hamburger-icon

Kliker.info

Neviđeni bezobrazluk : Država strancima opet poklanja dva miliona KM

Neviđeni bezobrazluk : Država strancima opet poklanja dva miliona KM

27 Decembra
06:22 2008

Pri­je­dlog bu­dže­ta in­sti­tu­ci­ja BiH ko­jeg će par­la­men­tar­ci ra­zma­tra­ti po­čet­kom iduće se­dmi­ce ni­je pre­dvi­dio ni je­dnu mar­ku za bi­lo ka­kvu po­dršku do­ma­ćoj pri­vre­di. Me­đu­tim una­toč kri­zi sa pu­nje­njem bu­dže­ta u BiH, nov­ca se na­šlo za po­moć stra­nim in­ves­ti­to­ri­ma.Ta­ko bi Fond za po­moć stra­nim in­ves­ti­to­ri­ma, ko­ji dje­lu­je unu­tar FI­PA-e, i idu­će go­di­ne tre­bao ima­ti na ra­spo­la­ga­nju dva mi­li­ona ma­ra­ka. Ovaj no­vac di­je­li se stra­nim in­ves­ti­to­ri­ma kao svo­je­vrsni po­klon drža­ve BiH zbog nji­ho­ve in­ves­ti­ci­je i otva­ra­nja ra­dnih mjes­ta.Zla­tan Iva­no­vić, pred­sje­dnik Skup­šti­ne Udru­že­nja pe­ra­da­ra BiH, ne mo­že vje­ro­va­ti da su bh. vlas­ti na­kon svih kri­ti­ka na ra­čun ova­kvog di­je­lje­nja nov­ca u ovoj, po­no­vo pre­dlo­ži­li is­tu stvar i za slje­de­ću go­di­nu.- Čo­vjek ne zna ka­ko bi to dru­ga­či­je na­zvao ne­go čis­tim be­zo­bra­zlu­kom i vri­je­đa­njem do­ma­ćih pri­vre­dni­ka – ka­že Iva­no­vić.On pod­sje­ća da su pe­ra­da­ri u FBiH kao pod­sti­ca­je od drža­ve u to­ku ove go­di­ne do­bi­li skro­mnih 230.000 KM. A sa ta dva mi­li­ona KM peradari bi se, ka­že Ivanović, pre­po­ro­di­li. Međutim, upozorava on, bit će do­bro ako idu­će go­di­ne do­bi­ju i ovih 230.000 KM kao što su do­bi­li ove.– Naša se vlast, na­ ža­lost, du­šman­ski odno­si pre­ma do­ma­ćoj pri­vre­di, omo­gu­ća­va­ju­ći is­to­vre­me­no da se nas­ta­vi so­fis­ti­ci­ra­no izno­še­nje nov­ca iz drža­ve. To je sve sku­pa stra­šno i po­gu­bno – ka­že Iva­no­vić.Iako je ri­ječ tek o pri­je­dlo­gu, pot­pred­sje­dnik Pri­vre­dne ko­mo­re FBiH Av­do Ra­pa ne su­mnja da će ovaj iznos bi­ti odo­bren i, na kon­cu, po­tro­šen kao ne­ka vrsta do­na­ci­ja stra­nim kom­pa­ni­ja­ma.- To je čis­to ba­ca­nje nov­ca i sra­mo­tna po­ru­ka do­ma­ćoj pri­vre­di za ko­ju ne­ma sred­sta­va u drža­vnom bu­dže­tu. Vje­ru­jem da će Par­la­ment BiH usvo­ji­ti bu­džet sa ovom stav­kom i že­lim im re­ći da će ta­ko po­tpu­no be­smi­sle­no ba­ci­ti dva mi­li­ona ma­ra­ka. Slo­bo­dan sam i da ka­žem da se na ovaj na­čin pe­re no­vac – re­kao je Ra­pa za "San". (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku