hamburger-icon

Kliker.info

Mostar : Budžet će nametnuti OHR, a gradonačelnik će se birati tajno?

Mostar : Budžet će nametnuti OHR, a gradonačelnik će se birati tajno?

09 Jula
03:53 2009

 

 

Vi­so­ki pred­sta­vnik i spe­ci­jal­ni pred­sta­vnik EU Va­len­tin Incko jučer je u Mos­taru raz­go­va­rao sa čel­ni­ci­ma grad­skih odbo­ra HDZ BiH, SDA, SBIH, SDP, HDZ 1990, HSP "Đapić-dr. Jurišić" BiH, NS Radom za boljitak  i ne­za­vi­snim kan­di­da­tom Zdrav­kom Ro­zi­ćem, da bi u sklo­pu naj­no­vi­jih za­klju­ča­ka PIK-a di­rek­tno na te­re­nu čuo miš­lje­nja i sta­vo­ve lo­kal­nih stra­na­čkih čel­ni­ka u Mos­ta­ru o to­me što se či­ni oko ime­no­va­nja gra­do­na­čel­ni­ka Mos­ta­ra.- Upra­vni odbor Vi­je­ća za pro­ve­dbu mi­ra sma­tra da je ne­pri­hva­tlji­vo da Grad­sko vi­je­će Mos­ta­ra, osam mje­se­ci na­kon izbo­ra, još ni­je ime­no­va­lo gra­do­na­čel­ni­ka Mos­ta­ra. Ono što je klju­čno i če­ga svi mo­ra­ju bi­ti svje­sni je to da je po­li­ti­čka vo­lja stra­na­ka ne­izos­ta­van sas­to­jak u rje­ša­va­nju ovog pi­ta­nja. Pri­mar­ni in­te­res bi tre­ba­li bi­ti gra­đa­ni Mos­ta­ra jer oni su ti ko­ji naj­vi­še trpe zbog ne­učin­ko­vi­tos­ti pro­ce­sa izbo­ra gra­do­na­čel­ni­ka – sve je što je nakon sastanka saopćeno iz OHR-a jer se Incko nije pojavio pred novinarima,i sa svoje prve posjete Mostaru  izašao je na sporedni izlaz.

 

Konkretnog do­go­vo­ra o pre­va­zi­la­že­nju te­ške si­tu­aci­je u Mos­ta­ru ni­je bi­lo, odno­sno Incko je, tvrde učesnici sastanka, sa­mo sa­slu­šao grad­ske vi­je­ćni­ke. "San", međutim, ne­zva­ni­čno sa­zna­je­ da bi vi­so­ki pred­sta­vnik mo­gao na­me­tnu­ti bu­dže­t, a da bi se onda gra­do­na­čel­ni­k birao taj­nim gla­sa­njem.Čelnik mostarskog odbora SBiH Mi­li Hu­se­ina­gić ka­zao je da je je­dan od pri­je­dlo­ga bio da se is­klju­či mogućnost su­drža­nih ili da se glasa taj­no, što kao mo­gu­ćnost da­je i Sta­tut Gra­da Mos­ta­ra. – Ni­sam si­gu­ran da li će se sje­dni­ca Grad­skog vi­je­ća održa­ti do 15. ju­la, ali nam je po­ru­če­no da će­mo se u na­re­dnih ne­ko­li­ko da­na po­no­vo su­sres­ti sa vi­so­kim pred­sta­vni­kom na­kon što on ra­zmo­tri sve op­ci­je i pri­je­dlo­ge ko­je su pred­sta­vi­li vi­je­ćni­ci. Os­tav­lje­na je, i sa­svim ja­sno pre­ci­zi­ra­na mo­gu­ćnost da Incko upo­tri­je­bi bon­ska ovla­šte­nja – ka­zao je Hu­se­ina­gić.Ro­zić, koji je bio vijećnik HDZ 1990, ka­že da je on Incu is­ta­kao va­žnost usva­ja­nja bu­dže­ta jer je grad u po­tpu­nom fi­nan­sij­skom ko­lap­su, te da izbo­r gra­do­na­čel­ni­ka ne mo­že bi­ti va­žni­ji od bu­dže­ta, jer bu­žet­ski ko­ri­sni­ci već čet­vrti mje­sec ne­ma­ju pla­će.- Moj je pri­je­dlog bio da se na na­re­dnoj sje­dni­ci Grad­skog vi­je­ća ra­zma­tra i usva­ja bu­džet  – ka­zao je Ro­zić.S druge strane, pred­sje­dnik mostarskog SDA Zi­jad Ha­dži­ome­ro­vić sma­tram da je izbor gra­do­na­čel­ni­ka klju­čan, a da se na­kon toga u ro­ku od ne­ko­li­ko da­na mo­že usvojiti bu­dže­t. Taj­no gla­sa­nje je, kaže hadžiomerović, pri­hva­tlji­va i za SDA.

Sindikalci traže budžet

Pred­sta­vni­ci Sin­di­ka­ta drža­vnih slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka Zvon­ko Sta­nić i Emir To­puz kažu da će in­sis­ti­ra­ti na održa­va­nju sje­dni­ce do 15. ju­la i usva­ja­nju bu­dže­ta, jer bu­džet­ski ko­ri­sni­ci od po­čet­ka ovog mje­se­ca ne mo­gu ovje­ri­ti ni zdrav­stve­ne knji­ži­ce.- Vje­ru­jem da će Gradsko vi­je­će ispo­što­va­ti spo­ra­zum sa sin­di­ka­ti­ma jer za­po­sle­ni­ci ne mo­gu vi­še po­dni­je­ti te­ret ne­is­pla­će­nih pla­ća i  na­go­mi­la­nih du­go­va – po­ru­čio je Sta­nić. (Kliker.info-San)

 

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku