hamburger-icon

Kliker.info

Miroslav Lajčak : O korištenju bonskih ovlasti odlučujem ja, a ne Dodik

Miroslav Lajčak : O korištenju bonskih ovlasti odlučujem ja, a ne Dodik

04 Aprila
12:36 2008
Spe­kta­ku­lar­no na­jav­lji­va­nje po­čet­ka ra­da an­ti­ko­rup­ci­nog ti­ma OHR-a od ko­jeg se oče­ku­je mno­go, u za­dnje vri­je­me ma­lo se go­vo­ri. Zbog če­ga pred­sta­vni­ci me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce vrše pri­ti­sak na bh. par­la­men­tar­ce da usvo­je za­ko­ne o re­fo­mi po­li­ci­je, te za­što ne ko­ris­ti bon­ske ovlas­ti zbog da­va­nja an­ti­dej­ton­skih izja­va u in­ter­vjuu za "San" go­vo­ri vi­so­ki pred­sta­vnik u BiH Mi­ro­slav Laj­čak.

Za­što još ni­je po­čeo sa ra­dom an­ti­ko­rup­ci­oni tim OHR-a i u ko­joj se to sve fa­zi tre­nu­tno na­la­zi?

– Bor­ba pro­tiv ko­rup­ci­je i or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la je je­dan od pri­ori­te­ta OHR. Ri­ječ je o ana­li­ti­čkom ti­mu ko­ji stu­di­ra sve in­for­ma­ci­je dos­tu­pne OHR-u. Na osno­vu za­klju­ča­ka ko­ji tim do­ne­se pro­slje­đu­je se in­for­ma­ci­ja in­sti­tu­ci­ja­ma BiH. Cilj OHR-a ni­je da ra­di po­sao umjes­to tu­ži­laš­tva i su­da u BiH.

Da li je ta­čno, da ste Vi, pre­ma ne­kim in­for­ma­ci­ja­ma za­le­di­li akti­vi­ra­nje an­ti­ko­rup­ci­onog ti­ma dok se ne ri­je­ši pi­ta­nje re­for­me po­li­ci­je?

– Na­ra­vno da ni­je. Re­for­ma po­li­ci­je je­dan je od uvje­ta ko­je BiH mo­ra ispu­ni­ti ka­ko bi bi­la u pri­li­ci da po­tpi­še Spo­ra­zum o sta­bi­li­za­ci­ji i pri­dru­ži­va­nju sa EU. Unu­traš­nji us­troj mo­je kan­ce­la­ri­je sa ti­m ne­ma ni­ka­kve ve­ze. To je sa­mo još je­dna od te­ori­ja za­vje­re ko­ja se ve­zu­je za rad ovog ti­ma.

Zbog če­ga nis­te ko­ris­ti­li bon­ske ovlas­ti u slu­ča­ju da­va­nja an­ti­dej­ton­skih izja­va, uz to ima­ju­ći u vi­du či­nje­ni­cu, da ni tre­ći­na iz tog spo­ra­zu­ma ni­je pro­ve­de­na?

– Ne bih se slo­žio s va­ma da ni tre­ći­na Dej­ton­skog spo­ra­zu­ma ni­je pro­ve­de­na. Na­ra­vno, os­ta­lo je još da se ura­di, ali BiH je pos­ti­gla ogro­man na­pre­dak od po­tpi­si­va­nja spo­ra­zu­ma 1995. go­di­ne do da­nas. U ovom tre­nut­ku, BiH je bli­zu po­tpi­si­va­nja Spo­ra­zu­ma o sta­bi­li­za­ci­ji i pri­dru­ži­va­nju, a to sva­ka­ko ne bi bi­lo mo­gu­će da BiH ni­je pre­šla za­is­ta du­ga­čak put. BiH ima ne­ko­li­ko go­ru­ćih pro­ble­ma na ko­je bi­smo se svi tre­ba­li kon­cen­tri­sa­ti, i do­ma­ći po­li­ti­ča­ri i me­đu­na­ro­dna za­je­dni­ca, pa za­što ne re­ći i lju­di iz me­di­ja. Bon­ska ovla­te­nja ni u kom slu­ča­ju ni­su ono što će odre­di­ti su­dbi­nu BiH, ali us­pjeh ili ne­us­pjeh u pro­vo­đe­nju re­for­mi ho­će. Na to se tre­ba kon­cen­tri­sa­ti i ja bih vo­lio da ener­gi­ju us­mje­ri­mo u tom prav­cu. Što se ti­če bon­skih ovla­šte­nja i nji­ho­vog ko­ri­šte­nja, već sam ne­bro­je­no pu­ta po­no­vio da ne­ću do­zvo­li­ti da ona bu­du sred­stvo pu­tem ko­jeg će po­li­ti­ča­ri u BiH do­la­zi­ti do svo­jih ci­lje­va. To ni­je rje­še­nje pro­ble­ma jer to ni­je na­čin na ko­ji se miš­lje­nje lju­di mo­že pro­mi­je­ni­ti. Bon­ske ovlas­ti su tu da bi se osi­gu­rao okvir u ko­jem se BiH kre­će, no va­ši po­li­ti­čki li­de­ri i in­sti­tu­ci­je su ti ko­ji će odlu­či­ti ko­jim pu­tem i ko­li­ko brzo se ova drža­va kre­će.

Da li Vas u to­me spre­ča­va­ju Va­ši še­fo­vi iz Bri­se­la ili ste se mo­žda upla­ši­li Mi­lo­ra­da Do­di­ka, li­de­ra SNSD-a?

– Bon­ske ovlas­ti su dio mog man­da­ta i mo­ja od­go­vor­nost, ni­či­ja dru­ga. Ne mo­ra ni­ko da me "sprje­ča­va" u na­či­nu na ko­ji vo­dim svoj po­sao ni­ti imam ra­zlog da se bi­lo ko­ga pla­šim.

Ako je de­vi­zna šte­dnja, re­ci­mo, u na­dle­žnos­ti drža­ve za­što do­zvo­lja­va­te da se u ta­kve stva­ri pe­tlja Do­dik?

– Ja sam ja­sno iznio stav o ovom pi­ta­nju i re­kao da je to pi­ta­nje ko­jim se mo­ra po­za­ba­vi­ti Us­ta­vni sud BiH. Tre­nu­tno se pred Us­ta­vnim su­dom na­la­ze če­ti­ri tu­žbe po ovom pi­ta­nju. BiH ima svo­je in­sti­tu­ci­je i one mo­ra­ju obav­lja­ti svoj po­sao.

Na­kon za­si­je­da­nja PIK-a Do­dik je izja­vio da ne pri­zna­je bon­ske ovlas­ti i da Vi ne smi­je­te ni po­ku­ša­ti da ih ko­ris­ti­te. Zar ne mi­sli­te da je da­vno bi­lo vri­je­me da re­agu­je­te?

– O ko­ri­šte­nju bon­skih ovla­šte­nja ne odlu­ču­je Do­dik, ni­ti bi­lo ko­ji dru­gi po­li­ti­čar. O to­me odlu­ku do­no­si vi­so­ki pred­sta­vnik, to bi tre­ba­lo bi­ti do­vo­ljno ja­sno svi­ma.

Zbog če­ga OHR i dru­gi pred­sta­vni­ci me­đu­na­ro­dne za­je­dni­ce vrše pri­ti­sak na po­sla­ni­ke u Par­la­men­tu BiH da usvo­je za­ko­ne o re­for­mi po­li­ci­je, ko­ji su, či­nje­ni­ca je, lo­ša stvar za drža­vu, a sa dru­ge stra­ne nas čes­to upu­ću­je­te na te is­te in­sti­tu­ci­je da tra­ži­mo od­go­vor od njih ka­da je ri­ječ o ne­kim pro­ble­mi­ma ili re­for­ma­ma?

– Moj po­sao je da bu­dem u kon­ta­ktu sa po­li­ti­čkim li­de­ri­ma ove drža­ve i to ni­je vrše­nje bi­lo ka­kvog pri­tis­ka. Va­ši po­li­ti­ča­ri su od­go­vor­ni za va­šu bu­du­ćnost. Šta­vi­še, oni su ti ko­ji su sta­vi­li svoj po­tpis na de­kla­ra­ci­ju u Mos­ta­ru i Akci­oni plan u Sa­ra­je­vu i ono što tra­žim od njih jes­te da se drže svo­jih obe­ća­nja, ni­šta vi­še. Po­tpi­som Spo­ra­zu­ma sa EU BiH osi­gu­ra­va svo­ju bu­du­ćnost i otva­ra no­vu u po­li­ti­čkom smi­slu, so­ci­jal­nom i u drža­vno­tvor­nom. Upra­vo kroz evrop­ski put BiH do­bi­va pro­vje­re­nu stra­te­gi­ju za ra­zvoj. Ovim pro­ce­som se po­li­ti­čki di­ja­log u ovoj ze­mlji mo­ra mi­je­nja­ti. Fo­kus se stav­lja na efi­ka­snu drža­vu, na za­šti­tu po­tro­ša­ča, na vla­da­vi­nu pra­va i na či­tav niz pi­ta­nja ko­ji­ma se stvar­no po­bolj­ša­va ži­vot sva­kog gra­đa­ni­na, a ne na ovu pra­znu po­li­ti­ku ko­ju sa­da ima­mo. Na­dam se da će li­de­ri uvi­dje­ti šta je na va­gi, us­pje­šno pri­bli­ža­va­nje EU usva­ja­njem za­ko­na o re­for­mi po­li­ci­je i po­tpi­si­va­nje Spo­ra­zu­ma ili os­ta­nak na za­če­lju ko­lo­ne ze­ma­lja za­pa­dnog Bal­ka­na na nji­ho­vom pu­tu ka EU.

Mi­sli­te li da bi re­for­ma po­li­ci­je ka­kva je pre­dvi­đe­na spor­nim za­ko­ni­ma su­štin­ski pro­mi­je­ni­le stva­ri na te­re­nu i da bi gra­đa­ni osje­ća­li si­gur­nost ka­kvu sa­da ne­ma­ju?

– A ja ću Va­ma pos­ta­vi­ti ovo pi­ta­nje: ako se, na­vo­dno, ni­šta ne do­bi­va i ni­šta ne gu­bi u po­li­cij­skom smi­slu, što ni­je is­ti­na jer pre­dlo­že­ni za­ko­ni pred­stav­lja­ju zna­ča­jan ko­rak u po­tre­bnom prav­cu, zar ne vri­je­di po­drža­ti ove za­ko­ne ra­di si­gur­ne evrop­ske bu­du­ćnos­ti u ko­joj će on­da bi­ti mo­gu­će os­tva­ri­ti ci­lje­ve re­for­me u po­tpu­nos­ti?

Da li se sla­že­te sa tvrdnja­ma po­je­di­nih di­plo­ma­ta da ste Vi je­di­na pre­pre­ka za re­ali­za­ci­ju pla­na di­je­la ame­ri­čke admi­nis­tra­ci­je o ukla­nja­nju Do­di­ka sa bh. po­li­ti­čke sce­ne?

– Ja ne znam sa ko­jim Ame­ri­kan­ci­ma vi pri­ča­te, ali znam da su SAD ja­sno po­drža­le put BiH pre­ma EU. To je i moj cilj. Ne­ma ni­ka­kve ra­zli­ke me­đu na­ma.
Gdje vi­di­te BiH u bu­du­ćnos­ti ako za­ko­ni o re­for­mi po­li­ci­je, ka­kvi god bi­li, ne bu­du usvo­je­ni u pre­dvi­đe­nom ro­ku?

– Ne ra­zmiš­ljam na taj na­čin. BiH ovu pri­li­ku je­dnos­ta­vno ne smi­je pro­pus­ti­ti. Na­dam se da će Par­la­ment BiH shva­ti­ti svu va­žnost ovog ko­ra­ka za bu­du­ćnost BiH. A.Žigo(San)

Podijeli

Komentari

Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Idi na alatnu traku