj­njeg ne mo­gu do­bi­ti pla­će, a svi na­ši pro­je­kti u inos­tran­stvu će pro­pas­ti – upo­zo­ra­va Vla­hov­ljak.

 

Vla­da FBiH pri­je mje­sec da­na do­ni­je­la je odlu­ku po ko­joj će dug ban­ci vra­ti­ti "Ener­go­in­vest", ko­jem bi on­da Agen­ci­ja za pri­va­ti­za­ci­ju FBiH taj iznos tre­ba­la na­do­kna­di­ti sred­stvi­ma iz pa­si­vnog po­dbi­lan­sa. Spor­ni dug, ko­ji je nas­tao još sre­di­nom osam­de­se­tih, "Ener­go­in­vest", na­ime, od po­čet­ka vo­di u svom pa­si­vnom po­dbi­lan­su ko­jim po Za­ko­nu uprav­lja drža­va, pa bi ga ona, sho­dno to­me, tre­ba­la i vra­ti­ti. Vla­hov­ljak sma­tra da je klju­čni pro­blem u to­tal­nom od­sus­tvu ra­zu­ma i ra­zu­mi­je­va­nja Upra­ve i Nad­zor­nog odbo­ra Uni­on ban­ke.- Lju­di u ban­ci zna­ju da je Vla­da usvo­ji­la odlu­ku o na­či­nu ri­je­ša­va­nja ovog pro­ble­ma i da te pa­re ne mo­gu bi­ti pla­će­ne za dan, ali oni to ne že­le pri­hva­ti­ti i in­sis­ti­ra­ju da to na­pla­te blo­ka­dom na­ših ra­ču­na, či­me nam uzi­ma­ju no­vac od pro­je­ka­ta na ko­jim ra­di­mo. Ra­di se o 200 mi­li­ona eura pro­je­ka­ta ko­ji su di­rek­tno ugro­že­ni zbog ovo­ga – ka­že Vla­hov­ljak."Ener­go­in­vest" ne bje­ži od to­ga da se ispo­štu­je pre­su­da, ali da tra­že ra­zu­mne uvje­te ot­pla­te. Do sa­da su Uni­on ban­ci pla­ti­la oko tri mi­li­ona KM, a Vla­hov­ljak ka­že da je upra­va ban­ke pri­je ne­ko­li­ko da­na odbi­la po­nu­du da im se sva­ki mje­sec u idu­će dvi­je go­di­ne mje­se­čno upla­ću­je 100.000 ma­ra­ka, jer bi u tom pe­ri­odu tre­ba­la bi­ti pro­ve­de­na i Vla­di­na odlu­ka i ta­ko vra­ćen kom­ple­tan dug.Upra­vo je po­na­ša­nje Vla­de FBiH u ci­je­loj pri­či neo­bjaš­nji­vo, s ob­zi­rom da je ona vla­snik i Uni­on ban­ke i "Ener­go­in­ves­ta". Vla­hov­ljak ne zna za­što se Vla­da i Mi­nis­tar­stvo fi­nan­si­ja akti­vni­je ne uklju­če u rje­ša­va­nje pro­ble­ma ko­ji pri­je­ti da uni­šti je­dnu od naj­vri­je­dnih drža­vnih kom­pa­ni­ja.Va­hid He­ćo, mi­nis­tar ener­ge­ti­ke, in­dus­tri­je i ru­dar­stva FBiH sma­tra da tre­ba pro­ves­ti odlu­ku Vla­de, ali is­ti­če da je pro­blem du­ga pri­je sve­ga u na­dle­žnos­ti Mi­nis­tar­stva fi­nan­si­ja i da će on uči­ni­ti sve da se po­mo­gne "Ener­go­in­ves­tu" da nas­ta­vi nor­mal­no po­slo­va­ti.

Napeto i nervozno                                    Zbog si­tu­aci­je u "Ener­go­in­ves­tu" ju­čer su se ogla­si­li Sin­di­kat i or­ga­ni­za­ci­ja bo­ra­ca kom­pa­ni­je. Sin­di­kat upo­zo­ra­va da je fir­ma u naj­te­žoj si­tu­aci­ji od osni­va­nja 1951. go­di­ne i da je ugro­že­no nje­nih 900 ra­dni­ka i oko 3.500 čla­no­va nji­ho­vih po­ro­di­ca. Sin­di­kal­ci tra­ži da se Vla­da FBiH akti­vno uklju­či u ri­je­ša­va­nje pro­ble­ma i da osi­gu­ra su­kce­si­vnu ot­pla­tu du­ga, u pro­ti­vnom će sma­tra­ti ka­ko se ra­di o smiš­lje­nim kri­mi­nal­nim akti­vnos­ti­ma sa ci­ljem uni­šte­nja "Ener­go­in­ves­ta". Sli­čan apel upu­ti­la je i or­ga­ni­za­ci­ja bo­ra­ca iz ko­je upo­zo­ra­va­ju da je sta­nje u kom­pa­ni­ji "šo­kan­tno, pu­no ner­vo­ze, za­bri­nu­tos­ti, te da brzo mo­že da es­ka­li­ra".   (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku