hamburger-icon

Kliker.info

Nerealni “ko­sov­ski san” : Dej­ton­ske tvo­re­vi­ne su en­ti­te­ti, a ne drža­va BiH

Nerealni “ko­sov­ski san” : Dej­ton­ske tvo­re­vi­ne su en­ti­te­ti, a ne drža­va BiH

20 Septembra
03:45 2010

Iz ugla ne­ovi­snih bh. ek­spe­ra­ta pro­fe­so­ra Ća­zi­ma Sa­di­ko­vi­ća, Ve­hi­da Še­hi­ća i Sve­tla­ne Ce­nić, ne­re­al­no je ot­ci­je­pi­ti RS iz BIH po "al­ban­skom mo­de­lu", ka­ko je to pri­je ne­ko­li­ko da­na izja­vio pred­sje­da­va­ju­ći Vi­je­ća mi­nis­ta­ra BiH Ni­ko­la Špi­rić na pre­di­zbor­nom sku­pu svo­je stran­ke SNSD u Mrko­njić Gra­du.

Ne­re­al­ne pri­če            On je tad re­kao i da je "SNSD kao mo­ćna i ve­li­ka stran­ka u sta­nju da pro­ve­de je­dan ta­ko ve­li­ki pro­je­kat ko­ji se zo­ve sa­mos­tal­na RS".To su ne­re­al­ni zah­tje­vi i ne­re­al­na obe­ća­nja s ob­zi­rom na to da je BiH ve­za­na Dej­ton­skim mi­ro­vnim spo­ra­zu­mom kao drža­va, a po­go­to­vu on­da en­ti­te­ti ko­ji su unu­tar te drža­ve. Ap­so­lu­tno je ne­mo­gu­će bi­lo što ura­di­ti unu­tar drža­ve BiH bez oslon­ca na uku­pni Dej­ton­ski mi­ro­vni spo­ra­zum, na ulo­gu drža­ve, na ulo­gu me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce, po­se­bno na ulo­gu vi­so­kog pred­sta­vni­ka. Ov­dje je ne­mo­gu­će iz­vrši­ti i nor­mal­ne za­da­te us­ta­vne pro­mje­ne bez sna­ge i po­li­ti­čke vo­lje me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce, OHR-a i vi­so­kog pred­sta­vni­ka. Od to­ga ne­ma ni­šta – ka­že prof. Sa­di­ko­vić za "San".

Ali, do­da­je on, u sva­kom slu­ča­ju izja­ve ka­kva je Špi­ri­će­va, stva­ra­ju ne­ga­ti­vnu atmo­sfe­ru u drža­vi.I Ve­hid Še­hić pod­sje­ća da je na sna­zi Okvir­ni mro­vni spo­ra­zum iz Dej­to­na ko­ji uklju­ču­je i Us­tav BiH, te da se izja­va­ma po­put Špi­ri­će­ve krši i Dej­ton­ski mi­ro­vni spo­ra­zum i da to mo­že ima­ti ne­ga­ti­vne po­slje­di­ce.- Mi­slim da ni pra­vno ni­je re­al­no pri­mi­je­ni­ti "al­ban­ski mo­del" ili "mo­del ot­cje­plje­nja Ko­so­va" na RS. Čes­to se za­bo­rav­lja da po Us­ta­vu BiH, Bo­sna i Her­ce­go­vi­na ni­je ni­ka­kva tvo­re­vi­na stvo­re­na u Dej­to­nu. Ta­mo ja­sno pi­še da BiH nas­tav­lja kon­ti­nu­itet Re­pu­bli­ke Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne i da je ona kao ta­kva čla­ni­ca svih me­đu­na­ro­dnih in­sti­tu­ci­ja. Dej­ton­ske tvo­re­vi­ne su RS i FBiH, one su upra­vo u Dej­to­nu do­bi­le le­ga­li­za­ci­ju da mo­gu pos­to­ja­ti kao dva en­ti­te­ta, a BiH je svo­ju le­ga­li­za­ci­ju os­tva­ri­la još 1992. go­di­ne – sma­tra Še­hić.

Sve su spis­ka­li                On po­ru­ču­je da bi svi tre­ba­li tu­ma­či­ti Us­tav BiH ona­ko ka­ko pi­še, a po­li­ti­ča­ri­ma da po­se­bno pro­či­ta­ju prve odre­dbe Us­ta­va BiH.Na Špi­ri­će­ve izja­ve po­ku­ša­lo je, kao što je po­zna­to, re­ago­va­ti Pred­sje­dniš­tvo BiH, ali po­što Špi­ri­ćev par­tij­ski ko­le­ga Ne­boj­ša Ra­dma­no­vić ni­je do­šao na van­re­dnu sje­dni­cu, Ha­ris Si­laj­džić i Že­ljko Ko­mšić do­go­vo­ri­li su se da za­tra­že miš­lje­nje OHR-a o ci­je­loj si­tu­aci­ji, te da ispi­ta­ju mo­gu­ćnos­ti za kaž­nja­va­nje Špi­ri­ća.Sve­tla­na Ce­nić, opet, upo­zo­ra­va na još je­dan ugao pri­če o ot­cje­plje­nju RS. Ona sma­tra da SNSD ne­ma ni­ti sna­ge, ni­ti sred­sta­va za ot­cje­plje­nje RS, te pod­sje­ća da ka­dro­vi te stran­ke po­nav­lja­ju is­tu pri­ču ka­kvu su pri­ča­li to­kom kam­pa­nje 2006. go­di­ne.- Sa­da 2010., če­ti­ri go­di­ne na­kon i bu­džet­skog kra­te­ra ko­jeg su na­pra­vi­li i na­kon sto­ti­na mi­li­ona ma­ra­ka ko­je su strpa­li u svo­je dže­po­ve, pri­ča­ju da mi mo­ra­mo sa­nja­ti "ko­sov­ski san" ili ka­ko na­ne­us­pje­šni­ji pred­sje­da­va­ju­ći Vi­je­ća mi­nis­ta­ra Špi­rić vo­li i ka­že "šip­tar­ski san". Oni ne­ma­ju ni o če­mu dru­gom da pri­ča­ju. Uos­ta­lom, sa ko­jim nov­cem će ot­ci­je­pi­ti RS, kad je vlast do sa­da po­tro­ši­la sve – ka­že Ce­ni­će­va. (Kliker.info-San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku